TOPlist
Od 18.05.2015

158/1997 Z.z.

EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ UZATVORENÁ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

 Úplný text zákona č. 158/1997 Z. z. Európskej dohody o pridružení

(výťah)

Článok 82
Doprava


1. Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať spoluprácu tak, aby sa Slovenskej republike umožnilo

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä

3. Spolupráca bude zahŕňať tieto prioritné oblasti: