TOPlist
Od 18.05.2015

BIC-CODE

Podľa technickej normy ISO 6346 (Freight Containers-coding, identification and marking) – rozpoznávanie a označovanie nákladných kontajnerov je umožnené označiť každý kontajner jedinečným alfanumerickým označením držiteľa alebo užívateľskej spoločnosti. Tieto označenia tvoria spolu oficiálny zoznam „CONTAINERS BIC-CODE“ kontajnerov. Túto úlohu plní BIC za pomoci svetovej siete National Registration Organisations národných registračných organizácií.

Iba kontajnery označené alfanumerickým identifikátorom BIC CODE môžu byť bez obmedzení používané vo všetkých globálnych medzinárodných prepravách a uvádzané v dokladoch colnej deklarácie.

Alfanumerický identifikátor obsahuje:

písmená

číslice

A -Z

U, J, Z

1 - 0

kontrolné číslo

 Príklad označenia kontajnera v globálnom celosvetovom obehu:

B

I

C

U

1

2

3

4

5

6

-

5

označenie držiteľa

druh

jedinečné sériové číslo

  podľa vzorca zo sériového čísla

U“ je určené pre kontajnery podľa normy STN-ISO používané v globálnom obehu vrátane
      námornej dopravy
J“ pre zariadenia, ktoré je možné pripojiť ku kontajneru
Z“ na označenie ťahačov a nákladných šasi pre kontajnery

BIC CODE sú uznávané: