TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009
z 21. októbra 2009
o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh

Nariadenie 1072/2009/ES

Preambula:

(15) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy o práve usadiť sa, kabotážna preprava predstavuje poskytovanie služieb dopravcami v členskom štáte, v ktorom nie sú usadení, a nemala by byť zakázaná, ak sa neuskutočňuje ako stála alebo neprerušená činnosť v uvedenom členskom štáte. Frekvencia kabotážnej prepravy a lehota, v rámci ktorej sa môže vykonávať, by sa mali presnejšie definovať s cieľom podporiť presadzovanie tejto požiadavky. V minulosti sa takáto vnútroštátna preprava povoľovala dočasne. V praxi bolo ťažké určiť, ktoré služby sú povolené. Preto sú potrebné jasné a jednoducho presaditeľné pravidlá.

(16) Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vzťahujúce sa na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako súčasti cesty v rámci kombinovanej dopravy, ako je ustanovené v smernici Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o vytváraní spoločných pravidiel pre niektoré druhy kombinovanej dopravy medzi členskými štátmi.  Národné cestné trasy vnútri hostiteľského členského štátu, ktoré nie sú súčasťou kombinovanej dopravy podľa smernice 92/106/EHS, spadajú do definície kabotážnej prepravy a podľa toho by mali spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste vykonávanú v prenájme alebo za úhradu na území Spoločenstva.

2. V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

3. Do uzatvorenia dohôd uvedených v odseku 2 toto nariadenie nemá vplyv na:

a) ustanovenia týkajúce sa prepravy z niektorého členského štátu do tretej krajiny a naopak, 
    ustanovené v dvojstranných dohodách uzavretých členskými štátmi s uvedenými tretími
    krajinami;

b) ustanovenia týkajúce sa prepravy z niektorého členského štátu do tretej krajiny a naopak,
    ustanovené v dvojstranných dohodách uzavretých členskými štátmi, ktoré už buď v rámci
    dvojstranných oprávnení, alebo v rámci liberalizačných dojednaní umožňujú nakládku a vykládku
    v členskom štáte dopravcom, ktorí nie sú usadení v uvedenom členskom štáte.

4. Toto nariadenie sa uplatňuje na vnútroštátnu prepravu tovaru po ceste, ktorú dočasne vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, ako sa ustanovuje v kapitole III.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. „kabotážna preprava“ je vnútroštátna preprava v prenájme alebo za úhradu, ktorá sa vykonáva dočasne v hostiteľskom členskom štáte v súlade s týmto nariadením;

KAPITOLA II
MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA

Článok 3
Všeobecná zásada

Medzinárodná preprava sa vykonáva na základe držby licencie Spoločenstva, a ak je vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny, v spojení s osvedčením vodiča.

Článok 4
Licencia Spoločenstva

1. Licenciu Spoločenstva vydáva členský štát v súlade s týmto nariadením každému dopravcovi, ktorý prepravuje tovar v prenájme alebo za úhradu a ktorý:

a) je usadený v uvedenom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
   a vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedeného členského štátu a

b) je v členskom štáte, kde je usadený, oprávnený vykonávať medzinárodnú prepravu 
   tovaru po ceste v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi
   predpismi tohto členského štátu týkajúcimi sa prístupu k povolaniu prevádzkovateľa
   nákladnej cestnej dopravy.

Článok 5
Osvedčenie vodiča

1. Osvedčenie vodiča vydáva členský štát v súlade s týmto nariadením každému dopravcovi, ktorý:

a) je držiteľom licencie Spoločenstva a

b) v uvedenom členskom štáte zákonne zamestnáva vodiča, ktorý nie je štátnym príslušníkom
    členského štátu ani osobou s dlhodobým pobytom v zmysle smernice Rady 2003/109/ES z
    25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami
    s dlhodobým pobytom, alebo právoplatne využíva služby vodiča, ktorý nie je štátnym príslušníkom
    členského štátu ani osobou s dlhodobým pobytom v zmysle uvedenej smernice a ktorý je k
    dispozícii tomuto dopravcovi v súlade s podmienkami zamestnávania a odbornej prípravy
    stanovenými v tom istom členskom štáte:
    i) zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami a prípadne
    ii) kolektívnymi zmluvami v súlade s pravidlami platnými v uvedenom členskom štáte.

KAPITOLA III
KABOTÁŽ

Článok 8
Všeobecná zásada

1. Každý dopravca vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva a ktorého vodič, ak je štátnym príslušníkom tretieho štátu, je držiteľom osvedčenia vodiča, je za podmienok ustanovených v tejto kapitole oprávnený vykonávať kabotážnu prepravu.

2.Dopravcovia uvedení v odseku 1 môžu po dodaní tovaru prepravovaného v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla najviac tri následné kabotážne prepravy. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy pred opustením hostiteľského členského štátu sa musí uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

Dopravcovia môžu v lehote uvedenej v prvom pododseku uskutočniť niektoré alebo všetky kabotážne prepravy povolené podľa prvého pododseku v ktoromkoľvek členskom štáte za predpokladu, že sa obmedzia na jednu kabotáž v každom členskom štáte počas troch dní, ktoré nasledujú po vstupe prázdneho vozidla na územie predmetného členského štátu.

3. Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v súlade s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o dovoze v rámci medzinárodnej prepravy a o každej následnej kabotážnej preprave.