TOPlist
Od 18.05.2015
 

 

Analýza technických požiadaviek ustanovených
v legislatíve, technických predpisoch, normách
pre oblasť intermodálnej prepravy

 Číslo projektu:  145/2008
 Odberateľ:  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 Dátum publikovania:  December 2008
 Generálny riaditeľ:  Ing. Ľubomír Palčák
 Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Anna Hittmárová

V predmetnom projekte bola vykonaná analýza špecifických požiadaviek na infraštruktúru a technické prostriedky intermodálnej prepravy so zameraním najmä na terminály, vozne, prepravné jednotky a manipulačné zariadenia. Analýza požiadaviek bola vykonaná najskôr v právnych predpisoch Slovenskej republiky a následne v európskej legislatíve a technických predpisoch UIC, normách ako aj adekvátnych technických špecifikáciách interoperability konvenčného železničného systému. Bol podrobne spracovaný prehľad platných noriem a predpisov vrátane anotácií za intermodálnu prepravu. V zmysle analýzy boli charakterizované technické požiadavky intermodálnej prepravy pre budúce obdobie vyplývajúce z implementácie právnych predpisov o interoperabilite konvenčných železníc.

 Analýza technických požiadaviek ustanovených v legislatíve, technických predpisoch,
      normách pre oblasť intermodálnej prepravy - záverečná správa č. 145/2008


 Smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite
      transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

 Smernica 2004/50/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorou sa mení
      a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych
      vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady
      o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc

 Rozhodnutie Komisie 2004/447/ES  z 29. apríla 2004, ktoré upravuje prílohu A k rozhodnutiu
      2002/731/ES z 30. mája 2002 a ustanovuje hlavné vlastnosti systému triedy A (ERTMS)
      subsystému riadenia a zabezpečenia vlakov a signalizácie systému transeurópskych
      konvenčných železníc uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES

 Rozhodnutie Komisie 2006/679/ES z 28. marca 2006 o technickej špecifikácii interoperability
      týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej
      železničnej sústavy

 Rozhodnutie Komisie 2006/861/ES z 28. júla 2006 o technickej špecifikácii interoperability
      týkajúcej sa subsystému „vozový park – nákladné vozne“ transeurópskej konvenčnej
      železničnej sústavy

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite
      systému železníc v Spoločenstve