TOPlist
Od 18.05.2015

Finančné podpory pre kombinovanú dopravu

  Kombinovaná doprava je preferovaným spôsobom prepravy v politikách Slovenskej republiky, ako aj Európskej únie. Je považovaná za jedno z reálnych východísk na zlepšenie dopravného systému, ale hlavne jeho trvalej udržateľnosti. Kombinovaná doprava samozrejme nie je všeliekom. Tak, ako aj iné spôsoby prepravy nákladov má svoje klady a aj svoje nedostatky. Jedným z nich je dosť rizikový nábeh prepravných liniek a počiatočná investičná náročnosť. Vo všeobecnosti sa má za to, že prvé dva až tri roky prepravných liniek kombinovanej dopravy sú dosť neisté, pokiaľ sa linka tzv. neusadí a nezačne byť trvalo zaknihovaná.

  Dotácie alebo podpory na dopravu sú vo všeobecnosti považované za nesystémový hospodársky prvok, ktorý môže viesť k deformáciám na dopravnom trhu. Akékoľvek podpory sú teda výnimkou z tohto pravidla a v prvom rade sa skúma, či podpora alebo dotácia nevyvoláva alebo nemôže vyvolať deformáciu. V zásade je však overené, ako aj uznávané, že kombinovaná doprava pri nábehu liniek podporu potrebuje a nevyvoláva tým deformácie trhu.

  V Slovenskej republike sú možnosti podpory kombinovanej dopravy upravené zákonom.

 


Dotácie v kombinovanej doprave upravuje zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o doprave na dráhach v § 2, § 22 a § 36.