TOPlist
Od 18.05.2015

177/2003 Z.z.

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002

o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

 Opatrenie č. 177/2003 Z.z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky - plný text

- výťah -

§ 2

Podľa tohto opatrenia sa postupuje do 31. decembra 2003 okrem položiek, na ktoré sa vzťahujú sektorové prílohy Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov - PECA, do jeho účinnosti.

OSTATNÉ URČENÉ VÝROBKY

P. č.

Číselný kód colného sadzobníka

Názov položky

Minimálny postup posudzovania zhody podľa § 12
ods. 3 písm.

137.

8609 00

Špeciálne konštruované kontajnery vybavené pre jeden alebo viac druhov dopravy okrem kontajnerov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.3) Z toho len kontajnery.

b) + c)

3) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.