TOPlist
Od 18.05.2015

EKONOMICKÁ KOMISIA PRE EURÓPU
VNÚTROZEMSKÝ DOPRAVNÝ VÝBOR

EURÓPSKA DOHODA O NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRASÁCH MEDZINÁRODNEJ KOMBINOVANEJ DOPRAVY A PRÍSLUŠNÝCH OBJEKTOCH
(AGTC)

ŽENEVA - PLATNÉ OD 1 FEBRUÁRA 1991
___________________

1999

 Plný text dohody AGTC

- výťah -

Článok 1
Definície

Pri používaní tejto Dohody:

a) termín "kombinovaná doprava" znamená dopravu nákladov v jednej a tej istej dopravnej jednotke s využitím niekoľkých druhov dopravy;

b) termín "sieť najdôležitejších trás medzinárodnej kombinovanej dopravy" zahrňuje všetky železničné trate, ktoré sú považované za dôležité pre medzinárodnú kombinovanú dopravu, pokiaľ:

  i. v súčasnej dobe sú využívané pre pravidelnú medzinárodnú kombinovanú dopravu (napr. doprava cestných návesov a súprav, výmenných nadstavieb a kontejnerov);

  ii. sú dôležitými prípojnými traťami pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;

  iii. očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa stanú dôležitými traťami kombinovanej dopravy (ako je to uvedené v bodoch i) a ii));

c) termín "príslušné objekty" zahrňuje terminály používané pre kombinovanú dopravu, pohraničné stanice, stanice pre výmenu skupín vagónov, stanice pre zmenu rozchodu koľaje ako i trajektové linky alebo prístavy, ktoré majú dôležitý význam pre medzinárodnú kombinovanú dopravu.

Článok 2
Vymedzenie siete

Zmluvné strany považujú ustanovenie tejto Dohody za dohodnutý medzinárodný plán rozvoja a využívania siete najdôležitejších tratí medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektov, ďalej "siete medzinárodnej kombinovanej dopravy", ktorý hodlajú realizovať v rámci národných programov. Sieť medzinárodnej kombinovanej dopravy zahrňuje železničné trate uvedené v prílohe 1 k tejto Dohode, terminály kombinovanej dopravy, pohraničné stanice, stanice pre zmenu rozchodu koľají, trajektové linky alebo prístavy, ktoré majú dôležitý význam pre medzinárodnú kombinovanú dopravu a ktoré sú uvedené v prílohe II k tejto Dohode.

Článok 3
Technická charakteristika siete

Železničné trate siete medzinárodnej kombinovanej dopravy musia zodpovedať charakteristikám uvedeným v prílohe III k tejto Dohode alebo musia byť uvedené do súlade s ustanoveniami tejto prílohy v priebehu ďalšieho zdokonaľovanie v rámci národných programov.

Článok 4
Ciele v oblasti prevádzky

V záujme uľahčenie služieb medzinárodnej kombinovanej dopravy na sieti medzinárodnej kombinovanej dopravy zmluvné strany podnikajú príslušné kroky pre dosiahnutie výkonových parametrov a minimálnych štandardov pre vlakové spoje kombinovanej dopravy a pre príslušné objekty uvedené v prílohe IV k tejto Dohode.

Článok 5
Prílohy

Prílohy k tejto Dohode sú nedeliteľnou súčasťou Dohody. Nové prílohy obsahujúce iné aspekty kombinovanej dopravy môžu byť k Dohode pripojené v súlade s procedúrou vykonávania opráv stanovenou v článku 12.


Príloha I

DÔLEŽITÉ ŽELEZNIČNÉ TRATE MEDZINÁRODNEJ KOMBINOVANEJ DOPRAVY

Príloha II

OBJEKTY MAJÚCE DÔLEŽITÝ VÝZNAM PRE MEDZINÁRODNÚ KOMBINOVANÚ DOPRAVU

Príloha III

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY SIETE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRATÍ MEDZINÁRODNEJ KOMBINOVANEJ DOPRAVY

Príloha IV

EFEKTÍVNE PARAMETRE VLAKOV A MINIMÁLNE ŠTANDARDY INFRAŠTRUKTÚRY KOMBINOVANEJ DOPRAVY