TOPlist
Od 18.05.2015

528/2002 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2002,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

 Nariadenie vlády č. 528/2002 Z.z. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 - plný text

- výťah -

Príloha k nariadeniu vlády č. 528/2002 Z.z.
KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001
ZÁVÄZNÁ ČASŤ

11. V oblasti rozvoja nadradeného dopravného vybavenia

11.1. Stabilizovať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch

11.1.1. Bratislava,
11.1.2. juhozápadné Slovensko a dopravno-gravitačné centrum Nitra/Nové Zámky,
11.1.3. severozápadné Slovensko a dopravno-gravitačné centrum Žilina/Martin,
11.1.4. stredné Slovensko a dopravno-gravitačné centrum Zvolen/Banská Bystrica,
11.1.5. východné Slovensko a dopravno-gravitačné centrum Košice/Prešov.

11.2. Rešpektovať prioritné postavenie intermodálnej infraštruktúry a sietí TINA.

11.3. Rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavná sieť TINA)

11.3.1. multimodálny koridor č. IV. Česká republika - Kúty - Bratislava/Rusovce - Maďarská republika (Bratislava/Jarovce - Rakúsko) lokalizovaný pre cestné komunikácie, Česká republika - Kúty - Bratislava/Rusovce - Nové Zámky - Štúrovo - Maďarská republika lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Vážska vodná cesta v úseku Komárno - Sereď, vodná cesta Morava (v študijnej polohe, potreba vyjasnenia konfliktu so záväzkami dohovoru o mokradiach; pozri oblasť 5., najmä body 5.2. a 5.5.),
11.3.2. multimodálny koridor č. V.a. Bratislava - Žilina - Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou - Ukrajina lokalizovaný pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, vysokorýchlostná železničná trať juh - sever Rakúsko - Bratislava - Žilina - Poľsko s vetvou Čadca - Ostrava (v študijnej polohe), Vážska vodná cesta v úseku Sereď - Žilina, vodná cesta Bodrog/Tisa (potreba vyjasnenia konfliktu so záväzkami dohovoru o mokradiach; pozri oblasť 5., najmä body 5.2. a 5.5.) v úseku Ladmovce - hranica Maďarskej republiky,
11.3.3. multimodálny koridor č. VI. Žilina - Čadca - Skalité - Poľská republika lokalizovaný pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Hričovské Podhradie - Žilina (Brodno) - Čadca - Skalité - Poľská republika a Višňové (Dubná Skala) diaľnica D1 - Žilina (Brodno) diaľnica D3 pre cestné komunikácie, vodná cesta Kysuca - Poľská republika/Česká republika (v študijnej polohe, potreba vyjasnenia konfliktu so záväzkami dohovoru o mokradiach; pozri oblasť 5., najmä body 5.2. a 5.5.),
11.3.4. multimodálny koridor č. VII. Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne a Štúrove,
11.3.5. terminály kombinovanej dopravy a tovarové centrá nákladnej dopravy v Bratislave, Žiline a Košiciach, terminál kombinovanej dopravy v Dobrej, hlavné železničné stanice v Bratislave, Žiline, vo Zvolene a v Košiciach,

11.10. Rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) - terminály kombinovanej dopravy

11.19. Podporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry vedľajšieho medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá spolu s intermodálnou infraštruktúrou a sieťami TINA vytvára nadradenú dopravnú sústavu.