TOPlist
Od 18.05.2015

Dohovor 62/1986 Zb.

(Medzinárodny dohovor o bezpečnosti kontajnerov)
Autor: minister zahraničných vecí
Platnosť od: 8.9.1986
Účinnosť od: 6.9.1977
Dátum uzatvorenia zmluvy: 2.12.1972
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 21/1986 strana 455

 Úplný text dohody 62/1986 o bezpečnosti kontajnerov

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

62/1986

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O BEZPEČNOSTI KONTAJNEROV (KBK)

OSN/IMCO*) 1972

Preambula

Zmluvné strany

uznávajúc nevyhnutnosť udržania vysokej úrovne bezpečnosti ľudského života pri manipulácii, stohovaní a preprave kontajnerov,

prihliadajúc na nevyhnutnosť zjednodušenia medzinárodných kontajnerových prepráv,

uznávajúc v súvislosti s tým prednosti vypracovania všeobecne platných medzinárodných požiadaviek v oblasti bezpečnosti,

domnievajúc sa, že na tento cieľ najlepšie poslúži uzavretie dohovoru,

rozhodli sa vypracovať konštruktívne požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri manipulácii, stohovaní a preprave kontajnerov za normálnych prevádzkových podmienok, a za tým účelom

dohodli sa na nasledujúcom:
------------------------------------------------------------------
*) IMO od roku 1982.

Čl. I
Všeobecný záväzok vyplývajúci z tohto dohovoru

Zmluvné strany sa zaväzujú zavádzať do praxe ustanovenia tohto dohovoru a jeho príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spomenutého dohovoru.

Čl. II
Pojmy

V tomto dohovore, ak nebude ustanovené inak:

1. "kontajner" znamená prepravný prostriedok:
a) majúci stály charakter a s ohľadom na to je dostatočne pevný, aby mohol slúžiť opakovane;
b) špeciálne konštruovaný s cieľom uľahčenia prepravy tovaru jedným alebo niekoľkými druhmi dopravy bez jeho prekládky; c) konštruovaný s prihliadnutím na nevyhnutnosť upevňovania a/alebo ľahkej manipulácie, a za tým účelom vybavený rohovými prvkami;
d) takých rozmerov, že plocha ohraničená štyrmi vonkajšími hranami spodných rohových prvkov je
    i) minimálne 14 m2 (150 štv. stôp) alebo
    ii) minimálne 7 m2 (75 štv. stôp) za podmienky, že kontajner je vybavený vrchnými rohovými prvkami;

pojem "kontajner" nezahŕňa ani dopravný prostriedok, ani obal. týka sa však kontajnerov, ak sú prepravované na podvozkoch.

2. "rohové prvky" znamenajú súhrn častí kontajnera s otvormi a hranami vo vrchných a/alebo spodných rohoch kontajnera, ktoré sa využívajú za účelom nakládky, stohovania a/alebo upevňovania kontajnera.

3. "správa" znamená vládu zmluvnej strany, so súhlasom ktorej sa realizuje schvaľovanie kontajnerov na prepravu.

4. "schválený" znamená schválený Správou.

5. "schválenie" znamená rozhodnutie Správy o tom, že typ konštrukcie alebo kontajner nie sú nebezpečné podľa podmienok tohto dohovoru.

6. "medzinárodná preprava" znamená prepravu, pri ktorej sa miesto odoslania a miesto určenia nachádza na území dvoch štátov, z ktorých minimálne jeden je štátom, v ktorom sa používa tento dohovor. Tento dohovor sa používa tiež v tých prípadoch, keď sa časť prepravy medzi dvoma štátmi uskutočňuje po území štátu v ktorom sa používa tento dohovor.

7. "náklad" znamená akýkoľvek tovar, výrobky alebo ľubovoľné predmety prepravované v kontajneroch.

8. "nový kontajner" znamená kontajner, ktorého výroba sa začala v okamihu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru alebo po tomto dátume.

9. "existujúci kontajner" znamená kontajner, ktorý nie je novým kontajnerom.

10. "vlastník" znamená vlastníka podľa národných právnych predpisov zmluvnej strany, nájomcu alebo prenajímateľa, ak dohoda medzi Stranami predpokladá zodpovednosť vlastníka za údržbu a prehliadky kontajnera týmto nájomcom alebo prenajímateľom.

11. "typ kontajnera" znamená typ konštrukcie schválený Správou.

12. "sériový kontajner" znamená akýkoľvek kontajner vyrobený podľa schváleného typu konštrukcie.

13. "prototyp" znamená vzor kontajnera vyrobeného alebo predpokladaného na sériovú výrobu podľa typovej konštrukcie.

14. "maximálna prevádzková brutto hmotnosť" alebo "R" znamená maximálne prípustnú celkovú hmotnosť kontajnera a v ňom sa nachádzajúceho nákladu.

15. "TARA kontajnera" znamená vlastnú hmotnosť prázdneho kontajnera vrátane k nemu trvale pripevneného zariadenia.

16. "maximálne prípustná užitočná hmotnosť" alebo "P" znamená rozdiel maximálnou prevádzkovou brutto hmotnosťou a tarou kontajnera.

Čl. III
Rozsah platnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na nové a existujúce kontajnery používané v medzinárodných prepravách okrem kontajnerov špeciálne určených na leteckú prepravu.

2. Každý nový kontajner podlieha schváleniu buď podľa procedúr skúšok podľa typu konštrukcie, alebo podľa procedúr skúšok jednotlivých kontajnerov podľa ustanovení Prílohy č. I.

3. Každý existujúci kontajner musí byť schválený podľa zodpovedajúcich ustanovení o schvaľovaní existujúcich kontajnerov, obsiahnutých v Prílohe č. I, v priebehu 5 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

Čl. IV
Skúšky, prehliadky, schvaľovanie a údržba

1. S cieľom realizácie ustanovení Prílohy č. I je každá Správa povinná vypracovať účinný postup vykonávania skúšok, prehliadok a schvaľovania kontajnerov podľa kritérií ustanovených týmto dohovorom; napriek tomu môže preniesť vykonanie skúšok, prehliadok alebo schvaľovanie na organizácie, ktoré zodpovedajúcim spôsobom splnomocní.

2. Správa, ktorá splnomocní na vykonávanie takých skúšok, prehliadok alebo na schvaľovanie akúkoľvek organizáciu, musí o tom bezodkladne informovať generálneho tajomníka IMCO, ktorý o tom upovedomí všetky Zmluvné strany.

3. Objednávku schválenia môže podať Správa ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

4. Každý kontajner musí byť udržiavaný v stave zaisťujúcom bezpečnosť podľa ustanovení Prílohy č. I.

5. Ak schválený kontajner fakticky nezodpovedá požiadavkám obsiahnutým v Prílohách I. a II., príslušná Správa prijme opatrenia, ktoré pokladá za potrebné, s cieľom uviesť taký kontajner do stavu zodpovedajúceho týmto požiadavkám, alebo schválenie odoberie.

