TOPlist
Od 18.05.2015

534/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2004,

ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín

 Nariadenie vlády č. 534/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín - plný text

- výťah -

§ 4

(5) Okrem výnimiek podľa § 9 až 15 vykonáva veterinárny inšpektor

a) identifikačnú kontrolu každej zásielky, aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú informáciám uvedeným vo veterinárnych certifikátoch alebo dokladoch sprevádzajúcich zásielku. Okrem voľne uložených zásielok podľa osobitného predpisu 13) táto kontrola zahŕňa,

1. ak ide o produkty živočíšneho pôvodu privážané v kontajneroch, overenie, že plomby pripevnené úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom tretej krajiny, ak to vyžadujú veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu, 4) sú neporušené a že údaje na nich uvedené sa zhodujú s údajmi v sprievodnom certifikáte alebo doklade,

----------------------------------------------------------------
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
4) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.