TOPlist
Od 18.05.2015

Overená hrubá hmotnosť kontajnerov

Dňa 1. júla 2016 vstúpi do platnosti dodatok medzinárodnej dohody pre bezpečnosť a život na mori (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)), ktorá je uzatvorená na medzinárodnej úrovni v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO – International Maritime Organization – Slovensko je jej členom od roku 1993) a ktorá zavádza povinnosť prepravcov – odosielateľov uvádzať v prepravných dokladoch overenú hrubú hmotnosť kontajnerov tak, aby námorní dopravcovia a prevádzkovatelia prístavných terminálov mali tento údaj k dispozícii už pri príprave plánu na nakládku lode.


 WSC - World Shipping Council - Svetová rada prepravcov vypracovala "Príručku na zvyšovanie bezpečnosti a zavedenie požiadaviek SOLAS na overovanie váhy  kontajnerov", ktorej znenie si môžete stiahnuť tu.

 Zväz logistiky a zasielateľstva v spolupráci so Žilinskou univerzitou a Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníctva vypracovali detailné postupy overovania hrubej hmotnosti kontajnerov v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike v metodickom pokyne pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek, ktorého znenie si môžete stiahnuť tu.

 Metodický pokyn MDVRR SR č.39/2016 je zverejnený na právnom portáli SLOVLEX vo vestníku dopravy, pod banermi Vykonávacie predpisy / Rezortné zbierky / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky / 20016 / Poradové číslo 35


SOLAS - DODATOK

KAPITOLA VI

PREPRAVA TOVARU A ROPNÝCH PRODUKTOV

Časť A

Všeobecné podmienky

Pravidlo 2 – Informácie o tovare

Po existujúcom § 3 boli pridané § 4 až 6:

"§ 4 V prípade tovaru prepravovaného v kontajneri*, s výnimkou kontajnerov prepravovaných na šasi alebo cestnej súprave nakladané alebo vykladané po vlastnej osi na námorné prievozné lode typu RO-RO zapojené do príbrežnej námornej dopravy v režime tzv. krátkych medzinárodných plavieb ako je to definované v pravidle III/3; hrubá váha musí byť overená odosielateľom podľa § 2.1 tejto dohody, buď:

  1. vážením naloženého kontajnera s kalibrovaným a certifikovaným zariadením; alebo
  2. navažovaním všetkých jednotiek tovaru a tovarových položiek, vrátane hmotnosti paliet, materiálu použitého na obkladanie tovarových balení a ostatného zabezpečovacieho materiálu naloženého v kontajneri a pridaním TARA hmotnosti kontajneru do jednotného súčtu hmotností, s použitím autorizovanej metódy schválenej oprávneným úradom štátu v ktorom bolo naloženie kontajnera dokončené.

§ 5 odosielateľ kontajnera sa musí presvedčiť, že overená hrubá hmotnosť** je uvedená v prepravných dokladoch. Prepravný doklad musí byť:

  1. podpísaný oprávnenou osobou odosielateľa; a
  2. dodaný kapitánovi lode alebo nim poverenej osobe a zástupcovi terminálu v dostatočnom predstihu, tak ako to požaduje kapitán alebo nim poverená osoba, aby tento doklad mohol byť použitý na prípravu nakladacieho plánu lode***.

§ 6 ak prepravný doklad, pokiaľ sa týka naloženého kontajnera, neposkytuje overenú hrubú hmotnosť a pokiaľ kapitán alebo nim poverená osoba a aj zástupca terminálu neobdržali túto informáciu včas, tento kontajner nemôže byť určený k nakládke na loď.“


* Názov a pojem kontajner by mal byť chápaný v rovnakom zmysle ako je definovaný a použitý v Medzinárodnej dohode pre bezpečné kontajnery (CSC), 1972, ako bolo zmenené, vezmúc do úvahy Príručku pre osvedčenie cudzích kontajnerov použitých na otvorenom oceáne (MSC/Circ.860) a opravené Odporúčanie na zosúladený výklad a zavádzanie Medzinárodnej dohody pre bezpečné kontajnery, ako bolo zmenené (CSC.1/Circ.138/Rev.1).

** S odvolaním na Príručku ohľadne overenej hrubej hmotnosti prepravovaného tovaru v kontajneri (MSC.1/Circ.1475).

*** Tento doklad môže byť predložený prostriedkom EDP alebo EDI – technikou elektronického prenosu. Podpis môže byť tzv. elektronický alebo môže byť nahradený menom oprávnenej osoby na podpis napísaným veľkými tlačenými písmenami.