Čl. V
Vydanie schválenia

1. Schválenie vydané rozhodnutím jednej Zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru musia uznávať ostatné Zmluvné strany vo všetkých prípadoch, ktorých sa týka tento dohovor. Ostatné Zmluvné strany musia také schválenie pokladať za rovnocenné schválenie vydané nimi samými.

2. Zmluvná strana nesmie mať žiadne ďalšie konštrukčné požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo skúšky pri kontajneroch, ktorých sa týka tento dohovor, ale za podmienky, že ani jedno ustanovenie tohto dohovoru neodporuje ustanoveniam národných predpisov alebo zákonov alebo medzinárodných dohôd určujúcich dodatočné konštrukčné požiadavky na bezpečnosť alebo skúšky pri kontajneroch špeciálne konštruovaných na prepravu nebezpečných nákladov, alebo pri tých konštrukčných zvláštnostiach, ktoré sú vlastné kontajnerom na prepravu tekutého nákladu alebo leteckým kontajnerom. Termín "nebezpečné náklady" sa vykladá podľa medzinárodných dohôd.

Čl. VI
Kontrola

1. Každý kontajner, ktorý dostal podľa článku III. schválenie, musí byť na území Zmluvných strán kontrolovaný oficiálnymi osobami, zodpovedajúcim spôsobom, splnomocnenými týmito Zmluvnými stranami. Kontrola sa obmedzuje na zistenie, či je kontajner vybavený platným schvaľovacím štítkom z hľadiska bezpečnosti tak, ako to vyžaduje tento dohovor, ak nie sú vážne dôvody predpokladať, že stav kontajnera je taký, že hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. V tomto prípade kontrolujúca splnomocnená osoba vykoná kontrolu iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie toho, aby do okamihu obnovenia prevádzky bol kontajner uvedený do stavu vyhovujúceho požiadavkám bezpečnosti.

2. V prípadoch, keď sa zistí, že kontajner prestal vyhovovať požiadavkám bezpečnosti v dôsledku závady, ktorá mohla existovať už v okamihu vydania schválenia kontajnera, Zmluvná strana, ktorá zistila takú závadu, musí o nej informovať Správu zodpovedajúcu za vydanie schválenia.

Čl. VII
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pripojenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis do 15.januára 1973 na odbore OSN v Ženeve a ďalej od 1.februára 1973 do 31.decembra 1973 včítane na ústredí IMCO v Londýne pre všetky členské štáty OSN alebo členov akýchkoľvek špecializovaných inštitúcií alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo členov Štatútu Medzinárodného súdu a ďalej pre ktorýkoľvek ďalší štát, ktorému Valné zhromaždenie OSN ponúklo účasť na tomto dohovore.

2. Tento dohovor musí byť ratifikovaný, prijatý alebo schválený krajinami, ktoré ho podpísali.

3. Tento dohovor zostáva otvorený na pripojenie sa ktoréhokoľvek štátu uvedeného pod bodom 1.

4. Dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení sa odovzdávajú do úschovy Generálnemu tajomníkovi IMCO.

Čl. VIII
Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobúda platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania do úschovy desiateho dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikoval, prijal alebo schválil dohovor alebo sa k nemu pripojil po odovzdaní do úschovy desiateho dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení, nadobúda tento dohovor platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, keď taký štát odovzdal svoj dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení do úschovy.

3. Ktorýkoľvek štát, ktorý sa stal účastníkom tohto dohovoru po nadobudnutí platnosti opravy, v prípade, že neoznámi iný úmysel,
a) pokladá sa za člena dohovoru, v ktorom sa vykonali opravy; a
b) pokladá sa za člena dohovoru, v ktorom sa nevykonali opravy vo vzťahu ku ktorémukoľvek členovi dohovoru, ktorý nie je takou opravou viazaný.

Čl. IX
Procedúra vykonania opráv v ktorejkoľvek časti alebo celej časti tohto dohovoru

1. Opravy tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek Zmluvná strana podľa ktorejkoľvek procedúry uvedenej v tomto článku.

2. Vykonanie opráv po prerokovaní v IMCO:
a) Na žiadosť Zmluvnej strany sa akákoľvek navrhnutá oprava tohto dohovoru prerokúva v IMCO. Oprava, ak bude schválená Výborom pre námornú bezpečnosť IMCO, na zasadanie ktorého sa s hlasovacím právom prizvú všetky Zmluvné strany, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich, odošle sa všetkým členom IMCO a všetkým Zmluvným stranám najneskôr šesť mesiacov pred jej prerokovaním na Valnom zhromaždení IMCO. Ktorákoľvek Zmluvná strana, ktorá nie je členom IMCO, má právo účasti a hlasovania pri prerokúvaní opravy na Valnom zhromaždení IMCO.
b) Ak je oprava prijatá dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich na Valnom zhromaždení IMCO a ak táto väčšina zahŕňa dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán, rozošle ju Generálny tajomník všetkým Zmluvným stranám na prijatie.
c) Taká oprava nadobúda platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa jej prijatia dvoma tretinami Zmluvných strán. Oprava nadobúda platnosť vo vzťahu ku všetkým Zmluvným stranám s výnimkou tých, ktoré pred jej nadobudnutím platnosti oznámili, že ju neprijímajú.

3. Vykonanie opravy prostredníctvom zvolania konferencie.

Na žiadosť Zmluvnej strany podporenú minimálne jednou tretinou Zmluvných strán, zvolá Generálny tajomník IMCO konferenciu, na ktorú pozve štáty uvedené v čl. VII.

Čl. X
Osobitná procedúra vykonania opráv príloh

1. Akákoľvek oprava Príloh navrhnutá Zmluvnou stranou sa prerokúva v IMCO na žiadosť tejto strany.

2. Ak je taká oprava prijatá dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich vo Výbore pre námornú bezpečnosť IMCO, na zasadanie ktorého sú prizvané s hlasovacím právom všetky Zmluvné strany, a ak táto väčšina obsahuje dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán, rozošle ju Generálny tajomník IMCO všetkým Zmluvným stranám na prijatie.

3. Taká oprava nadobúda platnosť v termíne, ktorý určí Výbor pre námornú bezpečnosť IMCO v okamihu jej prijatia, ak pred termínom určeným Výborom pre námornú bezpečnosť IMCO súčasne jedna pätina alebo päť Zmluvných strán (pričom sa prihliada na nižšie z týchto čísel) neoznámi Generálnemu tajomníkovi, že majú námietky proti oprave. V tomto bode ustanovené termíny určí Výbor pre námornú bezpečnosť IMCO väčšinou dvoch tretín prítomných a hlasujúcich, pričom taká väčšina musí obsahovať dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán.

4. Po nadobudnutí platnosti ktorákoľvek oprava nahrádza alebo mení ktorékoľvek predchádzajúce ustanovenie, ktorého sa týka, pre všetky Zmluvné strany, ktoré proti tejto oprave nemali námietky; námietky oznámené jednou zo Zmluvných strán neobmedzujú ostatné Zmluvné strany, pokiaľ ide o schvaľovanie kontajnerov, ktorých sa týka tento dohovor.

5. Generálny tajomník IMCO informuje všetky Zmluvné strany a členov IMCO o akejkoľvek žiadosti alebo oznámení týkajúcich sa tohto článku a o dátume nadobudnutia platnosti ktorejkoľvek opravy.

6. V prípade, keď sa návrhy na vykonanie opravy Príloh prerokúvali vo Výbore pre námornú bezpečnosť IMCO, ale neprijali sa, môže ktorákoľvek Zmluvná strana požiadať o zvolanie konferencie, na ktorú sa prizvú štáty uvedené v čl. VII. V prípade prijatia správy o súhlase minimálne jednej tretiny Zmluvných strán zvolá Generálny tajomník IMCO takú konferenciu za účelom prerokovania opráv navrhovaných do Príloh.

1. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor tak, že zodpovedajúci dokument odovzdá do úschovy Generálnemu tajomníkovi. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom odovzdania príslušného dokumentu do úschovy Generálnemu tajomníkovi.

2. Zmluvná strana, ktorá oznámila svoje námietky proti vykonaniu opráv v Prílohách, môže vypovedať tento dohovor a jej rozhodnutie nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti takej opravy.

Čl. XII
Skončenie platnosti dohovoru

Tento dohovor stráca platnosť, ak počet Zmluvných strán je nižší ako päť počas akéhokoľvek obdobia po sebe nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Čl. XIII
Riešenie sporov

1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými Zmluvnými stranami podľa výkladu alebo aplikácie tohto dohovoru, ktorý nemožno vyriešiť rokovaním alebo inými prostriedkami, sa na žiadosť jednej Strany odovzdá arbitrážnemu súdu zloženému nasledujúcim spôsobom: každý účastník sporu vymenuje arbitra a títo dvaja arbitri vymenujú tretieho arbitra, ktorý je potom predsedom. Ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa postúpenia žiadosti jeden z účastníkov nemôže vymenovať arbitra alebo arbitri si nemôžu zvoliť predsedu, ktorýkoľvek účastník sa môže obrátiť na Generálneho tajomníka IMCO so žiadosťou, aby určil arbitra alebo predsedu arbitrážnemu súdu.

2. Rozhodnutie arbitrážneho súdu vymenovaného v súlade s ustanovením bodu 1, je pre účastníkov sporu záväzné.

3. Arbitrážny súd si sám ustanoví procedurálne pravidlá.

4. Rozhodnutia arbitrážneho súdu týkajúce sa jeho procedurálnych pravidiel a miesta zasadania a ďalej akéhokoľvek ním prejednávaného sporu, sa prijímajú väčšinou hlasov.

5. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi spornými stranami, pokiaľ ide o výklad a realizáciu rozhodnutí, môže odovzdať ktorýkoľvek účastník na prejednanie arbitrážnemu súdu, ktorý vyniesol toto rozhodnutie.

Čl. XIV
Výhrady

1. Výhrady k tomuto dohovoru sú prípustné s výnimkou výhrad týkajúcich sa ustanovení čl. I. - VI., XIII. a tohto článku a ďalej s výnimkou výhrad týkajúcich sa ustanovení obsiahnutých v Prílohách za podmienky, že také výhrady sa predložia písomne a v čase pred odovzdaním do úschovy dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení a potvrdia sa týmto dokumentom. Generálny tajomník IMCO zasiela tieto výhrady všetkým štátom uvedeným v čl. VII.

2. Akákoľvek výhrada vznesená v súlade s bodom 1.:

a) mení pre Zmluvné strany, ktoré ju vzniesli, v rámci tejto výhrady tie ustanovenia tohto dohovoru, ktorých sa týka; a
b) mení v rovnakej miere tieto ustanovenia aj pre ostatné Zmluvné strany pri ich stykoch so Zmluvnou stranou, ktorá výhradu vzniesla.

3. Ktorákoľvek Zmluvná strana, ktorá vzniesla výhradu v súlade s bodom 1, má právo ju zrušiť kedykoľvek odovzdaním príslušnej nóty Generálnemu tajomníkovi IMCO.

Čl. XV
Oznámenia

Okrem oznámení a správ predpokladaných čl. IX., X. a XIV. Generálny tajomník IMCO informuje všetky štáty uvedené v čl. VII:
a) o podpísaní, ratifikácii, prijatí, schválení a pripojení podľa čl. VII.;
b) o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa čl. VII.;
c) o dátume nadobudnutia platnosti opráv tohto dohovoru podľa čl. IX a X.;
d) o vypovedaní dohovoru podľa čl. XI.;
e) o skončení platnosti tohto dohovoru podľa čl. XII.

Čl. XVI
Autentické texty

Originál tohto dohovoru, anglický, španielsky, čínsky, ruský a francúzsky text, ktoré majú rovnakú platnosť, sa odovzdávajú na úschovu Generálnemu tajomníkovi IMCO, ktorý rozošle zodpovedajúcim spôsobom overené kópie všetkým štátom uvedeným v čl. VII.

Na potvrdenie uvedeného podpísaní splnomocnení predstavitelia poverení zodpovedajúcim spôsobom svojimi vládami podpísali tento dohovor.

Dané v Ženeve druhého decembra tisíc deväťsto sedemdesiatdva.


PRÍLOHA I.
PREDPISY PRE SKÚŠANIE, DOZOR, SCHVAĽOVANIE A DRŽBU KONTAJNEROV

Kapitola I.

VŠEOBECNÉ PREDPISY PRE VŠETKY
SYSTÉMY SCHVAĽOVANIA

Pravidlo 1.

Schvaľovací štítok KBK

1. Na každý schválený kontajner sa na dobre viditeľné miesto, kde je najmenšie nebezpečenstvo poškodenia, upevňuje okrem akéhokoľvek iného schvaľovacieho štítku vydaného na oficiálne účely, stabilne schvaľovací štítok KBK zodpovedajúci požiadavkám obsiahnutým v dodatku tejto Prílohy.

2. a) Schvaľovací štítok KBK musí obsahovať tieto informácie minimálne v anglickom alebo vo francúzskom jazyku:


b) Na schvaľovacom štítku KBK sa musí nechať voľné miesto na uvedenie hodnôt (koeficientov) pevnosti čelnej a/alebo bočnej steny podľa bodu 3 pravidla 1 skúšok 6 a 7 opísaných v prílohe II. Na schvaľovacom štítku KBK sa takisto necháva voľné miesto pre dátum prvej a nasledujúcich prehliadok (mesiac a rok), ak sa ich uvedenie na schvaľovacom štítku KBK predpokladá.

