TOPlist
Od 18.05.2015

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Ročník 2016

Vyhlásené: 19. 1.2016                                      Časová verzia predpisu účinná od: 20. 1.2016

Obsah dokumentu je právne záväzný.

75

O ZNÁMENIE

Ministerstva zahraničnýchvecíaeurópskychzáležitostíSlovenskejrepubliky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 20. januára 2016 v súlade s článkom 15 ods.1.

 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.