TOPlist
Od 18.05.2015

Železnice Slovenskej republiky vypísali koncesiu na TIP Žilina

Železnice Slovenskej republiky s poverením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypísali koncesiu na prevádzku terminálu intermodálnej prepravy Žilina - Teplička na dobu 30-tich rokov. Posledný termín na odovzdanie prihlášok do súťaže je po predĺžení 21. február 2018.

Viac sa dozviete tu >>>>

Terminál intermodálnej prepravy Žilina - Teplička

Výstavba intermodálneho terminálu Žilina - Teplička budovaného z prispením prostriedkov z operačného programu Doprava 2007 - 2013 bola ukončená.


Stav 8.8.2015
 

Viac sa dozviete TU>>>>

 Novela smernice 92/106/EHS by mala regulovať celú kombinovanú dopravu

Európska komisia predložila Rade EÚ a Európskemu parlamantu v rámci programu REFIT (obnova zastaralých právnych aktov) novelu smernice 92/106/EHS, ktorá obsahuje základné regulatívy kombinovanej dopravy z pohľadu doby, kedy vznikla t.j. v roku 1992.

Sedem európskych združení intermodálnej a kombinovanej dopravy, ako aj vnútrozemskej vodnej plavby a železníc sa stále hlási k cieľom presunu dopravy z cestnej na iné trvalo udržateľnejšie druhy dopravy definované v bielej knihe dopravy 2011. Sú presvedčené, že treba vytrvať na smerodajných princípoch kombinovanej dopravy v politike európskej nákladnej dopravy a preto vítajú iniciatívu Európskej komisie zameranú na obnovu a zmenu tejto smernice.

Združenia sú presvedčené, že smernica 92/106/EHS by mala byť právnym aktom, ktorý reguluje viacej ako jeden druh dopravy v reťazcoch kombinovanej dopravy a navrhujú dosiahnuť tento cieľ Európskej komisii.

Viacej sa dozviete tu>>>>

 Cestovná mapa kombinovanej dopravy do roku 2050

Sektor európskej kontinentálnej kombinovanej dopravy typu cesta-železnica čelí viacerým výzvam:

(i) divokej cenovej konkurencii vyvolanej negatívnymi dôsledkami hospodárskej krízy v
   krátkom období, zatiaľ čo
(ii) výzva predstavená v bielej knihe dopravy 2011 sa zameriava na presun 30% diaľkových
     cestných prepráv (pokrytie vzdialeností od 300 km vyššie) na trvalo udržateľnejšie druhy
     dopravy do roku 2030 a 50% do roku 2050.

Tieto výzvy sú naviac komplikované prebiehajúcou zásadnou reštrukturalizáciou železničného sektora, strategického subdodávateľa služieb kombinovanej dopravy, so zámerom odstrániť prekážky brániace zlepšeniu kvality a zámerom zlepšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravnej služby. UIRR – medzinárodné združenie kombinovanej dopravy navrhlo Európskej komisii „Cestovnú mapu kombinovanej dopravy do roku 2050“, ktorá sumarizuje aktivity, ktoré by bolo potrebné vykonať pre kombinovanú dopravu na jej úspešné zvládnutie výziev a vydať zo seba očakávané výkony. Viacej tu  >>>>

 Projekt AGORA - riadenie intermodálnych terminálov

Projekt AGORA je nazvaný rovnako ako zvláštna tržnica v starovekom Grécku, kde sa vymieňali myšlienky a vedomosti. Projekt zameraný na riadenie vnútrozemských intermodálnych terminálov v logistických zásobovacích reťazcoch bol spolufinancovaný z programu Marco Polo ako akcia spoločného vzdelávania. >>>>

Nové značenie intermodálnych nákladových jednotiek

S veľkou väčšinou hlasov prijal európsky výbor pre normalizáciu CEN v roku 2010 prepracovanú normu EN 130 44 na označovanie intermodálnych nákladových jednotiek (ILU – Intermodal Loading Unit). Norma prináša zásadnú modernizáciu kodifikačného a identifikačného systému nákladových jednotiek v kombinovanej doprave a po prechodnom období je už dnes v plnej platnosti. Viacej tu >>>>