TOPlist
Od 18.05.2015

Palety v kombinovanej doprave

         

     Kombinovaná doprava ako dopravný systém, ako aj jednotlivé druhy dopravy, používajú ako základnú nákladnú jednotku na balenie tovaru a nakládku intermodálnych nákladových jednotiek palety. Ich použitie v medzinárodnej doprave ako aj intermodálnych nákladových jednotiek je maximálne zjednodušené Colným dohovorom o kontajneroch a Európskym dohovorom o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave č. 24/1968 Sb. v znení č. 57/1976 Zb. V praxi to znamená, že intermodálne nákladové jednotky a palety ako základné nákladné jednotky v doprave nie sú predmetom cla a sú vo všeobecnosti považované za vratné obaly v obehu.

    V obehu existuje množstvo druhov a rozmerov paliet vrátane rôznych boxov a nadstavieb na palety, ktoré vychádzajú s rozmerov niektorých základných modulov. Niektoré druhy vychádzajú z metrických mier a niektoré zase z imperiálnych mier. Je to spôsobené historicky v prvom rade vznikom základného modulu prepravnej palety pre Európu 800 x 1200 mm na základe metrických mier v čase keď ešte kombinovaná doprava nebola rozšírená a konštrukciou základného modulu prepravného kontajnera 20 x 8 x 8 stôp – t.j. TEU – Twenty Equivalent Unit na základe imperiálnych mier, s ktorým ale europalety nie sú zlučiteľné – kompatibilné.

   Dve europalety pozdĺžne na šírku do kontajnera nevojdú, čím vzniká hluchý nevyužitý priestor od 15 do 30% podľa dĺžky kontajnera (20 až 45 stôp), ktorý spôsobuje neekonomickosť prepravy. Na nakládku kontajnerov sa preto používajú americké palety rozmerov 40 x 48 palcov (1016 × 1219 mm) alebo palety podľa britského priemyselného štandardu 1000 x 1200 mm kde vzniká hluchý priestor max. 7%. Rozmerový rozpor medzi európskou paletou a kontajnerom neskôr viedol k vývoju špeciálnych európskym nákladových jednotiek, výmenných nadstavieb, ktorých základom bola korba nákladného automobilu. Tieto intermodálne nákladové jednotky sú už konštruované tak, aby mohla byť využitá ich plocha a objem na maximálne možnú mieru s EUR - paletami.

   Veľké dopravné a logistické podniky, ako aj stavovské organizácie dopravy a logistiky sa snažia už desaťročia dosahovať normalizované rozmery paliet ako aj návratnosť a zmennosť paliet pre všeobecné použitie. Logika tohto snaženia spočíva v tom, že roztrieštený systém druhov a mier paliet a ich nenávratnosť je objektívnou prekážkou hospodárnych logistických riešení.

Európsky paletový pool

 
EPAL - EPAL palety

  

UIC - EUR palety

 

   Preto sa aj v roku 1961 dohodli európske železničné spoločnosti združené v Medzinárodnom zväze železníc (UIC - Union International du Chemin de Fer) na vzniku návratného systému opakovane používaných paliet základného rozmerového modulu 800 x 1200 mm vrátane kvalitatívnej kontroly ich výroby a prevádzkového stavu počas ich životnosti a pravidiel systému spätného výkupu – vznikol tak európsky paletový „pool“ (vratný výmenný systém).

   Tento pool bol pôvodne železničný, ale rozšíril sa postupne na nákladnú autodopravu a námornú, ale hlavne kombinovanú dopravu. O opakované použitie sa stará množstvo akreditovaných výrobcov a opravovní paliet fungujúcich na komerčnom základe. Vymeniteľnosť paliet spočíva v tom, že po presune nákladu a vyložení z palety sa tá nevracia dodávateľovi, ale postúpi sa ďalšiemu užívateľovi, ktorý ju použije na dopravu iného nákladu. Na tento účel sa vedú užívateľské kontá, kde sa sčítajú prijaté a vydané palety. Použiteľnosť euro paliet je obmedzená iba ich vyhovujúcim technickým stavom, ktorý sa dá u akreditovaného výrobcu alebo opravovne predlžovať licencovanou opravou a výmenou poškodených častí.

   V roku 1991 bola založená Európska Paletová Asociácia z.s. (EPAL) ako zastrešujúca asociácia licencovaných výrobcov a opravárov EPAL/EUR paliet a ohradových paliet, čo však viedlo okrem zvýšenia kvality výroby euro paliet a potieraniu výrobcov napodobenín aj k rozkolu s UIC. Viaceré železnice združené v UIC sa totiž vzhľadom na vývoj vzdali kontrolnej a vedúcej úlohy v európskom paletovom „pool“-e, ale niektoré naďalej trvajú na týchto funkciách v rámci UIC. Po niekoľkých rokoch „dvojkoľajnosti“ a vzájomnej nezameniteľnosti paliet medzi EPAL a UIC bola v decembri 2014 medzi Európskou Paletovou Asociáciou (EPAL) a Rail Cargo Austria Aktiongesellschaft – RCA, na ktorého previedlo UIC ochranné známku EUR v ovále, dohodu o obnovení spoločného európskeho paletového "pool"-u. Podpisom tejto dohody bola obnovená vzájomná vymeniteľnosť medzi paletami UIC a EPAL.

Označovanie paliet EPAL

   V súčasnosti platí, že EPAL palety sú značené na ľavom aj pravom špalku značkou EPAL v ovále a palety UIC sú značené na ľavom špalku znakom UIC v ovále a na pravom špalku znakom EUR v ovále. Platí to pre všetky palety ktoré boli vyrobené v súlade s normami UIC 435-2, UIC 435-5, UIC 435-6 a opravené v súlade s normou UIC 435-4 a ich neskoršími aktualizáciami. Obaja garanti sa dohodli, že budú vymeniteľnosť presadzovať a v tomto zmysle informovať verejnosť.

Označovanie paliet UIC

   Pretože nekompatibilita európskych paliet a kontajnerov spôsobovala priemyslu, dopravcom a logistike neustále problémy Európsky paletový pool sa rozšíril o paletu v rozmere tzv. britského priemyselného štandardu, čo je 1200 x 1000 mm, je to najbližší rozmer k základnej americkej palete 48 x 40 palcov (1219 × 1016 mm), ako aj 100 x 800 mm a v rozmere tzv. polovičnej europalety 800 x 600 mm . S týmito paletami je možné nakladať kontajnery bez veľkých hluchých priestorov.

  Náčrt a rozmery pôvodnej základnej EPAL / EUR palety

  Ohradové nástavce pre európske palety

Typ

Rozmery v mm

Rozmery v palcoch

ISO alternatíva

 EUR 1

800 × 1 200

31.50 × 47.24

ISO 1, rovnako ako EUR

 EUR 2

1 200 × 1 000

47.24 × 39.37

ISO 2

 EUR 3

1 000 × 1 200

39.37 × 47.24

podobné americkej palete

 EUR 6

1 000 x 800

39.37 x 31.50

ISO 0

 EUR 7

800 × 600

31.50 × 23.62

polovička EUR, Dusseldorfská

-

600 × 400

23.62 × 15.75

štvrtina EUR

-

400 × 300

15.75 × 11.81

osmina EUR

Palety s obmedzenou návratnosťou

   Rozšírené sú tzv. „modré" palety s označením CHEP. Tieto palety sú výhradným majetkom austrálskej spoločnosti CHEP (Commonwealth Equipment Pool), nie sú voľne obchodovateľné, sú len prenajímané. Obchodovanie s nimi je neprípustné. V súčasnej dobe je v obehu 280 miliónov týchto paliet, ktoré používa 300.000 zákazníkov v 44 krajinách sveta. Systém ich obehu je v podstate veľmi jednoduchý, CHEP organizuje dopravu, prenajíma aj kontejnery, a po vyložení tovaru u zákazníka sú palety zvezené do najbližšej centrály CHEP alebo priamo k ďalšiemu záujemcovi o prenájom. Ostatné informácie na webe http://www.chep.com

   Často je možné vidieť tiež červené palety s bielym označením. Tieto palety sú taktiež neobchodovateľné, patria nemeckej firme LPR a ich používanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v prípade CHEP. Firma LPR je druhá najväčšia v tomto obore na svete, neprenajíma len europalety, ale aj palety UK, Dusseldorfské, 100x1200, 600x 100, 600x800, 1200x1000. Viac informácií na webe http://www.lpr.eu

ISO palety

   Medzinárodná normalizačná organizácia ISO - International Organization for Standardization pripúšťa svojou všeobecnou normou ISO 6780: ploché palety pre medzikontinentálnu manipuláciu s materiálmi – hlavné rozmery a tolerancie – šesť základných paletových rozmerov používaných v celom svete.

Rozmery v mm

Rozmery v palcoch

Nevyužitý priestor v TEU

Oblasť použitia

1016 × 1219

40.00 × 48.00

3.7%

 Severná Amerika

1000 × 1200

39.37 × 47.24

6.7%

 Európa, Ázia; podobné 40×48 palcov

1165 × 1165

45.9 × 45.9

8.1%

 Austrália

1067 × 1067

42.00 × 42.00

11.5%

 Severná Amerika, Európa, Ázia

1100 × 1100

43.30 × 43.30

14%

 Ázia

800 × 1200

31.50 × 47.24

15.2%

 Európa

Severoamerické palety

  V USA využívajú cez 30% všetkých drevených paliet výrobcovia združení v asociácii výrobcov potravín (GMA - Grocery Manufacturers' Association).

Rozmery v mm

Rozmery v palcoch

Použitie

1016 × 1219

40 × 48

Potraviny a iné

1067 ×1067

42 × 42

Telekomunikácie, Farby

1219 × 1219

48 × 48

Na barely - sudy

1219 × 1016

48 × 40

Armáda, Cement

1219 × 1067

48 × 42

Chémia, Nápoje

1016 × 1016

40 × 40

Mlieko a mliečne výrobky

1219 × 1143

48 × 45

Automotive

1118 × 1118

44 × 44

Barely, Chémia

914 × 914

36 × 36

Nápoje

1219 × 914

48 × 36

Nápoje, Krytiny, Balený papier

889 × 1156

35 × 45.5

Armáda pre polovičné ISO kontajnery

1219 × 508

48 × 20

Maloobchod

CP palety - Európskeho združenia výrobcov plastov

   Európske združenie výrobcov plastov si pre svoje potreby udržuje vlastný výmenný systém CP paliet. Základné typizované rozmery sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke.

 CP1 - 3 sklznice

 1000 x 1200 mm

 CP2 - 3 sklznice

   800 x 1200 mm

 CP3 - 3 sklznice

 1140 x 1140 mm

 CP4 - 3 sklznice

 1100 x 1300 mm

 CP5 - 3 sklznice

   760 x 1140 mm

 CP6 - perimetrické sklznice

 1000 x 1200 mm

 CP7 - perimetrické sklznice

 1100 x 1300 mm

 CP8 - stredový otvor

 1140 x 1140 mm

 CP9 - perimetrické sklznice

 1140 x 1140 mm

Jednorazové palety

   Okrem uvedených ponúkajú výrobcovia celý sortiment paliet na jednorazové použitie v rozmeroch podľa ISO normy, ale aj rozmerov podľa požiadavky zákazníka. Veľa sa experimentuje s materiálmi, sú známe lisované palety s odpadovej buničiny, drevnej štiepky a odpadových plastov.

  

Štandardné palety 1000 x 1200 mm  a  1200 x 1200 mm

            

 Štandardná paleta 800 x 1200 mm                               Minipaleta 600 x 800 mm 

                                    

       Paleta plastová                                                        Paleta lisovaná jednorazová

 

Paletové nadstavce rôznych prevedení na platforme štandardných paliet

                       

Paletová bedňa pre námorné prepravy                    Príklad loženia palety so zapáskovaním

                                   

Paletové boxy s použitím plastov alebo dreva