TOPlist
Od 18.05.2015

Rozhodnutie Rady 95/137/ES

zo 7. apríla 1995

o podpísaní Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu „pool“, používaných v medzinárodnej doprave (Ženeva, 21. januára 1994) zo strany spoločenstva, bez výhrady ratifikácie

 Rozhodnutie Rady č. 95/137/ES - plný text


71/2000

DOHOVOR
o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave

(Dohovor o kontajnerovom poole)

POZNÁMKA: pre SR nadobudol platnosť 23.10.1999;

 Vyhláška č. 71/2000 Z.z. o Dohovore o kontajnerovom poole - plný text

- výťah -

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Definície

Na účely tohto dohovoru pojem

a) "dovozné clo a dane" znamená clo, dane a iné platby, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo súvisia s dovozom tovaru, okrem poplatkov a iných platieb limitovaných do výšky približnej hodnoty poskytnutých služieb;

b) "kontajner" znamená prepravné zariadenie (zdvíhateľná skriňa, premiestniteľná nádrž alebo iné podobné zariadenie)

1. tvoriace celkom alebo sčasti uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru,
2. majúce trvalú povahu, a teda dostatočne pevné, aby sa mohlo opätovne používať,
3. špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez prekládky nákladu,
4. konštruované tak, aby sa s ním mohlo ľahko manipulovať, najmä pri prekládke z jedného druhu dopravy na iný,
5. konštruované tak, aby ho bolo možné ľahko nakladať a vykladať,
6. majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter okrem leteckých nákladných kontajnerov,

"výmenné nadstavby" a "rovné plošiny" sa pokladajú za kontajnery,

pojem "kontajner" znamená štandardné letecké nákladné kontajnery majúce vnútorný objem menší ako jeden kubický meter s podmienkou, že spĺňajú požiadavky bodov 1 až 5,

pojem "kontajner" znamená príslušenstvo a vybavenie kontajnera podľa jeho typu s podmienkou, že sa také príslušenstvo a vybavenie prepravuje spolu s kontajnerom. Pojem "kontajner" nezahŕňa vozidlá, príslušenstvo alebo náhradné diely vozidiel, alebo obaly;

c) "sčasti uzavretý priestor" znamená taký priestor, ktorý sa považuje za zariadenie uvedené v písmene b) bode 1 a skladajúce sa obvykle z podlahy a nadstavby vymedzujúcej ložný priestor rovnajúci sa uzavretému kontajneru. Nadstavba sa obvykle skladá z kovových častí tvoriacich kostru kontajnera. Tieto typy kontajnerov môžu mať jednu alebo viac bočných alebo čelných stien. Niektoré z týchto kontajnerov majú iba strechu spojenú s podlahou zvislými stĺpikmi. Kontajnery tohto typu sa používajú na dopravu objemného tovaru (napr. osobných automobilov);

d) "výmenná nadstavba" znamená nákladový priestor, ktorý nie je vybavený žiadnym pohybovým mechanizmom a ktorý je konštruovaný tak, aby ho bolo možné dopravovať na cestnom vozidle, ktorého šasi a spodný rám odmontovateľnej nadstavby sú na tento účel osobitne upravené. Tento pojem zahŕňa takisto výmennú nadstavbu, ktorá predstavuje nákladový priestor špeciálne skonštruovaný na kombinovanú dopravu železnica/cesta;

e) "rovná plošina" znamená nákladnú plošinu, ktorá nemá žiadnu alebo má nekompletnú nadstavbovú konštrukciu, ale má rovnakú dlžku a šírku ako základňa kontajnera a je vybavená hornými a spodnými rohovými prvkami tak, že niektoré z nich možno použiť ako bezpečnostné a zdvíhacie zariadenie;

f) "oprava" znamená iba menšiu opravu a bežnú údržbu;

g) "príslušenstvo a vybavenie kontajnera" znamená najmä nasledujúce zariadenia, aj keď sú snímateľné:
  1. zariadenie na kontrolu, úpravu alebo udržovanie teploty vnútri kontajnera,
  2. malé prístroje, ako napr. teplomery alebo nárazomery konštruované na určovanie alebo zaznamenávanie zmien prostredia a nárazov,
  3. vnútorné priečky, palety, priehradky, nosníky, háky, plachty, vaky a podobné zariadenia zvlášť určené na použitie v kontajneroch;

h) "spoločný fond (pool)" (ďalej len "spoločný fond") znamená spoločné používanie kontajnerov na základe dohody o vytvorení spoločného fondu (ďalej len "dohoda");

Článok 2
Účel

Účelom tohto dohovoru je zjednodušenie všeobecného používania kontajnerov spoločného fondu na základe zodpovedajúcej náhrady.

Článok 4
Výhody

Každá zmluvná strana zaručuje prijímanie kontajnerov tak, ako je uvedené v článku 3 tohto dohovoru, bez platenia dovozného cla a daní, bez uplatňovania dovozných zákazov alebo obmedzení hospodárskeho charakteru, bez obmedzení vzťahujúcich sa na vnútornú dopravu a bez požadovania colných dokladov a zábezpeky pri ich dovoze a vývoze za predpokladu dodržania podmienok uvedených v článku 5 tohto dohovoru.