3. Keď Správa usúdi, že nový konteajner vyhovuje podmienkam bezpečnosti podľa tohto dohovoru a že hodnota (koeficient) pevnosti čelných a/alebo bočných stien pri tomto kontajneri je vyššia alebo nižšia než hodnota predpísaná Prílohou II., vyznačí sa táto hodnota na schvaľovacom štítku KBK.

4. Schvaľovací štítok KBK nenahrádza nálepky alebo iné označenia, ktoré môžu byť vyžadované podľa iných platných predpisov.

Pravidlo 2.

Údržba

1. Vlastník kontajnera je zodpovedný za jeho udržiavanie v bezpečnom stave.

2. Vlastník schváleného kontajnera musí vykonávať prehliadky kontajnera alebo ho odovzdávať na prehliadky v súlade s procedúrou predpísanou alebo schválenou zainteresovanou Zmluvnou stranou po uplynutí určitého časového obdobia zodpovedajúceho prevádzkovým podmienkam. Dátum (mesiac a rok), v ktorom musí nový kontajner prejsť prvou prehliadkou, je uvedený na schvaľovacom štítku KBK.

3. Dátum (mesiac a rok), v ktorom treba vykonať nasledujúcu prehliadku kontajnera, musí byť jasne uvedený na kontajneri na schvaľovacom štítku KBK alebo čo najbližšie pri ňom spôsobom prijateľným pre Zmluvnú stranu, ktorá ustanovila alebo schválila určitú procedúru údržby kontajnerov, v stave neohrozujúcom bezpečnosť.

4. Obdobie medzi dátumom výroby a dátumom prvej prehliadky nesmie prekročiť päť rokov. Nasledujúca prehliadka nových kontajnerov a opakované prehliadky existujúcich kontajnerov sa musia vykonávať do doby neprevyšujúcej 24 mesiacov. Všetky prehliadky musia zistiť, či kontajner nemá závady vytvárajúce nebezpečenstvo pre ľudský život.

5. V tomto pravidle sa "zainteresovanou Zmluvnou stranou" rozumie Zmluvná strana, na území ktorej vlastník buď žije stále, alebo má svoje sídlo.

Kapitola II.
PREDPISY PRE SCHVAĽOVANIE NOVÝCH KONTAJNEROV PODĽA TYPU KONŠTRUKCIE

Pravidlo 3.

Schvaľovanie nových kontajnerov

Pre schválenie podľa bezpečnostných podmienok v súlade s týmto dohovorom musia všetky nové kontajnery zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohe II.

Pravidlo 4.

Schvaľovanie podľa typu konštrukcie

Pri kontajneroch, ktoré sú predmetom žiadosti o schválenie, posúdi Správa konštrukciu a zúčastní sa skúšok prototypu, aby zistila, či kontajner zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe II. dohovoru. V kladnom prípade oznámi Správa písomne žiadateľovi, že kontajner vyhovuje požiadavkám tohto dohovoru a toto oznámenie splnomocňuje výrobcu, aby na všetky kontajnery série tohto konštrukčného typu upevňoval schvaľovací štítok KBK.

Pravidlo 5.

Ustanovenia pre schvaľovanie podľa typu konštrukcie

1. V prípade sériovej výroby kontajnerov podľa typu konštrukcie treba žiadosť o schválenie podľa typu konštrukcie adresovanú Správe doložiť výkresmi a technickými podmienkami typu kontajnera, ktorý má byť premetom schválenia, a všetkými ostatnými údajmi, ktoré môže Správa požadovať.

2. Žiadateľ musí uviesť identifikačné znaky, ktoré pridelí výrobca typu kontajnerov, ktorý je predmetom žiadosti.

3. Žiadosť musí byť doložená vyhlásením výrobcu, ktorým sa tento zaväzuje:
a) dať Správe k dispozícii ktorýkoľvek kontajner príslušného typu konštrukcie, ktorý by Správa chcela posúdiť;
b) informovať Správu o každej zmene týkajúcej sa konštrukcie alebo technických podmienok kontajnera a pripevňovať schvaľovací štítok KBK až po tom, čo dostal súhlas Správy s týmito zmenami;
c) pripevňovať schvaľovací štítok KBK len na kontajnery schváleného typu konštrukcie a na žiadne iné;
d) viesť zoznam kontajnerov vyrobených podľa schváleného typu konštrukcie.

V tejto evidencii treba minimálne uvádzať identifikačné čísla výrobcov, dátum dodávky a mená a adresy odberateľov, ktorým boli kontajnery dodané.

4. Schválenie môže byť Správou udelené kontajnerom, ktoré tvoria modifikovanú verziu schváleného typu konštrukcie, ak táto usúdi, že uvedené modifikácie nemajú vplyv na výsledky skúšok uskutočnených pre schválenie podľa typu konštrukcie.

5. Správa nevydá výrobcovi splnomocnenie na vydávanie schvaľovacích štítkov KBK na výrobu podľa schváleného typu konštrukcie, ak sa nepresvedčí o tom, že výrobca zaviedol taký systém vnútornej kontroly vo výrobe, ktorý zaručuje, že kontajnery ním vyrobené budú zodpovedať schválenému prototypu.

Pravidlo 6.

Prehliadky v priebehu výroby

Aby sa Správa ubezpečila, že všetky kontajnery tej istej série sú vyrobené v súlade so schváleným typom konštrukcie, kontroluje alebo skúša taký počet kontajnerov, ktorý uzná za potrebný, a to v ktorejkoľvek etape výroby série kontajnerov daného typu konštrukcie.

Pravidlo 7.

Oznámenie adresované Správe

Výrobca zodpovedajúcim spôsobom informuje Správu pred začatím výroby každej novej série kontajnerov, ktoré sa vyrábajú v súlade so schváleným typom konštrukcie.

Kapitola III.
PREDPISY PRE INDIVIDUÁLNE SCHVAĽOVANIE NOVÝCH kontajnerOV

Pravidlo 8.

Schvaľovanie jednotlivých kontajnerov

Správa môže udeliť individuálne schválenie na jednotlivý kontajner, ak sa po posúdení konštrukcie a priamej účasti pri skúškach presvedčí o tom, že kontajner zodpovedá požiadavkám dohovoru; po tomto zistení upovedomí Správa písomne žiadateľa o svojom schválení a toto oznámenie splnomocňuje žiadateľa, aby na taký kontajner pripevnil schvaľovací štítok KBK.

Kapitola IV.
PREDPISY TÝKAJÚCE SA SCHVAĽOVANIA EXISTUJÚCICH kontajnerOV

Pravidlo 9.

