TOPlist
Od 18.05.2015

Právne predpisy pre kombinovanú dopravu
platné podľa zákonodarstiev Slovenskej republiky,
Európskej únie a medzinárodných dohôd

Aktualizované - 22. decembra 2015

Slovenská republika a Európska únia budú rozvíjať spoluprácu1 tak, aby sa umožnilo reštrukturalizovať a modernizovať dopravu, uľahčovať tranzitné kombinované prepravy, dosahovať operačné normy Európskej únie v doprave. Spolupráca bude zahŕňať aj podporu prepojenej cestnej a železničnej dopravy, zavádzanie kombinovanej dopravy, prekládku nákladov a výstavbu terminálov, výmenu dopravného technického zariadenia tak, aby vyhovovalo normám Spoločenstva a vypracovávanie legislatívnych opatrení a uskutočňovania takej politiky vo všetkých oblastiach dopravy, ktorá je kompatibilná s politikou Spoločenstva v oblasti dopravy.


1 a) Dohoda 158/1997 Z.z. (EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ) uzatvorená medzi Európskymi
   spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane
   druhej, článok 82.
 
   b) Komisia Európskych spoločenstiev, Brusel 12.9.2001, COM(2011) 144 final, Biela kniha,
   plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného
   dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje

Základné definície a pojmy

(1) Intermodálna preprava2 znamená prevoz nákladu v jednej a tej istej nákladovej jednotke rôznymi dopravnými prostriedkami3. Jej súčasťou je aj kombinovaná doprava.


2 a) Oznámenie Európskej komisie COM(97)243 final používa termín intermodalita na opísanie 
      systému dopravy, kde sa dva alebo viac dopravných odborov používajú integrovaným
      spôsobom na zabezpečenie úplného dopravného reťazca z domu do domu.
   b) Terminológia kombinovanej dopravy, Európska hospodárska komisia OSN (UN/ECE).
       Vypracovali UN/ECE, Európska konferencia ministrov dopravy (ECMT) a Európska komisia
       (EC), Organizácia spojených národov, New York a Geneva, 2001.
3 Táto základná definícia zahŕňa v sebe nielen kombinovanú dopravu, ale aj iné úspešne používané
   kombinácie spôsobov dopráv, ako napr. železničné lode (ferryboat) prevážajúce vlaky, morské
   prievozy na cestné súpravy, či menej úspešné spôsoby dopravy ako napr. Interlichter (riečne
   lode prevážané morskými loďami), ale aj spôsoby dopravy zamýšľané alebo študované (viď.
   práca nemeckých dopravných vedcov o preprave nákladových jednotiek vzducholoďami 
   modernej konštrukcie). Je to teda definícia všeobecná.

(2) Kombinovaná doprava4 znamená prepravu tovaru v nákladnom vozidle, prívese, návese s ťahačom alebo bez neho, výmennej nadstavbe, prepravnom kontajneri  alebo v návlečnom kontajneri (rollkontajneri), pričom použije cestu v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú, námornú  alebo leteckú dopravu, táto časť však presahuje 100 km vzdušnou čiarou. Počiatočný alebo konečný úsek dopravy po ceste sa vykoná:

(3) Sprevádzaná kombinovaná doprava je preprava celého cestného vozidla aj s posádkou, iným druhom dopravy (napr. plavidlom alebo vlakom). Technológie Ro La (Rollende Landstrasse) alebo Ro Ro (Roll off - Roll on).

(4) Nesprevádzaná kombinovaná doprava je preprava tovaru v intermodálnych nákladových jednotkách najmenej dvoma rôznymi dopravnými prostriedkami.

(5) Intermodálna nákladová jednotka je kontajner ISO5, výmenná nadstavba6, manipulovateľný cestný náves, podvojný náves7, návlečný kontajner8 alebo iná nákladová jednotka9, ktorá je riadnym spôsobom a podľa platných technických noriem uvedená do obehu, kontrolovaná podľa osobitných predpisov10, riadne registrovaná11 a označená registračným číslom12.


5 STN ISO 668:1995 ISO – Kontajner Rady 1 – Klasifikácia, rozmery, vlastné váhy.
6 STN EN 284:1992 Výmenné nadstavby triedy C – Rozmery a všeobecné požiadavky, STN EN
  452:1995 Výmenné nadstavby triedy A – Rozmery a všeobecné požiadavky, STN EN 1432:1997 
  Výmenné nadstavby nádržky – Rozmery, požiadavky, skúšobné postupy, prevádzkové 
  podmienky.
7 Terminológia kombinovanej dopravy, Európska hospodárska komisia OSN (UN/ECE). Vypracovali
  UN/ECE, Európska konferencia ministrov dopravy (ECMT) a Európska komisia (EC), Organizácia
  spojených národov, New York a Geneva, 2001.
8 ACTS – Abroll Container Transport System.
9 a) Európska intermodálna nákladová jednotka (EILU- European Intermodal
       Loading Unit) návrh smernice o intermodálnych nákladových jednotkách
       COM(2004) 361 final.
   b) Vyhláška MZV 71/2000 Z.z. o Dohovore o colnom vybavovaní kontajnerov
       spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave, článok 1.
10 Vyhláška MZV 62/1986 Zb. o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov.
11 a) BIC – Bureau International des Containers et du Transport Intermodal, Paris –
        Medzinárodná kontajnerová kancelária založená v roku 1933 Medzinárodnou
        obchodnou komorou – ICC, registračné miesto kontajnerov podľa normy ISO.

     b) UIRR - International union for road-rail combined transport založená v roku 1970
        so sídlom v Bruseli je registračným miestom pre výmenné nadstavby a manipulovateľné
        cestné návesy podľa normy EN.
12 STN EN ISO 6346:1995 Dopravné kontajnery – Značenie, označovanie, rozpoznávanie,
    STN EN 13044:2000 Výmenné nadstavby - Značenie, označovanie, rozpoznávanie.

(6) UTI / ILU / INJ13 - Intermodálna nákladová jednotka používaná na železniciach ako základná merná jednotka pre účtovné a štatistické spracovanie.


13 Unité du Transport Intermodale (francúžština) – Intermodal Loading Unit (angličtina) 

(7) TEU14 – ekvivalent 20´ ISO kontajnera. Merná jednotka v kombinovanej doprave pre účtovné a štatistické spracovanie.


14 Twenty Equivalent Unit

(8) Terminál kombinovanej dopravy je prechodový bod15 na styku minimálne dvoch rôznych dopravných ciest, v ktorom mení prepravovaná intermodálna nákladová jednotka za pomoci manipulačných prostriedkov alebo bez nich dopravný prostriedok a môže byť naložená alebo prázdna skladovaná v jeho priestoroch. V zmysle platného európskeho práva je súčasťou dopravnej cesty a je to teda dopravná infraštruktúra.


15 Nariadenie EP a Rady 1315/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj TEN-T a zrušení rozhodnutia 661/2010/EÚ.

(9) Operátor kombinovanej dopravy je osoba, ktorá je zodpovedná za prepravu tovaru kombinovanou dopravou, ktorú vykoná sama alebo prostredníctvom tretej osoby16.


16 Terminológia kombinovanej dopravy, Európska hospodárska komisia OSN (UN/ECE).
    Vypracovali UN/ECE, Európska konferencia ministrov dopravy (ECMT) a Európska komisia
    (EC), Organizácia spojených národov, New York a Geneva, 2001, bod 2.3.

(10) Manažér infraštruktúry17 je osoba, ktorá v mene vlastníka infraštruktúry vykonáva správu, údržbu, výstavbu a ak je to potrebné, tak aj prevádzku infraštruktúry vlastnými silami a prostriedkami alebo za pomoci tretích osôb.


17 Smernica EP a Rady EÚ 2012/34/ z 21. novembra 2012 ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, článok 3, ods.2.

Kombinovaná doprava po ceste

(11) Pod koncovými rozvozmi v kombinovanej doprave sa rozumejú prepravy ložených intermodálnych jednotiek po predchádzajúcej železničnej, riečnej alebo morskej preprave na konečnom úseku cesty zo železničného alebo riečneho terminálu kombinovanej dopravy, či morského prístavu po pozemnej komunikácii ku konečnému príjemcovi na vykládku tovaru a spätný odvoz prázdnych nákladových jednotiek.
       
Pod počiatočnými zvozmi v kombinovanej doprave sa rozumejú prepravy prázdnych intermodálnych jednotiek pred nasledujúcou železničnou, riečnou alebo morskou prepravou na počiatočnom úseku cesty zo železničného alebo riečneho terminálu kombinovanej dopravy, či morského prístavu po pozemnej komunikácii k odosielateľovi na nakládku tovaru a spätný odvoz ložených nákladových jednotiek.

(12) Všetci dopravcovia etablovaní v členských štátoch Európskej únie, ktorí spĺňajú podmienky prístupu k profesii a prístupu na trh cestnej nákladnej dopravy medzi členskými štátmi18, majú právo vykonávať v súvislosti s kombinovanou dopravou medzi členskými štátmi, počiatočné zvozy alebo konečné rozvozy po ceste19, ktoré tvoria integrálnu časť kombinovanej dopravy20 podľa odseku (2) a ktoré môžu alebo nemusia zahrňovať prechod hranice susediaceho členského štátu.


18 Nariadenie Rady EP a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009 ktorým sa ustanovujú
    spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone
    povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.
19 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.
20 Nariadenie Rady EP a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách
    prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.

(13) Zahraničný dopravca, ktorý má povolenie Európskej únie21, môže ako súčasť kombinovanej dopravy vykonávať prepravy medzi dvoma miestami bez predchádzajúceho povolenia ministerstva. Počiatočné a koncové rozvozy v kombinovanej doprave nie sú považované za kabotáž a nie sú obmedzené.


21 Nariadenie Rady EP a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách
    prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.

(14) Jazda cestných nákladných motorových vozidiel dopravcov nečlenských krajín Európskej únie po pozemných komunikáciách ako súčasti kombinovanej dopravy je možná len s povolením ministerstva22.


22 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.

(15) V prípade rozvozov a zvozov kombinovanej dopravy v prenájme alebo za odmenu bude prepravný doklad, ktorý spĺňa minimálne požiadavky23, špecifikovať aj terminály kombinovanej dopravy vzťahujúce sa k železničnému úseku cesty alebo vnútrozemské riečne prístavy vzťahujúce sa k úseku vodnej cesty alebo námorné prístavy vzťahujúce sa k námornému úseku cesty. Tieto podrobnosti sa zaznamenajú predtým, než je prepravná operácia vykonaná a budú potvrdené terminálom kombinovanej dopravy na prepravnom doklade, ak časť cesty vykonanej po železnici, rieke alebo mori bola ukončená24.


23 Nariadenie Rady EHS č.11/1960 o odstránení diskriminácie v dopravných sadzbách a
    podmienkach pri implementácii článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske
    spoločenstvo, čl.6.
24 Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992, čl. III, o stanovení spoločných pravidiel pre
    určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi, OJ č. L 282 30.10.1992 s. 8.

(16) Keď počiatočný zvoz alebo koncový rozvoz vykonáva odosielateľ alebo príjemca na vlastný účet, vlastnými vozidlami alebo vozidlami v prenájme, je táto preprava oslobodená od povinnosti predkladať doklady, avšak ostatné doklady by mali dokazovať, že predchádzajúca cesta bola uskutočnená alebo následná cesta bude uskutočnená po železnici, rieke alebo mori25.


25 Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992, čl. VII, o stanovení spoločných pravidiel pre
    určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi, OJ č. L 282 30.10.1992 s. 8.

(17) Ak použije dopravca pre počiatočné zvozy alebo koncové rozvozy prepravný doklad CMR vzťahujú sa na prepravu v primeranej miere všetky ustanovenia dohovoru o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave26 a vzoru prepravného poriadku v cestnej doprave27.


26 Vyhláška MZV 11/1975 Zb. z 27.novembra 1974 o Dohovore o prepravnej zmluve 
    v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).
27 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.

(18) Ak použije dopravca pre počiatočné zvozy alebo koncové rozvozy prepravný iný prepravný doklad27 musí tento rešpektovať minimálne požiadavky na prepravný doklad28 a vzor prepravného poriadku v cestnej doprave29.


28 Nariadenie Rady EHS č.11/1960 o odstránení diskriminácie v dopravných sadzbách a
    podmienkach pri implementácii článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske
    spoločenstvo, čl.6.

29 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.

(19) Cestné prepravy v kombinovanej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie sa vykonávajú na základe všeobecných povolení Európskej únie30 vydávaného ministerstvom dopravy31.


30 Nariadenie Rady EP a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách
    prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.

31 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.

(20) Cestné prepravy v medzinárodnej kombinovanej doprave medzi územím Slovenskej republiky, resp. Európskej únie a tretími krajinami sa vykonávajú na základe právnych predpisov jednotlivých krajín32 a ich povolení33 pričom sa rešpektujú bilaterálne dohody34, ak existujú.


32 Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012 o cestnej doprave.
33 Nariadenie Rady EP a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách 
    prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.
34 Medzinárodné dohody v kombinovanej doprave alebo súvisace dohovory v cestnej 
    nákladnej doprave.

(21) Cestné prepravy ako súčasť kombinovanej dopravy majú výnimku so zákazu jazdy počas víkendov a sviatkov35.


35 Zákon NR SR 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke, § 39, odsek (3).

(22) jazdné súpravy prepravujúce prepravné kontajnery v kombinovanej doprave, súpravy ťahača a manipulovateľného cestného návesu v kombinovanej doprave, jazdné súpravy s cisternovým kontajnerom alebo výmennou nadstavbou v kombinovanej doprave môžu mať celkovú hmotnosť až 44 ton36.

(23) dĺžka jazdnej súpravy v kombinovanej doprave môže byť prekročená o 15 cm36


36 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. zo 8. júla 2009 o najväčších
    prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach
    vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy
    v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
.

Kombinovaná doprava po železnici

(24) Kombinovaná doprava po železnici sa riadi podľa druhu uzavretej medzinárodnej prepravnej dohody37,38 a z nej vyplývajúceho prepravného poriadku39, ako aj prepravného dokladu40 alebo podľa platných úprav pre vnútroštátne prepravy.


37  Vyhláška MZV 8/1985 Zb. z 2. augusta 1984 o Dohovore o medzinárodnej železničnej
     preprave (COTIF), 
38  Oznámenie 1/2015 Z.z. ktorým sa vyhlasuje Dohoda
     o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (SMGS).
 
39  Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu kontejnerov (RICo), Príloha III. k vyhláške
     MZV 8/1985 Zb. z 2. augusta 1984 o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
40 Nákladný list CIM podľa dohovoru COTIF, nákladný list SMGS podľa dohovoru MGS, 
    spoločný nákladný list CIM/SMGS alebo vnútroštátny nákladný železničý list.

(25) V prípade obmedzenej kapacity železničnej infraštruktúry môže manažér infraštruktúry pri jej prideľovaní zohľadniť  priority 41.
41 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, § 46.
 

(26) Železničné podniky etablované v štátoch európskeho spoločenstva, ktoré prevádzkujú alebo organizujú kombinovanú dopravu, majú za rovnoprávnych podmienok právo na udelenie prístupu k infraštruktúre ostatných členských štátov42.


42 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov, § 38, § 52, príl. č. 13 B., 2, d).

Kombinovaná doprava po rieke

(27) Správca verejného prístavu vytvára podmienky na manipuláciu s intermodálnymi nákladovými jednotkami a buduje príslušnú infraštruktúru43.


43 Zákon NR SR 338/2000 Z.z. z 22. septembra 2000 o vnútrozemskej plavbe a o zmene 580/2003
    Z.z. a doplnení niektorých zákonov, § 6.

(28) Zdvíhacie zariadenia na manipuláciu s intermodálnymi nákladovými jednotkami v prístavoch sú vyhradené technické zariadenia44, ktorých prevádzka45 a pravidelné skúšanie technickej spôsobilosti46 sa riadi osobitnými predpismi.


44 Zákon NR SR 338/2000 Z.z. z 22. septembra 2000 o vnútrozemskej plavbe a o zmene 580/2003
    Z.z. a doplnení niektorých zákonov, § 33.
45 Vyhláška 508/2009 Z.z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
     bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
     elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú
     za vyhradené technické zariadenia
46 Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    § 6, ods.4, písm. e).

(29) Vnútrozemské vodné prepravy sa vykonávajú na základe povolenia vydávaného ministerstvom dopravy, pričom podmienkou vydania povolenia je aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti so znalosťami aj o kombinovanej doprave47.


47 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 5. marca 2001, 
    ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a forme osvedčenia
    o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave, Príloha č. 1 k vyhláške č. 123/2001 Z. z.,
    ods. 8., písm. d).

Prevádzka intermodálnych terminálov

(30) Prevádzkovanie terminálov kombinovanej dopravy slúžiacich alebo potenciálne slúžiacich viac než jednému konečnému spotrebiteľovi, by sa mala zveriť takej organizácii, ktorá neposkytuje žiadne dopravné služby tak, aby tým boli zabezpečené funkcie rozhodujúce pre rovnoprávny a nediskriminačný prístup k infraštruktúre48.


48 Smernica EP a Rady EÚ 2012/34/ z 21. novembra 2012 ktorou sa zriaďuje jednotný európsky
    železničný priestor, článok 13.

(31) Poskytovanie služieb spojených so železničnými aktivitami v termináloch a prístavoch slúžiacich alebo potenciálne slúžiacich viac než jednému konečnému spotrebiteľovi sa musí nediskriminačných spôsobom zabezpečiť pre všetky podniky a požiadavky môžu byť predmetom obmedzenia len vtedy, keď v trhových podmienkach existujú reálne alternatívy49.


49 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov, § 54.

(32) Manažér železničnej infraštruktúry je povinný poskytovať železničným podnikom na nediskriminačnom základe traťový prístup k servisným zariadeniam a poskytovaniu služieb na nákladných termináloch50.


50 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, § 54, príloha 13, 2.d.

(33) Prekladacie a zdvíhacie zariadenia slúžiace na manipuláciu ložených alebo prázdnych intermodálnych nákladových jednotiek v termináloch kombinovanej dopravy sú určené technické zariadenia52, ktoré podliehajú štátnemu odbornému dozoru53 zameranému na bezpečnosť pri práci 54 a musia byť schvaľované pri uvedení do prevádzky ako aj pravidelne kontrolované počas prevádzky. Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný zabezpečiť aby obsluha bola riadne vyškolená, pravidelne preskúšavaná a zdravotne spôsobilá.


52 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov, § 16.
 
53 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, § 106
.
54 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, § 31
.

(34) Prevádzkovateľ terminálu kombinovanej dopravy - intermodálneho terminálu je povinný zabezpečiť aby obsluha vo vzťahu k zákazníkom dodržiavala obchodné tajomstvo, ktoré tvoria údaje z prepravných dokladov56.


56 a) Zákon NR SR č. 513/1991 Z.z. z 5. novembra 1991 obchodný zákonník
     b) Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. z 20.mája 2005 trestný zákon
 

Intermodálne nákladové jednotky

(35) Intermodálne nákladové jednotky v zmysle odseku (4) sú určené výrobky57. Ich projektovanie a výroba podlieha posudzovaniu zhody58.


57 a) Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
        177/2003 Z.z. z 11. decembra 2002 o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

    b) Vyhláška 205/2010 Z.z. z 29. apríla 2010 o určených technických zariadeniach a
        určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

58 Zákon NR SR 264/1999 Z.z. zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a
    o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 12, ods. (3) písm. b) a c).

(36) Kontajnery ISO sa projektujú, vyrábajú, uvádzajú do obehu, registrujú, označujú a pravidelne preskúšavajú podľa určených pravidiel59 a medzinárodných dohovorov60. Intermodálne nákladové jednotky používané v riečnej doprave schvaľuje ako odborný technický dozor na tento účel ministerstvom poverená klasifikačná organizácia, ktorej pravidlá schvaľuje ministerstvo.


59 Zákon NR SR 338/2000 Z.z. z 22. septembra 2000 o vnútrozemskej plavbe a o zmene
    580/2003 Z.z. a doplnení niektorých zákonov, § 32 a § 38.

60 Vyhláška MZV 62/1986 Zb. z 8.9.1986 o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov
    (CSC), 1972 so zmenami dohovoru z roku 1983.

(37) Intermodálne nákladové jednotky, ktoré patria do skupiny tlakových prepravných zariadení, sa projektujú, vyrábajú, uvádzajú do obehu a pravidelne preskúšavajú podľa určených pravidiel a medzinárodných dohovorov61.


61 Nariadenie vlády 176/2003 Z.z. (ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
    a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové nádoby ), odsek (4), písm. b.

(38) Intermodálne nákladové jednotky, ktoré sú riadne zaregistrované a označené štítkami o technickej spôsobilosti sú dočasne oslobodené od colných formalít62 a poplatkov s výnimkou nahlasovacej povinnosti63, ak sa pri ich obehu dodržia určené povinnosti podľa medzinárodných dohovorov64.


62 a) Zákon 199/2004 Z.z. colný zákon a o zmene niektorých zákonov,
    b) Vyhláška 419/2006 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.
        Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63 a) Vyhláška MZV 71/2000 Z.z. o Dohovore o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného
        fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave.
    b) Rozhodnutie Rady (ES) zo 7. apríla 1995 o podpísaní Dohovoru o colných podmienkach
        kontajnerového poolu používaného v medzinárodnej doprave (Ženeva, 21. januára 1994)
        zo strany spoločenstva, bez výhrady ratifikácie (95/137/ES).
64 Vyhláška MZV 24/1963 Zb. v znení vyhlášky 57/1976 Zb. z 27.12.1973 o Colnom dohovore
    o kontajneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave.

(39) Ku spôsobilosti intermodálnych nákladových jednotiek na prepravu tovaru pod colnou uzáverou vydávajú colné orgány na požiadanie osvedčenie, ktoré je potrebné ak medzinárodný dohovor neurčuje inak65.


65 a) Zákon 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a
        doplnení niektorých zákonov.
    b) Zákon NR SR 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Infraštruktúra kombinovanej dopravy

(40) Prechodové body, medzi sieťami rôznych druhov dopráv, to znamená aj železničné a riečne terminály kombinovanej dopravy, sú súčasťou dopravnej infraštruktúry v rámci transeurópskych dopravných sietí 66.


66 Nariadenie EP a Rady 1315/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj TEN-T a zrušení rozhodnutia 661/2010/EÚ.

(41) Európsky železničný systém tvoria železničné dráhy na území členských štátov Európskej únie (ďalej len„členský štát“) určené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady ako súčasť európskej dopravnej siete, vybudované alebo modernizované pre vysokorýchlostnú železničnú dopravu alebo pre konvenčnú železničnú dopravu alebo kombinovanú dopravu a dráhové vozidlá prevádzkované na týchto dráhach a uzly nákladnej dopravy vrátane intermodálnych terminálov67.


67 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, príloha
č. 2, bod 1.1.
 

(42) Infraštruktúra kombinovanej dopravy68 je súhrn všetkých zariadení nevyhnutných na komplexné zabezpečenie kombinovanej dopravy. Ide o stabilnú a mobilnú technickú základňu terminálov kombinovanej dopravy, vrátane manipulačných a zdvíhacích zariadení, stavby a zariadenia slúžice doplnkovým funkciám terminálov a dopravné cesty základných druhov dopráv slúžiace kombinovanej doprave.


68 Vyhláška 350/2010 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
    z 19. augusta 2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh, Príloha č. 2, bod j).
 

(43) Pozemné komunikácie spájajúce terminály kombinovanej dopravy, železničné stanice a prístavy s cestami a diaľnicami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení, sú súčasťou cestnej siete69.


69 Zákon NR SR 135/1961 Zb. z 1. júla 1984 úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení
    vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
    č. 160/1996 Z. z. a zákonom č. 58/1997 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
    § 4a.

(44) Manažér železničnej infraštruktúry je povinný vytvárať podmienky pre prevádzku terminálov kombinovanej dopravy70, ich traťových prístupov vrátane privádzačov a odvádzačov do vzdialenosti 50 km k transeurópskej dopravnej sieti,  spoločne s prevádzkovateľmi intermodálnych terminálov, operátormi kombinovanej dopravy a zasielateľmi koordinovať prevádzku Európskych koridorov nákladnej dopravy a vytvárať podmienky na zabezpečenie priechodnosti intermodálnych nákladových jednotiek po železnici na vybratých tratiach podľa medzinárodných dohovorov71.


70 a) Zákon č. 513/2009 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky z 28. októbra 2009 o dráhach a 
        o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o
        európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

71
Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných
    objektoch (AGTC), Organizácia spojených národov, Európska ekonomická komisia,
    Vnútrozemský dopravný výbor, Ženeva 1. februára 1991, ECE/TRANS/88/Rev.1, doplnky
    C.N.347.1992.TREATIES – 7 z 30. decembra 1992 a C.N.345.1997.TREATIES – 2 z 25 júna 1998
    (UV SR č. 581 zo 14.6.1994).

(45) Manažér železničnej infraštruktúry je povinný poskytovať prístup k infraštruktúre a službám infraštruktúry na základe nediskriminačných poplatkov, ktoré zohľadňujú nevyhnutné náklady a primeraný zisk72.


72 Smernica EP a Rady EÚ 2012/34/ z 21. novembra 2012 ktorou sa zriaďuje jednotný európsky
    železničný priestor, článok 3, ods.2.

(46) Členské štáty Európskeho spoločenstva vedú, aktualizujú a zverejňujú registre železničnej infraštruktúry a vozňového parku, v ktorých sa okrem iného vedú záznamy o tratiach pre kombinovanú dopravu, termináloch kombinovanej dopravy a vozňoch pre kombinovanú dopravu73.


73  Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach, § 80.
      Rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného
      registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES

(47) Výkonné štátne orgány Slovenskej republiky vytvárajú v územných plánoch74 základné podmienky pre budovanie vybraných tratí a príslušných zariadení kombinovanej dopravy podľa medzinárodných dohovorov75.


74 Nariadenie vlády 528/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného
    rozvoja Slovenska 2001.

75 Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných
    objektoch (AGTC), Organizácia spojených národov, Európska ekonomická komisia,
    Vnútrozemský dopravný výbor, Ženeva 1. februára 1991, ECE/TRANS/88/Rev.1, doplnky
    C.N.347.1992.TREATIES – 7 z 30. decembra 1992 a C.N.345.1997.TREATIES – 2 z 25 júna 1998
    (UV SR č. 581 zo 14.6.1994).

(48) Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy76 je súhrn špecializovaných zariadení stabilnej a mobilnej technickej základne nevyhnutných na zabezpečenie základných funkcií, to jest najmä prekládkové a odstavné koľaje, prístavná hrana, interná cestná sieť, hradlo – vstupné a výstupné miesto pre dopravné prostriedky cestnej dopravy, parkovacie, odstavné a úložné plochy, stabilné a mobilné prekladacie zariadenia, nakladacie rampy, terminálové nosiče intermodálnych nákladových jednotiek, administratívna budova, ako aj zariadenia prenosovej a informačnej techniky nevyhnutné na vytvorenie informačného a riadiaceho systému terminálu kombinovanej dopravy.


76 Definícia Infraštruktúry kombinovanej dopravy (v širšom a užšom význame pojmu)
    a Infraštruktúry terminálov kombinovanej dopravy (v širšom a užšom význame pojmu),
    Žilinská Univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej
    dopravy, doc. Ing. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry, v Žiline, 2.3.2004.

Podpora kombinovanej dopravy

(49) Členským štátom Európskeho spoločenstva sa umožňuje rozvíjať kombinovanú dopravu v rámci rozvoja multimodálnych transeurópskych dopravných sietí prostredníctvom poskytovania  pomoci týkajúcej sa budovania dopravnej infraštruktúry v rámci krajín spoločenstva ale aj susediiacich území tretích krajín77.


77 Nariadenie EP a Rady č.1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010  

(50) Pri prevádzkovej podpore kombinovanej dopravy musia byť dodržané zásady o štátnej pomoci78, rozpočtové pravidlá79 a nesmie byť porušená rovnováha v hospodárskej súťaži80.


78 Zákon NR SR č. 514/2009 Z.z. z 28 októbra 2009 o doprave na dráhach, § 22.
79
Zákon NR SR 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov.
80 Zákon NR SR 136/2001 Z.z. z 27. februára 2001 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a
    doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a
    ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších
    predpisov.

(51) Podporou kombinovanej dopravy sú aj čiastkové návratky dane z motorového vozidla, ktoré vykonáva koncové rozvozy a počiatočné zvozy z a do terminálov kombinovanej dopravy v okruhu do 150 km podľa osobitného predpisu81.


81 Zákon 361/2014 Z.z. z 26. novembra 2014 o dani z motorových vozidiel

(52) Multimodálna preprava a jej súčasť kombinovaná doprava je predmetom spoločného záujmu82 Európskeho spoločenstva, vrátane  budovania dopravnej infraštruktúry83 na národnej aj celoeurópskej úrovni84.


82 a) Rezolúcia Rady (ES) zo 14. februára 2000 o podpore intermodality a intermodálnej
        nákladnej dopravy v Európskej únii (2000/C 56/01).
    b) Rezolúcia Rady (ES) z 19. júna 1995 o rozvoji železničnej a kombinovanej dopravy 
       (95/C 169/01).
    c) Rezolúcia Rady (ES) z 15. decembra 1981 o železničnej politike spoločenstva 
       (82/C 622/01).
83  Nariadenie EP a Rady 1315/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre
     rozvoj TEN-T a zrušení rozhodnutia 661/2010/EÚ.

84 Komisia Európskych spoločenstiev, Brusel 12.9.2001, COM(2011) 144 final, Biela kniha, 
    plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného
    dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje.

(53) Infraštruktúra kombinovanej dopravy Európskeho spoločenstva je súčasťou transeurópskych dopravných sietí, ktorých budovanie spoločenstvo podporuje85 podľa dohodnutých pravidiel86.


85 Nariadenie EP a Rady 1315/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj TEN-T a zrušení rozhodnutia 661/2010/EÚ.
86 Nariadenie EP a Rady č.1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

Súvisiace pravidlá

(54) Prepravné výkony v kombinovanej doprave, či už je to v časti cestnej, železničnej, riečnej alebo námornej musia byť dopravcami a zasielateľmi poskytované nediskriminačne, to znamená rovnaké výkony musia byť účtované rovnako pre všetkých87. Primerane sa to vzťahuje aj na manipulačné výkony v termináloch kombinovanej dopravy.


87 Nariadenie Rady EHS č.11/1960 o odstránení diskriminácie v dopravných sadzbách
    a podmienkach pri implementácii článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske
    spoločenstvo.

(55) Výkony kombinovanej dopravy a kapacity infraštruktúry kombinovanej dopravy sú predmetom štatistického zisťovania Slovenskej republiky a poskytovanie podkladov je povinné88.


88 a) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
    b) Vyhláška č. 416/2008 Z.z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
        na roky 2009 až 2011.

(56) Výkony kombinovanej dopravy v rámci železničnej dopravy sú predmetom štatistického zisťovania Európskeho spoločenstva a poskytovanie podkladov železničnými podnikmi je povinné89.


89 Nariadenie EP a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy.

(57) Štátna veterinárna a potravinová správa je okrem iného povinná kontrolovať neporušenosť a zhodu plomby podľa prepravných dokladov na intermodálnych nákladových jednotkách s naloženými výrobkami živočíšneho a rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Európskeho spoločenstva90.


90 Nariadenie vlády 534/2004 Z.z. (ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárskych
    kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín ), §4,
    odsek (5), písm. a), 1.

(58) Intermodálne prepravy v ISO kontajneroch je možné vykonávať aj v zjednodušenom colnom režime podľa dohody TIR, pričom sa riadia ustanoveniami tohto dohovoru91.


91 Vyhláška 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade
    karnetov TIR (Dohovor TIR).