TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 105/2000 Z.z.

(o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 29.3.2000
Účinnosť od: 1.12.1999
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.3.1999

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 46/2000 strana 1442

RUŠÍ PREDPIS:
75/1968 Zb.;

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

105/2000

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1999, na základe článku 11 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody končí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 15. novembra 1967 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 75/1968 Zb.).

 Dohoda č. 105/2000 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.