Schvaľovanie existujúcich kontajnerov

1. Ak v priebehu 5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru predloží vlastník existujúceho kontajnera Správe tieto informácie:
a) dátum a miesto výroby
b) identifikačné číslo výrobcu kontajnera, ak je známe
c) maximálnu prevádzkovú brutto hmotnosť
d) i) dôkaz o tom, že kontajner tohto typu bol bezpečne používaný v námornej a/alebo v suchozemských prepravách aspoň počas dvoch rokov, alebo
    ii) dôkaz, ktorý Správa považuje za dostatočný, o tom, že kontajner bol vyrobený podľa typu konštrukcie, ktorý bol podrobený skúškam a zodpovedá technickým podmienkam ustanoveným v prílohe II. s výnimkou technických podmienok týkajúcich sa skúšok pevnosti čelných a bočných stien, alebo
    iii) dôkaz o tom, že kontajner bol vyrobený v súlade s normami, ktoré podľa názoru Správy sú rovnocenné technickým podmienkam uvedeným v prílohe č. II., s výnimkou technických podmienok týkajúcich sa skúšok pevnosti čelných a bočných stien
e) maximálna stohovacia hmotnosť pri skúšaní hodnotou 1, 8 g(v kilogramoch a anglických librách) a
f) iné údaje požadované pre schvaľovací štítok KBK.

Správa po previerke upovedomí písomne vlastníka, či sa schválenie udeľuje; v kladnom prípade toto oznámenie splnomocňuje vlastníka upevniť schvaľovací štítok KBK po kontrole daného kontajnera podľa pravidla č. 2.

2. Existujúce kontajnery, ktoré nevyhovujú podmienkam, aby mohli byť schválené na základe bodu číslo 1 tohto Pravidla, môžu sa navrhnúť na schválenie podľa ustanovení kapitoly II. alebo III. tejto prílohy. Pri týchto kontajneroch sa neuplatňujú požiadavky prílohy II. vzťahujúce sa na skúšky pevnosti čelných a/alebo bočných stien. Správa sa môže, ak nadobudla presvedčenie o tom, že kontajnery boli v prevádzke, vzdať - v rozsahu, ktorý považuje za vhody - niektorých požiadaviek týkajúcich sa predloženia výkresov a vykonania skúšok na zdvih a skúšok pevnosti podlahy.

Dodatok

Schvaľovací štítok KBK musí zodpovedať uvedenému vzoru. Musí byť spoľahlivo pripevnený na kontajneri a mať formu obdĺžnika s rozmermi minimálne 200 mm x 100 mm a nepodliehať korózii a vplyvu ohňa. Na povrchu schvaľovacieho štítku musí byť vygravírované, vyrazené alebo jasne a spoľahlivo uvedené akýmkoľvek iným spôsobom písmenami s výškou minimálne 8 mm: "Schválené podľa podmienok bezpečnosti KBK"; výška všetkých ostatných písmen a čísel uvedených na schvaľovacom štítku KBK nesmie byť menšia než 5 mm.

------------------------------------------------------------------

SCHVÁLENIE PODĽA PODMIENOK BEZPEČNOSTI KBK

1. ........ [GB - L/749/2/7/75]
2. ........ dátum výroby
3. ........ identifikačné číslo
4. ........ max. brutto hmotnosť ..... kg ..... lb
5. ........ prípustná stohovacia hmotnosť pri zaťažení 1, 8 g ..... kg ..... lb 100 mm
6. ........ zaťaženie pri skúške pevnosti konštrukcie ..... kg ..... lb
7. ........
8. ........
9. ........
---------------------------- 200 mm x 100 mm ----------------------------

1. Schvaľujúca krajina, číslo schválenia, ako je uvedené ako príklad v riadku 1. (schvaľujúca krajina musí byť označená osobitným znakom používaným pre označenie krajiny pri registrácii automobilov v medzinárodnej premávke.)
2. Dátum (mesiac a rok) výroby
3. Identifikačné číslo kontajnera udelené výrobcom alebo pri existujúcich kontajneroch, pri ktorých číslo nie je známe, číslo udelené Správou
4. Maximálna prevádzková brutto hmotnosť (kg a lb)
5. Prípustná stohovacia hmotnosť pri zaťažení 1, 8 g (kg a lb)
6. Hodnota zaťaženia pri skúške bočnej tuhosti konštrukcie (kg a lb)
7. Pevnosť čelnej steny sa uvádza na schvaľovacom štítku KBK len v prípade, keď bočné steny sú vypočítané na zaťaženie nižšie alebo vyššie o O, 5 než max. prípustné užitočné zaťaženie, t.j. 0, 4 P.
8. Pevnosť bočnej steny sa uvádza na schvaľovacom štítku KBK len v prípade, keď bočné steny sú konštruované na zaťaženie nižšie alebo vyššie o 0, 6 než max. prípustné užitočné zaťaženie, t.j. 0, 6 P.
9. Dátum (mesiac a rok) prvej prehliadky nových kontajnerov a dátum (mesiac a rok) nasledujúcich prehliadok, ak sa schvaľovací štítok KBK používa na tento účel.

PRÍLOHA II.
POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A SKÚŠKY


Úvod

Z ustanovení požiadaviek tejto prílohy vyplýva, že sily vo všetkých fázach manipulácie s kontajnermi, ktoré vznikli pohybom, premiestňovaním, stohovaním a hmotnosťou ložených kontajnerov, ako aj vonkajšie sily, nepresiahnu projektovanú pevnosť kontajnera. Osobitne treba dodržať tieto zásady:
a) kontajner sa musí upevňovať tak, aby nebol vystavený silám, ktoré presahujú sily, na pôsobenie ktorých bol konštruovaný;
b) náklad v kontajneri sa musí uložiť v súlade s odporúčanou prevádzkovou praxou tak, aby nepôsobil na kontajner silami vyššími, než na aké bol konštruovaný.

Konštrukcia

1. Kontajner sa môže považovať za bezpečný, ak je vyrobený z vhodného materiálu, ktorý uspokojivo vyhovie ďalej uvedeným skúškam bez zanechania akýchkoľvek trvalých deformácií alebo poškodení, ktoré by ho urobili neschopným použitia na účely, na ktoré je konštruovaný.

2. Rozmery, umiestňovanie a príslušné tolerancie rohových prvkov sa musia kontrolovať s ohľadom na zdvíhacie a upevňovacie systémy určené pre prácu s ním.

3. Kontajnery vybavené osobitným zariadením, ktoré sa používa, len ak je kontajner prázdny, musia byť označené znakom takého obmedzenia.

Skúšobné zaťaženia a metódy skúšania

Primerane k druhu kontajnera sa budú tieto skúšobné zaťaženia a metódy skúšok používať pre všetky typy skúšaných kontajnerov:


SKÚŠOBNÉ ZAŤAŽENIE A POUŽITIE SILY
SKÚŠOBNÉ METÓDY

--------------------------------------- 1. ZDVÍHANIE ---------------------------------------

kontajner s predpísaným vnútorným zaťažením sa musí zdvíhať tak, aby sa zreteľne neprejavili sily zrýchlenia. Po zdvihnutí zostane kontajner zavesený alebo zdvihnutý 5 minút, potom sa spúšťa na zem.

A) ZDVÍHANIE ZA ROHOVÉ PRVKY

Vnútorné zaťaženie
i) Zdvíhanie za horné rohové prvky
Rovnomerné rozloženie zaťaženie Pri kontajneroch dlhších ako také, aby sa celková hmotnosť 10 stôp (3000 mm) (nominálna kontajnera spolu so skúšobným dĺžka) musia zdvíhacie sily zaťažením rovnala 2 R. pôsobiť vertikálne na všetkých štyroch rohových prvkoch. Pri kontajneroch do 10 stôp (3000 mm) (nominálna dĺžka) musia zdvíhacie sily pôsobiť na všetkých štyroch rohových prvkoch tak, aby bol uhol medzi každým zdvíhacím zariadením a vertikálou 30 .

Sily pôsobiace zvonku
ii) Zdvíhanie za spodné rohové prvky Také, ktoré zdvíhajú celkovú Zdvíhanie kontajnerov sa robí hmotnosť 2 R určeným spôsobom tak, že zdvíhacie zariadenie (podľa stĺpca Skúšobné metódy) sa upevňuje len za spodné rohové prvky. Sily zdvihu musia tvoriť s horizontálou tento uhol:
30 pre kontajnery 40 stôp(12 000 mm) nominálnej dĺžky alebo väčšie
37 pre kontajnery 30 stôp(9000 mm) nominálnej dĺžky a viac, ale nezahŕňajúce 40-stopé (12 000 mm)
45 pre kontajnery 20 stôp(6000 mm) nominálnej dĺžky a viac, ale nezahŕňajúce 30-stopé (9000 mm)
60 pre kontajnery menšie než20 stôp (6000 mm) nominálnej dĺžky.

B) ZDVÍHANIE INÝMI DOPĹŇAJÚCIMI METÓDAMI

Vnútorné zaťaženie
i) Zdvíhanie za naberacie otvory pre vidlicové prekladače

Rovnomerne rozložené zaťaženie, kontajner sa umiestni na pri ktorom je celková hmotnosť oporách nachádzajúcich sa kontajnera a skúšobného zaťaženia v jednej rovine, pričom v osi 1, 25 R. každého naberacieho otvoru, ktorý sa používa pre zdvih kontajnera, sa umiestni jedna opora. Sily pôsobiace zvonku Opory musia mať šírku rovnajúcu sa šírke vidlice, Sily dovoľujúce zdvihnúť celkovú používaných pri manipulácii a hmotnosť rovnajúcu sa 1, 25 R musia zasahovať do dĺžky 0, 75 predpísaným spôsobom (stĺpec naberacieho otvoru. Skúšobné metódy).

Vnútorné zaťaženie
ii) Zdvíhanie za vybratie pre kliešťové chápadlá

Rovnomerne rozložené zaťaženie, kontajner sa umiestni na pri ktorom celková hmotnosť podložkách nachádzajúcich sa kontajnera a skúšobného zaťaženia v jednej rovine, pričom pod je 1, 25 R. každé vybratie pre kliešťové chápadlá sa umiestni jedna podložka.
Tieto podložky musia mať rovnaké rozmery ako zdvíhacia plocha kliešťového chápadla, ktorého použitie sa predpokladá.

Sily pôsobiace zvonku
iii) Ostatné metódy

Sily dovoľujúce zdvihnúť celkovú Ak sú kontajnery konštruované hmotnosť 1, 25 R predpísaným pre zdvihnutie v loženom spôsobom (stĺpec Skúšobné stave akoukoľvek inou metódou metódy). neuvedenou pod bodmi A) alebo B) i) a ii), musia sa skúšať na vnútorné zaťaženie a sily pôsobiace zvonku analogicky platným podmienkam zrýchlenia.

--------------------------------------- 2. STOHOVANIE ---------------------------------

1. Pre podmienky medzinárodnej prepravy, kde sa maximálne sily vertikálneho zrýchlenia značne líšia od 1, 8 g a keď je preprava kontajnerov spoľahlivo a účinne vymedzená len týmito podmienkami prepravy, môže sa stohovacie zaťaženie zodpovedajúcim spôsobom meniť v určitom pomere k silám zrýchlenia.

2. kontajnery, ktoré vyhoveli tejto skúške, sa môžu považovať za schopné zniesť uvedené statické stohovacie zaťaženie, ktoré sa musí vyznačiť na schvaľovacom štítku KBK v rubrike "Prípustná stohovacia hmotnosť pri 1, 8 g (kg a lb)".

Vnútorné zaťaženie kontajner zaťažený predpísaným vnútorným zaťažením sa umiestni na Také rovnomerne rozložené štyroch podložkách v jednej rovine zaťaženie, aby sa celková umiestnených na pevnom povrchu; hmotnosť kontajnera a pod každým dolným rohovým prvkom skúšobného zaťaženia alebo zodpovedajúcim rohovým rovnala 1, 8 R. zariadením jedna podložka. Podložky sa majú vycentrovane uložiť pod prvky a musia mať približne rovnaké rozmery ako prvky.

Sily pôsobiace zvonku Každá zvonku pôsobiaca sila bude pôsobiť na každý rohový prvok Také, aby každý to štyroch pomocou zodpovedajúceho skúšobného horných rohových prvkov bol rohového prvku alebo pomocou vystavený vertikálnej sile podložky rovnakých rozmerov. pôsobiacej smerom dole, Skúšobný rohový prvok sa má ktorá sa rovná 1/4 x 1, 8 posunúť oproti hornému rohovému prípustnej výšky statického prvku kontajnera o 25 mm (1 palec) stohovacieho zaťaženia. priečne a 38 mm (1, 5 palca) pozdĺžne.

----------------------------- 3. SÚSTREDENÉ ZAŤAŽENIE ------------------------------

a) Na strechu

Vnútorné zaťaženie

žiadne

Sily pôsobiace zvonku Zvonka pôsobiace sily musia pôsobiť vertikálne smerom dolu na Sústredené zaťaženie 300 kg vonkajší povrch najslabšej časti (660 lb) rovnomerne rozložené strecha kontajnera. na ploche s rozmerom 600x300 mm (24 palcov x 12 palcov)

b) Na podlahu

Vnútorné zaťaženie Skúška sa má vykonať pri kontajneri spočívajúcom na štyroch Dve sústredné zaťaženia každé podporách na jednej úrovni pod po 2730 kg (6000 lb) pôsobiace jeho štyrmi dolnými rohovými na podlahu kontajnera každé prvkami tak, aby sa základňa styčnou plochou 142 cm2 kontajnera mohla voľne prehnúť. Po (22 štvorcových palcov) celej ploche podlahy sa musí premiestňovať skúšobné zariadenie, ktorého hmotnosť pri zaťažení sa rovná 5460 kg (12 000 lb), a táto hmotnosť sa musí rozdeliť na dve styčné plochy po 2730 kg (6000 lb) na každú. Tieto styčné plochy musia pri zaťažení merať dohromady 284 cm2 (44 štvorcových palcov), t.j. 142 cm2 (22 štvorcových palcov) každá; ich šírka musí byť 180 mm (7 palcov) a rozstup medzi ich stredmi 760 mm (30 palcov).

