TOPlist
Od 18.05.2015

 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Generálne riaditeľstvo pre dopravu a energetiku
Riaditeľstvo pre logistiku, inovácie, komodalitu a námornú dopravu


Brusel, 28.6.2006
KOM(2006) 336 konečné znenie

OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite
(výťah)

Komodalita* znamená účinné využívanie spôsobov dopravy, ktorá funguje samostatne alebo v rámci multimodálnej integrácie v európskom systéme dopravy, aby sa dosiahlo optimálne a udržateľné využitie zdrojov.

"Co-modality " means the efficient use of transport modes operating on their own or in multimodal integration in the European transport system to reach an optimal and sustainable utilisation of resources.


* Poznámka: Prekladateľ preložil co-modality len ako spoločnú modalitu, čo ale v sebe nezahŕňa
                  všetky
aspekty daného výrazu, preto sa navrhuje poslovenčená „komodalita“

Odvodené od slov:

common – spoločný, cooperation – spolupráca ,
coordination – koordinácia, coexistence - koexistencia
a
modality – druh dopravy

Komodalita zahŕňa v sebe:

unimodalitu    – označovanú tiež ako intramodalita (vnútri druhu) prepravu nákladu z bodu A
                          do bodu B v jednom dopravnom prostriedku,
multimodalitu – prepravu nákladu z bodu A do bodu B vystriedaním najmenej dvoch rôznych 
                          druhov dopravných prostriedkov,
intermodalitu – prepravu nákladu v jednej a tej istej nákladovej jednotke z bodu A do bodu B
                          vystriedaním najmenej dvoch rôznych druhov dopravných prostriedkov a v jej 
                          rámci aj:
                       – "Kombinovanú dopravu " * , ktorá znamená prepravu tovaru medzi členskými
                          štátmi kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom lebo bez neho, výmenná
                          nadstavba alebo kontajner 20° alebo väčší, použije cestu v počiatočnom alebo
                          konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo
                          námornú dopravu, pričom táto časť presahuje 100 km vzdušnou čiarou a vykoná
                          počiatočný alebo konečný úsek cestnej dopravy po ceste;
                                 – medzi bodom, kde bol tovar naložený a najbližšou vhodnou železničnou 
                                   stanicou nakládky pri počiatočnom úseku a medzi najbližšou vhodnou 
                                   železničnou stanicou vykládky a bodom, kde bol tovar vyložený pri
                                   konečnom úseku, alebo;
                                 vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnej čiary z
                                   vnútroštátneho riečneho prístavu alebo námorného prístavu nakládky
                                   alebo vykládky.


* Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité
   typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi, Článok 1