TOPlist
Od 18.05.2015

OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

1/2015 Z.z.

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1951 bola v Budapešti uzavretá Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS).

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1951.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1141 zo 14. mája 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 29. mája 2014 s vyhlásením:

"Slovenská republika ako členský štát Európskej únie v prípade, že v budúcnosti vznikne rozpor pri plnení povinností spojených s členstvom v Európskej únii a povinností vyplývajúcich z Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovarov (SMGS; Budapešť 10. júla 1951) si vyhradzuje právo vypovedať dohodu SMGS.".

Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola 2. júna 2014 uložená u depozitára, ktorým je Organizácia pre spoluprácu železníc so sídlom vo Varšave.

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. októbra 2014 v súlade s článkom 40.

Do textu príloh dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Služobný predpis k používaniu  SMGS

Plné znenie Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Príloha č. 2 SMGS čiastka TOM I o preprave nebezpečného tovaru

Príloha č. 2 SMGS čiastka TOM II o preprave nebezpečného tovaru

Príloha č. 2 SMGS čiastka TOM III o preprave nebezpečného tovaru

Príloha č. 3 SMGS o rozmiestňovaní a upevňovaní tovarov vo vozňoch a kontajneroch

Príloha č. 6 SMGS - príručka o nákladných listoch SMGS a kombinovaných CIM/SMGS