Sily pôsobiace zvonku

žiadne

------------------------- 4. SKÚŠKA BOČNEJ TUHOSTI KONŠTRUKCIE -----------------------

Vnútorné zaťaženie Prázdny kontajner je umiestnený na štyroch podporách v jednej rovine žiadne po jednej pod každým spodným rohom a je zabezpečený proti priečnemu a pozdĺžnemu pohybu kotviacim zariadením usporiadaným tak, že bočný odpor pôsobí len na dolné rohy umiestnené uhlopriečne oproti tým, na ktoré pôsobia sily.

Sily pôsobiace zvonku Sily pôsobiace zvonku musia pôsobiť buď oddelene, alebo Také, aby namáhali zboku čelnú súčasne na každý horný rohový konštrukciu kontajnera. Sily prvok jednej strany kontajnera v sa musia rovnať tým, pre ktoré rovnobežnom smere tak so bol kontajner konštruovaný. základňou, ako aj s rovinami čelných stien kontajnera. Sily pôsobia najprv smerom k horným rohovým prvkom a potom smerom od nich. Pri kontajneroch, ktoré majú každé čelo symetrické s vlastnou vertikálnou osou, treba skúšať
len jednu stranu, ale pri kontajneroch a asymetrickými čelami sa skúšajú obe strany.

----------- 5. SKÚŠKA ODOLNOSTI V POZDĹŽNOM SMERE (statická skúška) ------------

Pri projektovaní a výrobe kontajnerov sa musí brať do úvahy ten fakt, že pri pozemných dopravách môžu byť tieto vystavené zrýchleniu 2 g pôsobeniu horizontálne v pozdĺžnom smere.

Vnútorné zaťaženie kontajner, ktorý má predpísané vnútorné zaťaženie, musí byť Rovnomerne rozložené zaťaženie pozdĺžne fixovaný vo dvoch také, aby sa celková hmotnosť kotviacich bodoch pomocou dolných kontajnera spolu so skúšobným rohových prvkov alebo rovnocenných zaťažením rovnala max. brutto rohových zariadení na jednom prevádzkovej hmotnosti (R). konci.

Sily pôsobiace zvonku Sily pôsobiace zvonku musia pôsobiť najskôr smerom ku kotvovým Také, aby podrobili každú bodom a potom smerom od nich. Musí stranu kontajnera pozdĺžnym sa skúšať každá strana kontajnera. stláčacím a ťažným silám rovnajúcim sa R, to je súhrnná sila 2 R na základňu kontajnera.

------------------------------- 6. ČELNÉ STENY -----------------------------------

Čelné steny musia zniesť zaťaženie rovnajúce sa aspoň 0, 4 násobku maximálne prípustného užitočného zaťaženia. Ak však sú čelné steny konštruované tak, aby zniesli zaťaženie nižšie alebo vyššie než je 0, 4 násobok maximálne užitočného prípustného zaťaženia, vyznačí sa koeficient pevnosti na schvaľovacom štítku KBK podľa pravidla 1 Prílohy I.

Vnútorné zaťaženie Predpísané vnútorné zaťaženie sa musí použiť takto: Obe čelné steny Také, aby podrobilo vnútornú kontajnera sa musia skúšať okrem plochu čelnej steny rovnomerne prípadu, keď sú čelné steny rozloženému zaťaženiu 0, 4 P rovnaké a stačí skúška jednej z alebo takému inému zaťaženiu, nich. Čelné steny kontajnerov, pri pre ktoré je kontajner ktorých sa neotvára bočná stena konštruovaný. alebo nemajú bočné dvere, môžu sa skúšať osobitne alebo súčasne. Čelné steny kontajnerov, ktoré majú otvorené bočné steny alebo bočné dvere, musia sa skúšať osobitne a reakcia na sily pôsobiace na čelné steny sa musí týkať len konštrukcie spodku kontajnera.

Sily pôsobiace zvonku

žiadne

--------------------------------- 7. BOČNÉ STENY --------------------------------

Bočné steny musia zniesť zaťaženie rovnajúce sa aspoň 0, 6 násobku maximálneho prípustného užitočného zaťaženia. Ak však sú bočné steny konštruované tak, aby zniesli zaťaženie nižšie alebo vyššie než je 0, 6 násobok max. prípustného užitočného zaťaženia, vyznačí sa koeficient pevnosti na schvaľovacom štítku KBK podľa pravidla 1 Prílohy I.

Vnútorné zaťaženie Predpísané vnútorné zaťaženie sa musí použiť takto: Obe bočné steny Také, aby podrobilo vnútornú kontajnera sa musia skúšať plochu bočnej steny rovnomerne osobitne (okrem prípadov, keď sú rozloženému zaťaženiu 0, 6 P bočné steny rovnaké a stačí skúška alebo takému inému zaťaženiu, jednej z nich), pričom sa prihliada pre ktoré môže byť kontajner len na reakciu rohových prvkov konštruovaný. alebo zodpovedajúcich rohových zariadení na vnútorné zaťaženie. otvorené kontajnery sa musia skúšať v podmienkach, pre ktoré sú konštruované, napr. časti sklopnej strechy sa musia nachádzať v pracovnej polohe.

Sily pôsobiace zvonku

žiadne

PRÍLOHA III.
ÚPRAVY Z ROKU 1981 K PRÍLOHE I MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI KONTAJNEROV (KBK)

(Publikácia č. 74.10.R)

KAPITOLA I

Pravidlo 2

Záhlavie pravidla 2 zmeniť takto: "Údržba a kontrola".

V bode 3, riadky 6-7 vypustiť slová "Údržby kontajnerov v bezpečnom stave" a namiesto nich zaradiť slovo "kontroly".

Na konci bodu 4 doplniť tento text:

"Akékoľvek požiadavky týkajúce sa uvedenia dátumu prvej kontroly nových kontajnerov alebo dátumu ďalšej kontroly nových kontajnerov uvedených v pravidle 10 a takisto existujúcich kontajnerov nemožno prechodne do 1.januára 1987 uplatňovať. Ale Správa môže pri kontajneroch svojich (národných) majiteľov uplatňovať prísnejšie požiadavky."

