TOPlist
Od 18.05.2015

176/2003 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia

 Nariadenie vlády č. 176/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia - plný text

- výťah -

§ 1
Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 1.
-----------------------------------------------------------------------------------
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 176/2003 Z. z. Týmto nariadením sa úplne transponuje Smernica Rady 1999/36/ES z 29. apríla 1999 o prepravovateľných tlakových zariadeniach, Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 138, uverejnená 1. 6. 1999, str. 0020 0056.

(3) Do skupiny určených výrobkov prepravné tlakové zariadenia podľa § 9 ods. 1 zákona patria tlakové zariadenia určené na vnútrozemskú cestnú a železničnú prepravu nebezpečných látok, ktorými sú

a) plyny triedy 2, 1)
b) látky uvedené v prílohe č. 2.

(4) Prepravnými tlakovými zariadeniami podľa odseku 3 sú

b) cisterny, ktorými sú snímateľné cisterny, nádrže cisternových vozňov, nádrže cisternových vozidiel, cisterny alebo nádoby batériových vozidiel, cisternové kontajnery vrátane ventilov a ďalšieho príslušenstva.