TOPlist
Od 18.05.2015

Európska komisia predložila Rade EÚ a Európskemu parlamantu v rámci programu REFIT (obnova zastaralých právnych aktov) novelu smernice 92/106/EHS, ktorá obsahuje základné regulatívy kombinovanej dopravy, vrátane definícií, z pohľadu doby, kedy vznikla t.j. v roku 1992.

Práce na novele smernice 92/106/EHS začali v roku 2014, kedy sa stretli operátori, dopravcovia, zasielatelia a iné subjekty činné v kombinovanej doprave, aby rozdiskutovali potrebu novelizácie smernice, ktorá slúžila vyše dvadsať rokov, ale vzhľadom na jej zastaranosť a výrazný vývoj v kombinovanej doprave sa už začali prejavovať v praxi niektoré jej nedostatky. Na stretnutí boli formulované niektoré očakávania subjektov činných v kombinovanej doprave na základe ktorých Európska komisia zadala vypracovanie podkladovej štúdie. Očakávania sú celkom dobre vystihnuté v priloženej prezentácii:

 Prezentácia z úvodného stretnutia subjektov činných v kombinovanej doprave

 Medzitým ale vyvinula svoju iniciatívu skupina európskych združení, ktorých činnosť priamo aj nepriamo súvisí s kombinovanou dopravou a formou verejného vyhlásenia formulovali ďalšie očakávané požiadavky od novely smernice. Sedem európskych združení intermodálnej a kombinovanej dopravy, ako aj vnútrozemskej vodnej plavby a železníc sa stále hlási k cieľom presunu dopravy z cestnej na iné trvalo udržateľnejšie druhy dopravy definované v bielej knihe dopravy 2011. Sú presvedčené, že treba vytrvať na smerodajných princípoch kombinovanej dopravy v politike európskej nákladnej dopravy a preto vítajú iniciatívu Európskej komisie zameranú na obnovu a zmenu tejto smernice. V krátkosti zhrnuté združenia vyjadrili presvedčenie, že novela smernice by sa mala stať základným zákonom únie pre kombinovanú dopravu, ktorý bude regulovať základné aspekty všetkých druhov dopravy používaných pre kombinovanú dopravu.

 Vyhlásenie siedmich európskych združení

Združenia sú presvedčené, že smernica 92/106/EHS by mala byť právnym aktom, ktorý reguluje viacej ako jeden druh dopravy v reťazcoch kombinovanej dopravy a navrhujú dosiahnuť tento cieľ Európskej komisii zmenou smernice. Štúdia tento cieľ v podstate potvrdila.

 Analýza kombinovanej dopravy v Európe  

Európska komisia dala spracovať rozsiahlu štúdiu, ktorá navyše čerpala poznatky z verejných konzultácií dotazníkovou formou všetkých členských krajín EÚ.

Návrh zmien v smernici 92/106/EHS