Na konci bodu 5 doplniť tento text:

"Ale v prípade, keď majiteľ trvale žije alebo má svoju kanceláriu v štáte, ktorého vláda dosiaľ neprijala opatrenie na predpis alebo schválenie procedúry kontroly, a než budú tieto opatrenia prijaté, môže využiť procedúru predpísanú alebo schválenú Správou zmluvnej strany, ktorá je ochotná vystupovať ako "zainteresovaná zmluvná strana". Majiteľ je povinný dodržiavať podmienky používania tejto procedúry ustanovenej danou Správou."

KAPITOLA IV

Záhlavie zmeniť takto: "PRAVIDLÁ SCHVAĽOVANIA EXISTUJÚCICH KONTAJNEROV A NOVÝCH KONTAJNEROV NESCHVÁLENÝCH PRI VÝROBE".

Pravidlo 9

Na konci bodu 1 doplniť:

"Kontrola daného kontajnera a upevnenie schvaľovacieho štítku KBK sa musí vykonať najneskôr do 1.januára 1985".

Zaradiť nové pravidlo 10 s týmto obsahom:

"Pravidlo 10

Schvaľovanie nových kontajnerov neschválených pri výrobe

Pokiaľ majiteľ nového kontajnera neschváleného pri výrobe predloží Správe do 6.septembra alebo pred týmto dátumom túto informáciu:
a) dátum a miesto výroby;
b) identifikačné číslo kontajnera pridelené výrobným závodom v prípade existencie tohto čísla;
c) maximálnu prevádzkovú brutto hmotnosť;
d) osvedčenie o tom, že kontajner bol vyrobený v súlade s typom konštrukcie vyskúšaným a uznaným za vyhovujúci technickým podmienkam uvedeným v prílohe II; osvedčenie musí byť uznané Správou;
e) prípustná stohovacia hmotnosť pri 1, 8 g (kilogramy a anglické libry); a
f) ďalšie údaje potrebné pre schvaľovací štítok KBK

Správa môže po kontrole kontajner schváliť bez ohľadu na ustanovenia kapitoly II. O schválení je majiteľ upovedomený písomne a toto oznámenie ho oprávňuje upevniť po kontrole na kontajner schvaľovací štítok KBK v súlade s pravidlom 2. Kontrola kontajnera a upevnenie schvaľovacieho štítku KBK musí prebehnúť najneskôr do 1.januára 1985."

PRÍLOHA IV.
ZMENY Z ROKU 1983 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU Z ROKU 1972 O BEZPEČNOSTI kontajnerOV (KBK)

(Publikácia č. 280 74.10.R)

1. Označovanie maximálnej brutto hmotnosti kontajnerov
Príloha I., predpis 1, odsek 1
Schvaľovací štítok KBK
Prečíslovať terajší odsek 1 ako odsek 1(a) a pripojiť nasledujúce nové ustanovenia:
"b) Každé označenie maximálnej brutto hmotnosti uvedené na kontajneri, ktorého stavba sa začala 1.januára 1984 alebo po tomto dátume, musí zodpovedať informáciám o maximálnej brutto hmotnosti, ktoré sú uvedené za týmto účelom na schvaľovacom štítku KBK.
c) Každé označenie maximálnej brutto hmotnosti uvedené na kontajneri, ktorého stavba sa začala pred 1.januárom 1984, sa musí uviesť do súladu s informáciami o maximálnej brutto hmotnosti, ktoré sú za týmto účelom uvedené na schvaľovacom štítku KBK, nie neskôr ako 1.januára 1989."

2. Označenie pre manipuláciu s prázdnymi kontajnermi
Príloha II - konštrukcia - Zrušiť odsek 3

3. Skúška stohovania nádržkových kontajnerov
Príloha II, skúška č. 2 (stohovanie)
V rubrike nazvanej "Vnútorné zaťaženie" a po slovách "...rovnalo 8 R" pripojiť novú nasledujúcu vetu: "Nádržkové kontajnery sa môžu skúšať prázdne."

4. Skúška odolnosti v pozdĺžnom smere nádržkových kontajnerov
(statická skúška)
Príloha II, skúška č. 5
V rubrike nazvanej "Vnútorné zaťaženie" po slovách "...maximálna brutto prevádzková hmotnosť (R)" pripojiť novú vetu" "Pri nádržkovom kontajneri musí byť dodatkové loženie v prípade, že hmotnosť vnútorného loženia kontajnera plus vlastná hmotnosť je nižšia než maximálna brutto hmotnosť (R)."

5. Schválený program priebežných skúšok
Príloha I, Pravidlo 2
Nahradiť terajšie odseky 2, 3 a 4 nasledujúcimi ustanoveniami:
"2 (a) Vlastník schváleného kontajnera musí prezrieť alebo nechať prezrieť kontajner podľa postupu predpísaného alebo schváleného zainteresovanou zmluvnou stranou v intervaloch zlučiteľných s prevádzkovými podmienkami. (b) Dátum (mesiac a rok), pred ktorým sa musí nový kontajner prezrieť prvý raz, musí byť uvedený na schvaľovacom štítku KBK.
(c) Dátum (mesiac a rok) ... (text terajšieho odseku 3).
(d) (Text terajšieho odseku 4 okrem údaja "24 mesiacov", ktorý by sa mal nahradiť údajom "30 mesiacov").

3 (a) Ako alternatíva k ustanoveniam odseku 2, zainteresovaná zmluvná strana môže schváliť program priebežných skúšok, ak je presvedčená na základe dôkazov predložených vlastníkom, že taký program dovolí zaistiť úroveň bezpečnosti, ktorá nie je nižšia než úroveň predpokladaná v uvedenom odseku 2.
(b) Aby sa mohlo uviesť, že kontajner je v prevádzke v rámci programu priebežných skúšok, musí byť na kontajneri značka "ACEP" a názov zmluvnej strany, ktorá schválila program, a to buď na schvaľovacom štítku KBK, alebo v jeho najbližšom okolí.
(c) Všetky skúšky vykonávané v rámci takého programu, musia určiť, či má kontajner nejaké závady, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre kohokoľvek. Tieto skúšky sa musia vykonať zakaždým, keď sa na kontajneri vykonajú bežné a generálne opravy alebo na začiatku a na konci nájomných období; v každom prípade sa musia vykonávať raz za 30 mesiacov.
(d) Prechodne až do 1.januára 1987 je odložené používanie všetkých ustanovení, podľa ktorých sa musia upevniť značka uvádzajúca, že kontajner je v prevádzke v rámci schváleného programu predbežných skúšok. Ktorákoľvek Správa však môže vydať prísnejšie ustanovenia pre kontajnery patriace vlastníkom, ktorí podliehajú vnútroštátnemu právnemu poriadku."

Prečíslovať terajší odsek 5, ktorý sa stáva odsekom 4.