TOPlist
Od 18.05.2015

Revízie kontajnerov počas doby ich životnosti

Veľké prepravné kontajnery vyhotovené podľa podmienok uvedených v Dohode o bezpečnosti kontajnerov - Convention of Safety Container - CSC (viď. vyhláška č. 62/1986) a príslušných technických noriem ISO sa musia po zaregistrovaní v Medzinárodnej kancelárii kontajnerov - Bureau International du Container - BIC v Paríži a uvedení do obehu v zmysle príslušných noriem v pravidelných intervaloch podrobovať technickej revízii - prehliadke, ktorá sa zaznamená na tzv. schvaľovacom štítku upevnenom priamo na kontajneri.

Tieto prehliadky - revízie počas životnosti kontajnera môžu vykonávať na tento účel preskúšaní revízni technici autorizovanými organizáciami signatárskeho štátu. V zmysle  zákona č. 513/2009 sú veľké prepravné kontajnery, ale aj výmenné nadstavby, určenými zariadeniami, ktoré podliehajú technickej inšpekcii regulačného úradu železníc, čo je u nás Dopravný úrad Slovenskej republiky. Ten má v zmysle právneho základu, poverenia zo zákona, potrebnú autorizáciu, podľa ktorej je oprávnený preskúšavať revíznych technikov a podľa dosiahnutých výsledkov im udeľovať alebo odoberať oprávnenia na revízie ISO kontajnerov počas ich životnosti.

Podľa informácie Dopravného úradu SR je postup pri podávaní žiadosti o zaškolenie a preskúšanie revízneho technika nasledovný:

Postup pre získanie/predĺženie dokladu fyzickej osoby na vykonávanie revízii* určených technických zariadení – kontajnerov.

(Revízny technik kontajnerov)

1. Všeobecne: V nadväznosti na medzinárodne platnú legislatívu – dohovor OSN CCC, je po technickej stránke v SR problematika technického stavu a bezpečnosti kontajnerov upravená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 62/1986 Zb. o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov, zákonom NR SR 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a konkretizovaná vyhláškou MDPaT SR č. 205/2010 Z.z o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

2. Predpoklady pre získanie dokladu na vykonávanie revízii kontajnerov: Žiadateľ – fyzická osoba musí mať odborné vzdelanie strojníckeho smeru a odbornú prax. Pri strednom odbornom vzdelaní sa vyžaduje odborná prax na zariadení min. tri roky a pri USO resp. vyššom vzdelaní je požadovaná dĺžka odbornej praxe min. jeden rok. Odbornou praxou sa rozumie prax vykonaná prevažne pri údržbe kontajnerov. Vzdelanie sa preukazuje dokladom najvyššie dosiahnutého vzdelania (napr. maturitné vysvedčenie, diplom, ...). Prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa.

3. Postup pre získanie dokladu na vykonávanie revízii kontajnerov:

a) Žiadateľ písomnou formou požiada bezpečnostný orgán (Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach) o overenie formou odbornej skúšky (pre žiadateľov, ktorí ešte nemajú doklad revízneho technika kontajnerov) alebo periodickej odbornej skúšky (pre predlženie platnosti dokladu revízneho technika kontajnerov). Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje:

- Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
- Kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru,
- Potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe,
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti.

Pri žiadosti o overenie formou periodickej odbornej skúšky žiadosť obsahuje:

- Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
- Potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe,
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti.

Všetky uvedené údaje obsahuje „Prihláška ku skúške/periodickej odbornej skúške“, ktorá je záujemcom k dispozícii na stránke www.nsat.sk alebo vo formáte Word TU

b) Po zaregistrovaní žiadosti Dopravný úrad formou „Pozvánky“ písomne s dostatočným časovým predstihom oboznámi žiadateľa s miestom a termínom skúšky. Zároveň je žiadateľ oboznámený s okruhom tém a technických noriem, ktoré budú predmetom skúšky ako aj formou úhrady správneho poplatku za prevedenie skúšky a vystavenie dokladu –„Osvedčenia Revízneho technika kontajnerov“ . Správny poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkov je 33 eur. V súčasnosti je s praktického hľadiska odporučenou platbou platba kolkovými známkami priamo pri skúške.

c) Osobe, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku/periodickú odbornú skúšku bezpečnostný organ vydá „Osvedčenie“ o odbornej spôsobilosti. Platnosť „Osvedčenia je najviac päť rokov.

d) Žiadosť, resp. vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné adresovať na:

Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

*Pojem „revízia“, „Revízny technik“ je použitý na základe legislatívy SR, v iných zahraničných materiáloch a technických normách môže byť iný preklad. Ide o zhodnotenie technického stavu v prevádzke a nejde ho zamieňať so skúškou pri výrobe kontajnerov resp. skúškou po ťažkom poškodení konajnera.