TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 800/2008

zo 6. augusta 2008

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom
podľa článkov 87 a 88 zmluvy

(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

 Naradenie č. 800/2008/ES o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy - plný text

- výťah -

(5) Toto nariadenie by malo oslobodiť od notifikačnej povinnosti každú pomoc, ktorá spĺňa všetky príslušné podmienky tohto nariadenia, a každú schému pomoci za predpokladu, že každá individuálna pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa tejto schémy, spĺňa všetky príslušné podmienky tohto nariadenia. Aby sa zabezpečila transparentnosť, ako aj efektívnejšie monitorovanie pomoci, každé opatrenie individuálnej pomoci poskytnuté podľa tohto nariadenia by malo obsahovať výslovný odkaz na príslušné ustanovenie kapitoly II a na vnútroštátne právo, z ktorého táto individuálna pomoc vychádza.

Článok 18

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva:

2. Podporovaná investícia spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je výsledkom jeho činností, tým, žeide nad rámec platných noriem Spoločenstva, a to bez ohľadu na existenciu záväzných vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva;

b) investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je výsledkom jeho činností, v prípade absencie noriem Spoločenstva.

Článok 19

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva

1. Investičná pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov umožňujúca podnikom pôsobiacim v odvetví dopravy ísť nad rámec noriem Spoločenstva na ochranu životného prostredia, alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2. Podporovaná investícia spĺňa podmienku stanovenú v článku 18 ods. 2.

3. Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a pre námornú dopravu, ktoré vyhovujú prijatým normám Spoločenstva, je oslobodená od notifikačnej povinnosti vtedy, ak k nadobudnutiu takýchto dopravných prostriedkov dôjde predtým, než tieto normy Spoločenstva nadobudnú účinnosť, a pokiaľ sa tieto normy potom, čo sa stanú záväznými, neuplatňujú na už zakúpené prostriedky so spätnou platnosťou.

4. Pomoc na dodatočné vybavenie existujúcich dopravných prostriedkov s cieľom chrániť životné prostredie je oslobodená od notifikačnej povinnosti vtedy, ak sa existujúce dopravné prostriedky prispôsobujú normám týkajúcim sa ochrany životného prostredia, ktoré ešte nenadobudli účinnosť v čase, keď boli tieto dopravné prostriedky uvedené do prevádzky, alebo ak tieto dopravné prostriedky nepodliehajú žiadnym normám týkajúcim sa ochrany životného prostredia.

5. Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 35 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

6. Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, ako je úroveň vyžadovaná v normách Spoločenstva. Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.