TOPlist
Od 18.05.2015

Označovanie intermodálnych nákladových jednotiek

Pod intermodálnymi nákladovými jednotkami sa rozumejú veľké prepravné kontajnery podľa noriem STN-ISO, výmenné nadstavby a manipulovateľné cestné návesy podľa noriem STN-EN používané v kombinovanej doprave - intermodálnych prepravách.

Príklad zjednoteného identifikátora vlastníka BIC CODE a ILU CODE

 BIC - vlastnícky kľúč

 štvrtá slabika "U" registračné číslo kontrolné číslo

 UIRR - ILU kód

 štvrtá slabika  "A, B, D, E, K" registračné číslo kontrolné číslo

Označovanie vlastníka je zjednotené tak, že alfanumerický identifikátor zložený s troch písmen označenia držiteľa, jedného písmena označenia druhu nákladovej jednotky, šiestich číslic sériového identifikačného čísla a jedného kontrolného čísla vypočítaného podľa vzorca zo sériového čísla sú identické pre všetky nákladové jednotky, čo umožňuje používať pri ich preprave efektívne informačné systémy a načítavanie identifikátorov pomocou OCR (optical character recognoscation). To podstatne urýchľuje ich manipulácie a spracovanie v intermodálonych termináloch, ich nakládku a vykládku z a do lodí, vlakov a na cestné vozidlá.

Príklad označenia námorného kontajnera vlastníckym identifikátorom BIC-CODE

Príklad označenia námorného kontajnera tzv. schvaľovacím štítkom (hliníkový štítok podľa konvencií CSC a CCC), ktoré platia ako bezpečnostná kodifikácia pre prepravu na cestnom, železničnom, vnútrozemsko-vodnom a námornom dopravnom prostriedku.

Európsky výbor pre normalizáciu CEN prijal prepracované normy EN 13 044-1,  EN 13 044-2 a EN 13 044-3 na označovanie intermodálnych nákladových jednotiek (ILU – Intermodal Loading Unit). Norma prináša zásadnú modernizáciu kodifikačného a identifikačného systému nákladových jednotiek v kombinovanej doprave.

Označovanie intermodálnych nákladových jednotiek, ktoré pozostáva z troch krokov, je po novom usporiadané takto:

1. Technické preskúšanie a overenie výrobcom, či nákladová jednotka zodpovedá bezpečnostným požiadavkám,
    to znamená či bude vyrábaná podľa príslušnej technickej normy (kodifikačný štítok - žltý pre
    výmenné nadstavby a manipulovateľné návesy platný pre železničnú dopravu alebo schvaľovací
    hliníkový štítok pre kontajnery platný aj pre námornú dopravu).

2. Pridelenie kódu prechodového prierezu (podľa bodu 1). Tento udáva, na ktorých železničných tratiach sa
    môže nákladová jednotka prevážať (na žltom kodifikačnom štítku pre výmenné nadstavby alebo 
    manipulovateľné cestné návesy).

3. Označenie majiteľa (identifikačné číslo BIC alebo UIRR - ILU tak ako je to vyššie uvedené).

Príklad označenia výmennej nadstavby identifikátorom ILU-CODE

Príklad označenia manipulovateľného cestného návesu identifikátorom ILU-CODE

 

Vzor EN 13044 kodifikačného štítku pre výmenné nadstavby alebo manipulovateľné cestné návesy udáva technicko-prevádzkové parametre pre prepravu po železnici.

BIC-CODE

Pre globálnu kombinovanú dopravu zahŕňajúcu aj použitie námornej dopravy sa používajú výhradne kontajnery vyrábané, schvaľované a registrované podľa normy STN-ISO 6346. Ich registráciu zabezpečuje a udržuje BIC - Medzinárodný úrad kontajnerov a intermodálnej prepravy so sídlom v Paríži. Registrácia označení držiteľa a kontajnerov v tzv. BIC-CODE platí na celom svete. Podrobnosti je možné nájsť na BIC-CODES. Stránka je v angličtine.

