TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
č. 349/2009 Z.z.
zo 8. júla 2009

doplnené Nariadením vlády Slovenskej republiky 439/2013 Z.z.
zo 4. decembra 2013

o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných
hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá
a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel
a jazdných súprav

 Plný text nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.

 Plný text nariadenia vlády SR č. 439/2013 Z.z.

- výťah -

§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá a jazdné súpravy prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách uvedené v prílohe č. 1 časti B k zákonu.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

b) návesom vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadne na toto vozidlo,

c) jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s:

2. návesom,

g) najväčšou prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,

h) najväčšou prípustnou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v premávke na pozemných komunikáciách,

i) najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť určená výrobcom vozidla závisiaca od konštrukcie a výkonu vozidla,

§ 4

(1) Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1. Ak je vozidlo alebo jazdná súprava znečistené napríklad blatom, snehom alebo vodou, možno prekročiť ich najväčšiu prípustnú hmotnosť najviac o 3 % tejto hmotnosti.

(2) Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy. Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu.

§ 6

Ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje najväčšie prípustné rozmery uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len "nadrozmerná preprava") alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti podľa § 4 (ďalej len "nadmerná preprava") alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery alebo najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa osobitného predpisu.4)
-----------------------------------------------------
4)
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

PRÍLOHA 1

2. Najväčšie prípustné hmotnosti

j) jazdných súprav prepravujúcich prepravné kontajnery v kombinovanej doprave4a),  súpravy ťahača a manipulovateľného cestného návesu v kombinovanej doprave, jazdnej súpravy s cisternovým kontajnerom alebo výmennou nadstavbou v kombinovanej doprave - 44,00 ton

4. Ďalšie technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy súvisiace s hmotnosťami a rozmermi

i) pri vozidlách v kombinovanej doprave 4a) rozmery ustanovené v prvom bode písmena c) bodoch 3, 8 a 9 a v prvom bode písmena d) môžu byť prekročené o - 0,15 m


4a) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

PRÍLOHA 2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 6.).