TOPlist
Od 18.05.2015
 

 

 

 V zámorskej kombinovanej doprave hrajú kľúčovú úlohu námorné prístavy ako miesta sústreďovania veľmi veľkých dopravných tokov.

    Intermodálna preprava alebo kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru pri ktorej nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravy cestu a na zostávajúcom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú, námornú alebo leteckú dopravu, pričom táto časť prepravy presahuje 100 km vzdušnou čiarou a počiatočný alebo koncový úsek prepravy po ceste sa vykoná:

 

 

Z námorných prístavov putujú zásielky kontajnerov v importe po železnici do vnútrozemských koncových terminálov akým je aj tento v Dunajskej Strede. Odtiaľ sa kontajnery rozvážajú po ceste ku koncovým príjemcom alebo opačným postupom pri exporte.

 

Základom zámorských kombinovaných prepráv sú veľké prepravné kontajnery podľa normy ISO. Základnou nákladovou jednotkou sú 20 stopové kontajnery manipulované tzv. spreaderom, ktoré sú zároveň aj mernou jednotkou v kombinovanej doprave (TEU - Twenty Equivalent Unit).

 

 

   
V kontinentálnej kombinovanej doprave sa presadili výmenné nadstavby, ktorých rozmery sú prispôsobené na nakladanie tovaru na europaletách. Manipulujú sa na rozdiel od kontajnerov tzv. klieštinami. Čoraz väčšiu obľubu však získavajú aj manipulovateľné cestné návesy, prepravované po železnici na špeciálnych kapsových vagónoch.
  

(Podľa smernice Rady Európy č. 92/106 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi.)

   

 

Osobitným druhom  sú tzv. sprevádzané kombinované prepravy po železnici, vnútrozemských vodných tokoch alebo moriach.

Kombinovaná doprava sa uskutočňuje:

 

Nielen pre prepravu druhotných surovín, ale aj v poľnohospodárstve sú vhodné návlečné kontajnery systému ACTS - Abroll cotainer transport system. Stačí vhodná železničná koľaj s prístupom cestnej komunikácie.

 
(Podľa AGTC - Európska dohoda o najdôležitejších tratiach kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch)