TOPlist
Od 18.05.2015

Súčasný stav infraštruktúry kombinovanej dopravy na Slovensku,
všetky zariadenia aj mimo siete AGTC

 

Infraštruktúra kombinovanej dopravy v širšom význame pojmu je súhrn všetkých zariadení nevyhnutných na komplexné zabezpečenie kombinovanej dopravy. Ide o stabilnú a mobilnú technickú základňu kombinovanej dopravy, vrátane nákladových jednotiek kombinovanej dopravy, dopravných prostriedkov rôznych druhov dopravy, ktorými sa prepravujú nákladové jednotky, ako aj infraštruktúry dopravných ciest a terminálov kombinovanej dopravy.


Definícia Infraštruktúry kombinovanej dopravy,Žilinská Univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej dopravy, doc. Ing. Milan Kováč, PhD., v Žiline, 2.3.2004.

Trate a terminály kombinovanej dopravy
v Slovenskej republike zaradené do dohody AGTC

 

Zmluvné strany považujú ustanovenie tejto Dohody za dohodnutý medzinárodný plán rozvoja a využívania siete najdôležitejších tratí medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektov, ďalej "siete medzinárodnej kombinovanej dopravy", ktorý hodlajú realizovať v rámci národných programov. Sieť medzinárodnej kombinovanej dopravy zahrňuje železničné trate uvedené v prílohe 1 k tejto Dohode, terminály kombinovanej dopravy, pohraničné stanice, stanice pre zmenu rozchodu koľají, trajektové linky alebo prístavy, ktoré majú dôležitý význam pre medzinárodnú kombinovanú dopravu a ktoré sú uvedené v prílohe II k tejto Dohode.


Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC), Organizácia spojených národov, Európska ekonomická komisia, Vnútrozemský dopravný výbor, Ženeva 1. februára 1991, ECE/TRANS/88/Rev.1, doplnky C.N.347.1992.TREATIES – 7 z 30. decembra 1992 a C.N.345.1997.TREATIES – 2 z 25 júna 1998 (UV SR č. 581 zo 14.6.1994), čl.2.