TOPlist
Od 18.05.2015

KOMBINOVANÁ  DOPRAVA

Na účely tejto smernice "kombinovaná doprava" znamená premiestňovanie tovaru medzi členskými štátmi kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom lebo bez neho, vymeniteľná nadstavba alebo kontajner 20´ alebo väčší, použije cestu v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť presahuje 100 km vzdušnou čiarou a vykoná počiatočný alebo konečný úsek cestnej dopravy po ceste;

(Podľa smernice Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 92/106, čl. 1 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi.)