TOPlist
Od 18.05.2015

Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010
z 22. septembra 2010
o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu
(Text s významom pre EHP)

 Úplný text Nariadenia EÚ č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

- výťah -

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, ........

(20) S cieľom zabezpečiť lepšie využívanie železničnej infraštruktúry je potrebné koordinovať prevádzku tejto infraštruktúry a terminálov umiestnených pozdĺž koridoru nákladnej dopravy.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 2
Vymedzenie pojmov

2. Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1:
c) „terminál“ je zariadenie, ktoré sa nachádza na koridore nákladnej dopravy a ktoré je špeciálne upravené na účely nakladania tovaru na nákladné vlaky a/alebo vykladania tovaru z nákladných vlakov, na účely integrácie železničnej nákladnej dopravy s cestnou, námornou, riečnou a leteckou dopravou a na účely zostavovania alebo zmeny zostavy nákladných vlakov; a v prípade potreby na účely výkonu bežných postupov na hraniciach s tretími európskymi krajinami.

Článok 4
Kritériá ďalších koridorov nákladnej dopravy

Výber ďalších koridorov nákladnej dopravy uvedený v článku 5 a úprava koridorov nákladnej dopravy uvedená v článku 6 zohľadňuje tieto kritériá:
a) križovanie územia aspoň troch členských štátov koridorom nákladnej dopravy, alebo križovanie územia dvoch členských štátov, ak je vzdialenosť medzi dvomi terminálmi, ktoré koridor nákladnej dopravy spája, väčšia ako 500 km;
i) existencia dobrých prepojení s inými druhmi dopravy, najmä vďaka zodpovedajúcej sieti terminálov, a to aj v námorných a vnútrozemských prístavoch.

Článok 8
Riadenie koridorov nákladnej dopravy

7. Správna rada zriaďuje poradnú skupinu, ktorú tvoria manažéri a vlastníci terminálov koridorov nákladnej dopravy vrátane v prípade potreby námorných a riečnych prístavov. Táto poradná skupina môže vydávať stanoviská ku každému návrhu správnej rady, ktorý ma priame dôsledky na investície a riadenie terminálov. Môže tiež vydávať stanoviská z vlastného podnetu. Správna rada zohľadňuje všetky tieto stanoviská. V prípade odlišných názorov medzi správnou radou a poradnou skupinou sa poradná skupina môže obrátiť na výkonnú radu. Výkonná rada koná ako sprostredkovateľ a zúčastnené strany informuje včas o svojom stanovisku. Konečné rozhodnutie však prijíma správna rada.

Článok 9
Opatrenia na realizáciu plánu koridoru nákladnej dopravy

4. V realizačných plánoch sa zohľadňuje rozvoj terminálov tak, aby boli schopné reagovať na potreby železničnej nákladnej dopravy na koridore nákladnej dopravy predovšetkým ako intermodálne uzly pozdĺž koridorov nákladnej dopravy.

Kapitola IV
RIADENIE KORIDORU NÁKLADNEJ DOPRAVY
Článok 14
Kapacita prideľovaná nákladným vlakom

9. Správna rada koridoru nákladnej dopravy a poradná skupina uvedená v článku 8 ods. 7 zavádzajú postupy na zabezpečenie optimálnej koordinácie prideľovania kapacity medzi manažérmi infraštruktúry v prípade žiadostí podaných podľa článku 13 ods. 1, ako aj žiadostí doručených dotknutým manažérom infraštruktúry. Zohľadňuje sa pri tom aj prístup k terminálom.

Článok 15
Oprávnení uchádzači

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1 smernice 2001/14/ES môžu o medzinárodné vopred dohodnuté vlakové trasy uvedené v článku 14 ods. 3 a kapacitnú rezervu uvedenú v článku 14 ods. 5 požiadať iní žiadatelia ako železničné podniky a medzinárodné zoskupenia, ktoré tvoria, napríklad prepravcovia, špeditéri a prevádzkovatelia kombinovanej dopravy. Na účely použitia takej vlakovej trasy na prepravu nákladu na koridore nákladnej dopravy títo žiadatelia poveria železničný podnik uzatvorením dohody s manažérom infraštruktúry v súlade s článkom 10 ods. 5 smernice 91/440/EHS.

Článok 16
Riadenie dopravy

2. Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy a poradná skupina uvedená v článku 8 ods. 7 zavádzajú postupy na zabezpečenie optimálnej koordinácie prevádzky železničnej infraštruktúry a terminálov.

Článok 17
Riadenie dopravy v prípade narušenia pohybu

13. V zásadách na stanovovanie pravidiel prednosti sa ustanovuje prinajmenšom to, že vlaková trasa uvedená v článku 14 ods. 3 a 4, ktorá je pridelená nákladným vlakom, ktoré dodržiavajú svoj rozvrhnutý čas stanovený v cestovnom poriadku, sa v rámci možností neupravuje. Cieľom zásad na stanovovanie pravidiel prednosti je minimalizovať celkový čas na obnovenie siete so zreteľom na potreby všetkých typov dopravy. Manažéri infraštruktúry môžu na tento účel koordinovať riadenie rôznych typov dopravy na viacerých koridoroch nákladnej dopravy.

Článok 18
Informácie o podmienkach používania koridoru nákladnej dopravy

Správna rada vypracúva, pravidelne aktualizuje a uverejňuje dokument, ktorý obsahuje:
b) zoznam a vlastnosti terminálov, najmä informácie o podmienkach a metódach prístupu k terminálom;


PRÍLOHA
Zoznam počiatočných koridorov nákladnej dopravy

5.

PL, CZ, SK, AT, IT, SI

                 /-Klagenfurt-Udine-Benátky/Terst/ Bologna/Ravenna

Gdynia-Varšava-Katovice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Viedeň

                /-Graz-Maribor-Ľubľana-Koper/Terst

7.

CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL

                                                   /-Bukurešť-Constanta

Praha-Viedeň/Bratislava-Budapešť

                                                  /-Vidin-Sofia-Solún-Atény

9.

CZ, SK

Praha-Horní Lideč-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou 
                                         (slovensko-ukrajinská hranica)