TOPlist
Od 18.05.2015

8/1985 Zb.

VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí

z 2. augusta 1984

Dohovor o medzinárodnej preprave tovaru po železniciach (COTIF)

 Dohovor č. 8/1985 Zb. o medzinárodnej preprave tovaru po železniciach (COTIF) - plný text.

- výťah -

Dodatok B

Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM)

Čl.8
Osobitné ustanovenia pre niektoré prepravy

§ 1 Osobitné ustanovenia pre prepravu vozňov prepravcov sú obsiahnuté v Poriadku pre medzinárodnú prepravu vozňov prepravcov (RIP), Príloha II Jednotných právnych predpisov.

§ 2 Osobitné ustanovenia pre prepravu kontejnerov sú obsiahnuté v Poriadku pre medzinárodnú prepravu kontejnerov (RICo), Príloha III Jednotných právnych predpisov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍLOHA III
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu kontejnerov (RICo)

KAPITOLA I
VŠEOBECNE

Článok 1
Predmet poriadku

§ 1 Tento poriadok platí pre kontejnery podávané na prepravu podľa podmienok Jednotných právnych predpisov CIM.

Tieto kontejnery musia patriť železnici alebo súkromníkom (fyzickým osobám alebo iným právnym subjektom), pričom musia byť v poslednom prípade schválené železnicou alebo musia zodpovedať platným medzinárodným predpisom pre stavbu veľkých kontejnerov.

§ 2 Podľa tohto poriadku sa považuje za "kontejner" prepravný prostriedok (schránka, nádrž alebo podobné zariadenie), ktorý

Za "veľké kontejnery" sa považujú kontejnery s obsahom nad 30 m3 a dĺžkou 6 m (20 anglických stôp) a viac.

Pojem "kontejner" zahŕňa príslušenstvo a výstroj kontejnera podľa jeho druhu (kategórie), za podmienky spoločnej prepravy s ním. Nezahŕňa ani vozidlo ani príslušenstvo a výstroj vozidiel ani obvyklé obaly.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

§ 1 Ak tarify neustanovujú inak, obsah kontejnera môže byť predmetom len jedinej prepravnej zmluvy.

§ 2 Ak tento poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia, pre prepravu prázdnych alebo naplnených kontejnerov platia ostatné ustanovenia Jednotných právnych predpisov.

Článok 3
Preprava z domu do domu

Pri kontejneroch zvážaných železnicou z domu prepravcu sa prepravná zmluva uzaviera v dome odosielateľa. Pri kontejneroch dodávaných do domu prepravcu prepravná zmluva končí v dome príjemcu.

KAPITOLA II
KONTEJNERY ŽELEZNICE

Článok 4
Prichystanie. Vrátenie. Poplatky

Za použitie kontejnera možno vyberať poplatok, ktorého výšku ustanovujú tarify. Tarify ďalej ustanovujú podmienky, za ktorých sa kontejnery prichystávajú, lehotu na ich vrátenie, ako aj poplatky vyberané pri nedodržaní lehoty.

Článok 5
Zápisy do nákladného listu

Okrem zápisov predvídaných Jednotnými právnymi predpismi musí odosielateľ zapísať na predpísaných miestach nákladného listu druh (kategóriu), znaky, číslo, vlastnú hmotnosť v kilogramoch a prípadné iné charakteristiky kontejnera.

Do vlastnej hmotnosti sa nesmie zahŕňať hmotnosť osobitných vnútorných a oddeliteľných zariadení, ktoré majú povahu obalu alebo upevňovadiel.

Článok 6
Manipulácia. Čistenie

Tarify ustanovujú podmienky nakladania a vykladania kontejnerov. Nakládkou sa nerozumie len uloženie kontejnerov na vozeň, ale aj dopĺňajúce úkony, predovšetkým upevnenie kontejnerov.

Príjemca je povinný vrátiť kontejnery v čistom stave. Ak to nie je, môže železnica požadovať zaplatenie poplatku, ktorého výšku určujú tarify.

Článok 7
Opätovné použitie

Dodané naplnené kontejnery smie príjemca použiť na novú prepravu len so súhlasom železnice určenia.

Článok 8
Strata a poškodenie

§ 1 Ten, kto prijíma od železnice prázdny alebo naplnený kontejner, je povinný zistiť stav kontejnera v okamihu jeho prevzatia; on je zodpovedný za všetky škody, ktoré sa zistia pri vrátení kontejnera železnici a ktoré im neboli ohlásené pri prebierke, iba že by preukázal, že škoda existovala už pri previerke alebo že vyplynula z okolností, ktorým nemohol zabrániť a nebolo v jeho moci predísť ich následkom.

§ 2 Odosielateľ zodpovedá za straty alebo poškodenia kontejnerov, ktoré vznikli v priebehu plnenia prepravnej zmluvy, ak to vyplynulo z jeho konania alebo z konania jeho pracovníkov.

§ 3 Ak kontejner nie je vrátený železnici v priebehu 30 dní počítajúc odo dňa, ktorý nasleduje pod dni jeho odovzdávky odosielateľovi alebo príjemcovi, môže ho železnica považovať za stratený a požadovať zaplatenie jeho hodnoty.

KAPITOLA III
KONTEJNERY PREPRAVCOV

Článok 9
Schválenie

Kontejnery prepravcov (súkromné) môžu byť niektorou železnicou, ktorej trate podliehajú Jednotným právnym predpisom, schválené, ak svojou konštrukciou a nápismi vyhovujú predpisom vydaným na tento účel. Schválené kontejnery, okrem veľkých kontejnerov, opatrí železnica osobitnou značkou P.

Článok 10
Zápisy do nákladného listu

Okrem zápisov predvídaných Jednotnými právnymi predpismi musí odosielateľ zapísať do nákladného listu do stĺpcov na to určených tieto údaje:

Článok 11
Dobierka

Prázdne kontejnery sa nemôžu zaťažiť dobierkou.

Článok 12
Zvláštne zariadenia

Ak kontejnery sú vybavené zvláštnymi zariadeniami (chladiacimi prístrojmi, nádržami na vodu, mechanizmami atď.), patrí odosielateľovi zabezpečiť alebo dať zabezpečiť ich obsluhu. Táto povinnosť prechádza na príjemcu, len čo uplatní svoje práva podľa článku 28 alebo článku 31 Jednotných právnych predpisov.

Článok 13
Vrátenie prázdneho kontejnera alebo jeho nové použitie

Po dodaní kontejnera, pokiaľ nie je osobitne dohodnuté inak, nie je železnica povinná starať sa o spätnú prepravu prázdneho kontejnera alebo o jeho nové použitie na prepravu.

Článok 14
Náhrada za stratu alebo poškodenie kontejnera

Náhrada platená podľa článku 40 Jednotných právnych predpisov za stratu kontejnera sa vypočíta podľa hodnoty kontejnera.

Náhrada platená podľa článku 42 Jednotných právnych predpisov za poškodenie kontejnera sa vypočíta podľa výdavkov za opravu.

Článok 15
Náhrada pri prekročení dodacej lehoty

Nezávisle od ustanovení Jednotných právnych predpisov môže sa železnica osobitnými dohodami s vlastníkmi alebo nájomcami kontejnerov prepravcov (súkromných) dohodnúť, že im pri prekročení dodacej lehoty poskytne osobitnú náhradu.