TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE Č. 11

týkajúce sa odstránenia diskriminácie v dopravných sadzbách a podmienkach pri implementácii článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo

- výťah -

Článok 1

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na prepravu tovaru železničnou, cestnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci spoločenstva, s výnimkou tovaru uvedeného v prílohách I a III k Zmluve zakladajúcej Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ.

Článok 2

1. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na všetky prepravy tovaru odosielaného z miesta alebo na miesto územia členského štátu, vrátane prepravy medzi členskými štátmi a tretími alebo pridruženými štátmi.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na tie úseky ciest, ktoré sa uskutočňujú v rámci spoločenstva.

3. Toto nariadenie platí tiež pre tie úseky ciest vykonávaných železničnou, cestnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou, pri ktorých je tovar prepravovaný inými druhmi dopravy na iných úsekoch ciest.

Článok 3

Tam kde sa preprava regulovaná podmienkami samostatnej zmluvy, postupne vykonáva jednotlivými dopravcami, každý takýto dopravca podlieha ustanoveniam tohto nariadenie vzhľadom na úsek prepravy, ktorú vykonáva.

Článok 6

1. Pre každú zásielku tovaru v rámci spoločenstva sa požaduje prepravný dokument s nasledovnými údajmi:

2. Prepravné dokumenty sa majú spracovávať dvojmo a majú byť očíslované. Jedna kópia sprevádza tovar, druhá kópia sa uchová u dopravcu dva roky od dátumu prepravy a zaradí sa do registra v číselnom poradí. Druhá kópia má obsahovať úplné a konečné dopravné poplatky akoukoľvek formou do nej zaznamenané, akékoľvek iné poplatky a akékoľvek zľavy alebo iné faktory ovplyvňujúce dopravné sadzby a podmienky.

3. Kde existujúce dokumenty obsahujú všetky detaily špecifikované v odseku 1 a v spojení so záznamovými a účtovnými systémami dopravcu, umožňujú úplnú kontrolu dopravných sadzieb a podmienok, takže formy diskriminácie uvedené v článku 79 (1) Zmluvy môžu byť odstránené alebo je možné sa im vyhnúť, tam sa od dopravcu nepožaduje predloženie nových dokumentov.

4. Dopravca je zodpovedný za správne vyhotovenie prepravných dokumentov.

  Plný text nariadenia 11/1960/EHS týkajúce sa odstránenia diskriminácie v dopravných sadzbách a podmienkach pri implementácii článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo