TOPlist
Od 18.05.2015

BATCo - Baltic Adriatic Transport Cooperation

Prepojenie Baltiku s Jadranom

V roku 2006 podpísali ministri dopravy a infraštruktúry Poľska, Česka, Slovenska, Rakúska a Talianska „List záujmu“, so zámerom spoločne rozvíjať balticko-jadranský dopravný koridor. Aktivita, ktorú sa rozhodli podniknúť, zahŕňa v sebe rozšírenie existujúceho pan-európskeho dopravného koridoru VI z Gdaňska do Varšavy, Katovíc a Žiliny - s vetvou do Poznane a Brna/Břeclavi – ďalej smerom na juhozápad cez Bratislavu/Viedeň, Graz, Klagenfurt, Udine až do talianskych prístavov Terst/Benátky a do Bolone.

Severné časti tohto koridoru už sú zahrnuté v politike TENT-T ako prioritný železničný projekt PP23 prepájajúci Gdaňsk s Viedňou. Ako nasledujúci krok má projekt BATCo za cieľ zabezpečiť prepojenie vysokokapacitnej železnice začínajúcej v Poľsku so severným Talianskom.

Balticko-jadranská os...

Projekt „Balticko-jadranská dopravná spolupráca“ (BATCo – Baltic-Adriatic Transport Cooperation) má záujem prispievať k zlepšeniu ekonomického rozvoja pozdĺž Balticko-jadranskej osi prostredníctvom vytvárania podmienok pre čo najlepšiu integráciu dotknutých trhov a ich vyrovnaný rozvoj. Medzinárodná spolupráca je kľúčová pre to, aby projekt zlepšil situáciu pre každú jednu členskú krajinu ako aj každý región, ktorým daná dopravná os prechádza. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho programu Central Europe a iniciovalo ho 18 partnerov z 5 európskych krajín (Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Poľsko a Slovensko).

Stručná charakteristika odborne zameraných pracovných balíkov:

WP3 – Dopravný systém

Vývoj a implementáciu technických plánovacích nástrojov (modelov) týkajúcich sa dopravného systému pozdĺž Balticko-jadranskej osi. V prvom kroku projekt BATCo uskutoční dopravnú a logistickú analýzu, ktorá poskytne informácie o relevantných dátach, ako sú toky/objemy nákladnej a osobnej dopravy a ich možnú štandardizáciu pozdĺž uvažovanej dopravnej osi. Ich úlohou bude iniciovať a urýchliť proces rozhodovania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, a preto sú potrebné k rozvoju a implementácii konkrétnych opatrení na zlepšenie dopravnej a logistickej infraštruktúry pozdĺž Balticko-jadranskej osi.

Výstupy:

• BATCo Dopravný model ako prostriedok na podporu rozhodovania

• Identifikácia zelených potenciálov dopravy pozdĺž koridoru

WP4 – Dopady dopravného systému na životné prostredie

Identifikácia potenciálov na znižovanie negatívnych účinkov na životné prostredie zapríčinených osobnou a nákladnou dopravou pozdĺž Balticko-jadranskej osi, ako aj súvisiacich nákladov spojených so znečistením ovzdušia (CO2, PM10, NOx, HC), hlučnosťou a bezpečnosťou dopravy (nehodovosť, poistné sadzby a pod.). Vyvinie sa model na podporu rozhodovania, ktorý poskytne priestor na skúmanie efektov/dopadov rôznych scenárov, ako sú dopravné cesty, použitie infraštruktúry a zdrojov, cestovného času a nákladov, na lokálnej, regionálnej a nadnárodnej úrovni. Výstupy:

• BATCo Model dopadov na životné prostredie

• Identifikované potenciály na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie

WP5 –Ekonomicko/Logistický rozvoj

Stimulácia a rozvoj ekonomických činností prostredníctvom podpory koncových užívateľov (logistických centier, malých a stredných podnikov, atď.) pozdĺž Balticko-jadranskej osi.

Výstupy:

Fakty a obrázky o Balticko-jadranskom dopravnom koridore

Celková dĺžka: cca 1 820 km

Trasa: Gdansk / Varšava / Katovice / Žilina / Bratislava / Brno / Břeclav / Viedeň a juhozápadné predĺženie: Semmeringský tunel / Graz / Koralmská železnica / Klagenfurt / Villach / Udine (Terst) / Benátky / Bologna/Ravenna.

Projektovým partnerom za Slovensko je Výskumný ústav dopravný, a.s.

Asociovaných členom projektu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Konkrétna aktivita:

Vyjadrite podporu Balticko-jadranskému dopravnému koridoru!

Stiahnite si, vyplňte a pošlite nižšie priložený nezáväzný formulár na e-mail: sestakova@vud.sk

Podporný list pre projekt BatCo - tlačivo

Zámerom je získať podporu čo najväčšieho počtu rôznych organizácií, inštitúcií a podnikov zo všetkých regiónov pozdĺž dopravnej osi s cieľom demonštrovať podporu a záujem rozličných potenciálnych užívateľov. Cieľom je, aby daný železničný koridor bol pri najbližšej revízií TEN-T siete zahrnutý do tzv. jadrovej TEN-T siete.