TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009
z 21. októbra 2009
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES

Nariadenie 1071/2009/ES

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. Týmto nariadením sa upravuje prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy a jeho výkon.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky podniky usadené v Spoločenstve, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy. Vzťahuje sa aj na podniky, ktoré plánujú vykonávať povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy. Odkazy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, sa v prípade potreby považujú za odkazy, ktoré zahŕňajú odkaz na podniky zamýšľajúce vykonávať toto povolanie.

5. Členské štáty môžu vyňať z pôsobnosti všetkých alebo niektorých ustanovení tohto nariadenia len tých prevádzkovateľov cestnej dopravy vykonávajúcich výlučne vnútroštátnu prepravu, ktorí majú len malý vplyv na dopravný trh vzhľadom na:
   a) charakter prepravovaného tovaru alebo
   b) krátke prepravné vzdialenosti.

Článok 3
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnejdopravy

1. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, musia:
   a) mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte;
   b) byť bezúhonné;
   c) preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a
   d) požadovanú odbornú spôsobilosť.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť o uložení ďalších požiadaviek, ktoré musia byť primerané a nediskriminačné a ktoré musiapodniky spĺňať, aby mohli vykonávať povolanie prevádzkovateľacestnej dopravy.

Článok 4
Vedúci dopravy

1. Podnik, ktorý vykonáva povolanie prevádzkovateľa cestnejdopravy, musí vymenovať aspoň jednu fyzickú osobu, vedúcehodopravy, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 3 ods. 1písm. b) a d) a ktorá:
   a) skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku;
   b) je skutočne spojená s podnikom, napríklad ako zamestnanec,riaditeľ, vlastník alebo akcionár,
       alebo tým, že ho spravuje,alebo ak je podnik fyzická osoba, je touto osobou, a
   c) má bydlisko v Spoločenstve.

KAPITOLA IV
ZJEDNODUŠENIE A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 16
Vnútroštátne elektronické registre

1. Na účely vykonávania tohto nariadenia, a najmä jeho článkov 11 až 14 a článku 26, každý členský štát vedie vnútroštátnyelektronický register podnikov cestnej dopravy, ktorým príslušnýorgán určený týmto štátom udelil povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Spracúvanie údajovv tomto registri sa uskutočňuje pod dohľadom orgánu verejnejmoci, ktorý bol na tento účel určený. Príslušné údaje, ktoré obsahuje vnútroštátny elektronický register, sú prístupné všetkým príslušným orgánom daného členského štátu.