TOPlist
Od 18.05.2015

FLAVIA

Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, Application of co-coordinated structures

Vývoj logistiky a nákladnej dopravy v strednej a juhovýchodnej Európe – Potvrdenie obchodných a dopravných postupov, zavádzanie zdokonaľujúcich opatrení, zavádzanie spolupracujúcich štruktúr

www.flavia-online.de

 Zadanie

Intermodálne nákladné dopravné prepojenia zo strednej Európy smerom do juhovýchodnej Európy a krajín Čierneho mora sú nedostatočné, ale naliehavo potrebné pre viacej zdatný dovoz a vývoz. Veľa potenciálnych obchodných partnerov, ako aj značné množstvá prírodných zdrojov, ako ropa, meď a plyn, existujú v priestore Čierneho mora a ďalej pozdĺž koridoru TRACEA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia / Dopravný koridor Európa-Kaukaz-Ázia). Analýzy úspešne zavedených projektov INTERREG (ECO4LOG a INTERIM) preukázali rôzne problem intermodálnych terminálov, trhových hráčov a cezhraničných procedúr. Preto je myšlienkou navrhovaného projektu FLAVIA založiť intermodálnu spoluprácu a rozvinúť logistický koridor zo strednej do juhovýchodnej Európy. To bude dosiahnuté v spolupráci s projektmi dopravných osí SoNorA a SCANDRIA.

 Ciele

FLAVIA sa venuje nasledovným problémom v intermodálnej preprave:

Projekt nezamýšľa vytvárať nové „územno-plánovacie koridory“ alebo podrobné cestné, či železničné spojenia. Metóda projektu je logisticky a prevádzkovo orientovaná s cieľom zlepšiť tovarové toky namiesto výstavby novej infraštruktúry. To môže ušetriť alebo obohatiť investičné fondy. Cez logistický prístup a nástroje budú využité, navrhnuté a zavedené (ako napr. skúšobné testy, analýzy uskutočniteľnosti, prevádzkové doby a analýzy úzkych miest, zavádzanie kvalitatívnych štandardov) nové a inovatívne opatrenia pre lepšiu prepojiteľnosť regiónov. Navyše výmena znalostí a propagácia dobrých skúseností sú súčasťou projektu.

 Činnosti

FLAVIA projekt logistických koridorov zahrňuje partnerov z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Zlepšenie logistických tokov medzi obsiahnutými regiónmi prispeje k integrácii trhov v rozšírenej Európskej únii. Okrem toho redukcia prekážok v intermodálnych logistických tokoch budú mať za následok v silnejšej integrácii nových členských a kandidátskych krajinách Európskej únie. Zlepšenie konkurencieschopnosti zahrnutých krajín je plánované medzi iným, podporou rozvoja námorných prístavov v Čiernom mori ako alternatívy k prístavom v Jadranskom mori pre zámorský obchod strednej Európy a podporu intermodálnej dopravnej infraštruktúry pre „zelenšiu“ logistiku. Hlavné aktivity v zmluvných podmienkach pracovného balíčka sú (PS – pracovná skupina):

 Použiteľné výsledky pre účastnícke krajiny

Všetky tieto aktivity budú podniknuté pre podporu hospodárskeho rozvoja, obchodu a rastu so súčasnou redukciou nepriaznivých vplyvov na životné prostredie intenzívnou podporou intermodálnej železničnej a vnútrozemskej vodnej prepravy. Dodatočne, založenie výkonnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) je kľúčový prvok pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť v Európe. FLAVIA bude podporovať zlepšenie intermodálnych logistických tokov a kanálov, najmä však pozdĺž TENT-T koridorov IV (Dresden-Praha-Bratislava/Wien-Budapest-Arad) a VII (Dunajská vodná cesta).

Konečne, územná súdržnosť zahrnutých regiónov bude posilnená redukciou organizačných, administratívnych a technických prekážok integrovaných logistických reťazcov a ďalším rozvojom logistických a obchodných vzťahov medzi strednou a juhovýchodnou Európu a krajinami ďalej cez Čierne more.

 Partneri (modré hviezdičky)

FLAVIA prinesie spolu skúsenosti účastníkov na poli novej intermodálnej dopravnej služby, pripraví nadnárodný akčný plán, koncepciu a odporúčania. Kľúčoví účastníci z celého koridoru FLAVIA s logistickým zázemím podporia zámery projektu ako pridružení členovia. Spolu postavia trojitú špirálu spôsobilých logistických znalostí, riadenia a inter- a multimodálnej dopravnej práce. Všetci zapojení účastníci sú zaujatí na raste prístupnosti regiónov a zlepšení obchodných a dopravných vzťahov pozdĺž koridorov FLAVIA.

 Pridružení partneri

Vedúci projektu (červená hviezdička) :

University of Applied Sciences Wildau
Transport Logistics
Bahnhofstraße
15745 Wildau
Germany

Prof. Dr-Ing. Herbert Sonntag
E-mail: herbert.sonntag@th-wildau.de

Ďalšie informácie:
Rozpočet: 1.8 Mio. €
Trvanie: 1. Marec 2010 - 28. Február 2013