TOPlist
Od 18.05.2015

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONMIKY
DOPRAVY A SPOJOV

Katedra železničnej dopravy

Moyzesova 20
010 26 Žilina
Tel.: 041-5133 400
Fax: 041-5655 816
E-mail: milan.kovac@fpedas.utc.sk

ŽU FPEDaS č.j 9/ŽD/2004                  MDPT SR č.j. 102/310-2004                Elektronický odpis

D E F I N Í C I E

1. Infraštruktúra kombinovanej dopravy (v širšom a užšom význame pojmu)

2. Infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy (v širšom a užšom význame pojmu)

Infraštruktúra kombinovanej dopravy v širšom význame pojmu je súhrn všetkých zariadení nevyhnutných na komplexné zabezpečenie kombinovanej dopravy. Ide o stabilnú a mobilnú technickú základňu kombinovanej dopravy, vrátane nákladových jednotiek kombinovanej dopravy, dopravných prostriedkov rôznych druhov dopravy, ktorými sa prepravujú nákladové jednotky, ako aj infraštruktúry dopravných ciest a terminálov kombinovanej dopravy.

Infraštruktúra kombinovanej dopravy v užšom význame pojmu (t.j.Základná infraštruktúra kombinovanej dopravy) zahŕňa špecializovanú stabilnú a mobilnú technickú základňu nevyhnutnú na zabezpečenie základných (obligatórnych) funkcií kombinovanej dopravy, to jest základnú infraštruktúru terminálov kombinovanej dopravy (t.j. bez zariadení na doplnkové služby), nákladové jednotky bez vlastného pojazdu (veľké kontajnery a výmenné nadstavby) a špeciálne dopravné prostriedky rôznych druhov dopravy určené výhradne na prepravu nákladových jednotiek nesprevádzanej i sprevádzanej kombinovanej dopravy.

Infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy v širšom význame pojmu zahŕňa všetky prvky stabilnej a mobilnej technickej základne terminálov kombinovanej dopravy na zabezpečenie základných (obligatórnych) i doplnkových (fakultatívnych) funkcií terminálov kombinovanej dopravy, teda vrátane doplnkových služieb prepravno-obstarávateľskej a logistickej povahy.

Infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy v užšom význame pojmu (t.j. Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy) je súhrn špecializovaných zariadení stabilnej a mobilnej technickej základne kombinovanej dopravy nevyhnutných na zabezpečenie základných (obligatórnych) funkcií terminálov kombinovanej dopravy, to jest najmä prekládkové a odstavné koľaje, interná cestná sieť, parkovacie, odstavné a úložné plochy, stabilné a mobilné manipulačné (prekladacie) zariadenia, nakladacie rampy, terminálové nosiče nákladových jednotiek, administratívna budova, hradlo (vstupné a výstupné miesto pre dopravné prostriedky cestnej dopravy), opravárenské a servisné zariadenia na bežné opravy prepravných, dopravných a manipulačných prostriedkov, zariadenia prenosovej a informačnej techniky nevyhnutné na vytvorenie informačného a riadiaceho systému terminálu kombinovanej dopravy.

Z uvedeného výkladu pojmov vyplýva, že na legislatívne účely súvisiace so systémovými opatreniami na podporu kombinovanej dopravy sa odporúča používať iba definície v užšom zmysle pojmov Infraštruktúra kombinovanej dopravy (t.j. Základná infraštruktúra kombinovanej dopravy) a Infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy (t.j. Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy).

V Žiline 2. marca 2004                                                          doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
                                                                                                
vedúci katedry