Medzinárodný úrad kontajnerov a intermodálnej prepravy Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (BIC) s viac ako 2 tisíc členmi z celého sveta je nevládna organizácia spájajúca všetky záujmové skupiny kontajnerizácie dopravy a intermodálnej prepravy: dopravcov, výrobcov, operátorov, prenájomcov dopravných prostriedkov, zasielateľov, lodiarov, úrady a iné medzinárodné organizácie. Jednou z jeho úloh je globálny register kontajnerov a označení držiteľov.

Okrem poverení ISO International standardisation organisation Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu, WCO World custom organisation Svetovej colnej organizácie na stanovovanie a poskytovanie alfanumerických označení držiteľov pre identifikáciu kontajnerov a registráciu kontajnerov v medzinárodnom obchode BIC-CODE zahŕňa:

Medzinárodný úrad kontajnerov a intermodálnej prepravy BIC bol založený v roku 1933 ako úrad pre kontajnery „Bureau International des Containers“ pri Medzinárodnej obchodnej komore International Chamber of Commerce (I.C.C.) za účelom zvýšenia záujmu obchodníkov o rozvoj medzinárodnej a tým aj intermodálnej prepravy a jej praktických hľadísk. Od jeho založenia jedná BIC so všetkými technickými ako aj obchodnými otázkami intermodálnej prepravy. Do roku 1939 bol hlavným zameraním úradu odvetvie vnútrozemskej železničnej a cestnej dopravy.

Keď v roku 1948 obnovil svoju činnosť stal sa úplne intermodálnym a prijal svoju dnešnú podobu. Dnes hrá v jeho činnosti hlavnú úlohu organizácia námornej prepravy tovaru v kontajneroch, najmä od 60-tych rokov minulého storočia, hlavne však technický dohľad, zisťovanie početnosti kontajnerov, rozpoznávanie a značenie kontajnerov a viacerých všeobecných hľadísk zameranej na pomoc obchodnej výmeny.

BIC tak vytvoril čo možno najskôr, v roku 1970, označovanie kontajnerov alfanumerickým, spoľahlivo zloženým a hodnoverným vlastníckym číslom, tzv. BIC-CODES systém. V roku 1972 prijala tento systém ISO – medzinárodná organizácia pre štandardizáciu a poverili vytváraním, vedením a udržovaním registra majiteľov kontajnerov BIC CODES systém. BIC tiež prispel prostredníctvom svojich odborníkov k vypracovaniu a doplneniu týchto hlavných medzinárodných dohovorov tak, aby od roku 1970 umožnili používanie jednotného označovania kontajnerov:

ILU-CODE

Pre kombinovanú dopravu typu cesta-železnica, čo je pozemná kontinentálna doprava sa v Európe sa používajú výmenné nadstavby, manipulovateľné cestné návesy vyrábané, schvaľované a registrované podľa noriem STN-EN a v obmedzenej miere aj kontajnery vyrábané a scvaľované podľa noriem ISO, ale registrované podľa noriem EN. Ich registráciu zabezpečuje a udržuje Medzinárodné združenie spoločností pre kombinovanú dopravu cesta-železnica (UIRR) a registrácia s ILU-CODE platí len v rámci Európy. Podrobnosti je možné nájsť na stránke ILU-CODE. Stránka je v angličtine, nemčine a francúštine.

Medzinárodné združenie spoločností pre kombinovanú dopravu cesta-železnica (UIRR) bolo založené v roku 1970 počas konania druhého dopravného veľtrhu v Mníchove. UIRR združuje spoločnosti, ktorých hlavným zameraním je organizácia a komercializácia kombinovanej dopravy, najmä typu cesta-železnica. V súčasnosti má združenie 20 riadnych členov v 14 krajinách Európy. Sú to hlavne operátori kombinovanej dopravy a prevádzkovatelia intermodálnych terminálov. Členovia UIRR sa spolu podieľajú zo 70% na všetkých výkonoch kombinovanej dopravy v celej Európe.

UIRR aktívne podporuje spoločné záujmy používateľov kombinovanej dopravy – intermodálnych prepráv, v prvom rade však zastupuje spoločné záujmy voči európskym zákonodarcom a napomáha vzostupu kombinovanej dopravy ako ekologicky a hospodársky trvalo udržateľným systémom dopravy na dlhšie vzdialenosti (nad 300 km).

UIRR má od svojej členskej základne trvalý mandát pre mnohé aktivity z ktorých sú najdôležitejšie nasledujúce: