TOPlist
Od 18.05.2015

PROTOKOL O KOMBINOVANEJ DOPRAVE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH
CESTÁCH K EURÓPSKEJ DOHODE O NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRASÁCH MEDZINÁRODNEJ
KOMBINOVANEJ DOPRAVY A PRÍSLUŠNÝCH OBJEKTOCH (AGTC)
ŽENEVA - ROK 1991

Protokol o kombinovanej doprave na vnútrozemských vodných cestách - plný text

Príloha I, bod (7)

Najdôležitejšie vodné cesty pre medzinárodnú kombinovanú dopravu

Slovensko - Dunaj C-E 80, Váh C-E 81, [Morava] (plánované) C-E 20 C-E 30

Príloha II, bod (7)

Najdôležitejšie terminály v prístavoch pre medzinárodnú kombinovanú dopravu

Slovensko - C-P 80-38 Bratislava (Dunaj, 1865.4 km), C-P 80-40 Komárno (Dunaj, 1767.1 km), C-P 80-41 Štúrovo - JCP (Dunaj, 1721.4 km), C 81-01 Sereď (Váh, 74.3 km), C-81-02 Šaľa (Váh, 54.5 km), C 20/30-01 Devínska Nová Ves (Morava, 4.0 km)

Príloha III, bod c)

Technické a prevádzkové charakteristiky terminálov v vo vnútrozemských prístavoch

Sieť vodných ciest kategórie bude doplnená systémom terminálov vo vnútrozemských prístavoch. Každý terminál musí spĺňať nasledovné technické a prevádzkové charakteristiky:

 1. Musí byť situovaný na vodnej ceste kategórie C-E;
 2. Musí byť vybudovaný tak, aby mohol spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú pre plavidlá alebo konvoje používané na príslušnej vodnej ceste kategórie C-E v súlade s jeho triedou;
 3. Musí byť prepojený so základnými cestnými a železničnými (prednostne zaradenými do siete medzinárodných ciest a železníc, zriadených na základe Európskej dohody o hlavných tepnách medzinárodnej dopravy (AGR), Európskej dohody o hlavných medzinárodných železničných tratiach (AGC), a Európskej dohody o dôležitých medzinárodných trasách kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC);
 4. Jeho prevádzková kapacita musí byť ročne minimálne od 30,000 do 40,000 TEU;
 5. Musí poskytovať vhodné podmienky pre rozvoj prístavnej priemyselnej oblasti;
 6. Musí mať všetky zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre bežné operácie v medzinárodnej doprave;
 7. S ohľadom na ochranu životného prostredia, v prístavoch medzinárodného významu musia byť dostupné zariadenia na spracovanie odpadu, ktorý sa nahromadil na plavidlách;
 8. Musím mať výkonné zariadenia na manipuláciu s kontajnermi a inými intermodálnymi nákladovými jednotkami (výmenné nadstavby, manipulovateľné cestné návesy, nákladné cestné súpravy a návesy atď.), mali by byť zabezpečené dostatočnou kapacitou pre uloženie kontajnerov and vhodnými prostriedkami vhodnými pre manipuláciu kontajnerov;
 9. Normálne kontajnerové manipulácie musia byť robené ekonomicky v osobitných a na mieru vytvorených termináloch pre kombinovanú dopravu;
 10. Na rozdiel od skutočného premiestňovania kontajnerov (najmä kontajnerovými žeriavmi, ktoré majú výkonnosť od 15 do 20 jednotiek za hodinu) musia ponúkať tieto terminály aj množstvo ostatných služieb. Tieto služby musia obsahovať organizáciu dopravy kontajnerov, skladovanie prázdnych jednotiek, ako aj údržbu a opravy poškodených kontajnerov;
 11. Pre Ro-Ro služby musia byť k dispozícii také možnosti, ako nakladacie rampy, osobitné prístaviská a parkovacie plochy;
 12. Prístaviská pre vnútrozemské plavidlá, ktoré sa používajú v kombinovanej doprave, musia poskytovať zaručený ponor najmenej 2,8 metra a žiadúci 3,5 metra a dĺžku vhodnú na pristavenie člnov najmenej 110 metrov a prejazdný profil mostov, ktorý zodpovedá príslušnej vodnej ceste;
 13. Výkonná manipulácia so zásielkami v termináloch môže podstatne prispieť k dosiahnutiu efektívnych služieb v medzinárodnej kombinovanej doprave najmä ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
  - doba posledného akceptovateľného prísunu kontajnerov k vypraveniu člna a od príchodu člnu do začiatku vykladania kontajnerov nesmie presiahnuť 1 hodinu, iba ak je želaním zákazníka stanovená iná doba na disponovanie s tovarom;
  - doba čakania cestných vozidiel, ktoré rozvážajú alebo zvážajú nákladové jednotky musí byť pokiaľ možno, najkratšia (max. 20 minút);
  Tieto požiadavky sa môžu splniť prostredníctvom vhodného usporiadania a nadimenzovania rôznych prvkov terminálu (pozri viii);
 14. Jednotlivé funkčné plochy terminálu sa opäť skladajú z množstva systémových komponentov. V záujme získania prekládkového terminálu, ktorý je optimálny vo všetkých ohľadoch je nevyhnutné, aby poskytoval dobre vyvážené rozmery pre jednotlivé systémové komponenty, nakoľko efektívnosť terminálu je podmienená jeho najslabším článkom.