TOPlist
Od 18.05.2015

11/1975 Zb.
DOHOVOR

o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
(CMR)

 Dohovor č. 11/1975 Zb. o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - plný text

- výťah -

Zmluvné strany,

uznavšie účelnosť jednotnej úpravy podmienok prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, najmä pokiaľ ide o prepravné doklady používané pri tejto doprave a o zodpovednosť dopravcu, dohodli sa takto:

KAPITOLA I
Rozsah platnosti

Článok 1

4. Dohovor sa nevzťahuje
a) na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,
b) na prepravy mŕtvol,
c) na prepravy sťahovaných zvrškov.

PROTOKOL O PODPÍSANÍ

Pri príležitosti podpísania Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave dohodli sa podpísaní, riadne splnomocnení, na tomto vyhlásení a vysvetlení:

2. K článku 1 ods. 4

Podpísaní sa zaväzujú prerokovať dohovory o zmluve o sťahovaní a o zmluve o kombinovanej doprave.