TOPlist
Od 18.05.2015

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

zo 16. decembra 2002

o štatistike železničnej dopravy

 Nariadenie č. 91/2003/ES o štatistike železničnej dopravy - plný text

- výťah -

Článok 4

Zber údajov

1. Štatistiky, ktoré sa majú zostavovať sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Ide o tieto typy údajov:

(a) ročné štatistiky o nákladnej doprave – podrobné vykazovanie (príloha A);

PRÍLOHA A

ROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ DOPRAVE – PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

tonách

tonokilometroch

Pohyby nákladných vlakov vo:

vlakových kilometroch

Počet prepravených intermodálnych dopravných jednotiek:

počet

TEU (dvadsať stopová ekvivalentná jednotka) (pre kontajnery a vymeniteľné nadstavby)

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka A1: prepravený tovar, podľa typu prepravy

Tabuľka A2: prepravený tovar, podľa typu tovaru (príloha J)

Tabuľka A3: prepravený tovar (medzinárodná a tranzitná doprava), podľa štátu nakládky a vykládky

Tabuľka A4: prepravený tovar, podľa kategórie nebezpečného tovaru (príloha K)

Tabuľka A5: prepravený tovar, podľa druhu zásielky (nepovinný údaj)

Tabuľka A6: tovar prepravený v intermodálnych dopravných jednotkách, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A7: počet prepravených naložených intermodálnych dopravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A8: počet prepravených prázdnych intermodálnych dopravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A9: pohyby nákladných vlakov

Lehota pre odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia