TOPlist
Od 18.05.2015

REZOLÚCIA RADY

zo 14. februára 2000

o podpore intermodality a intermodálnej nákladnej dopravy v Európskej únii

(2000/C 56/01)

 Rezolúcia Rady č. 2000/C 56 o podpore intermodality a intermodálnej nákladnej dopravy v Európskej únii - plný text

- výťah -

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(1) VÍTA oznámenie komisie o intermodalite a intermodálnej nákladnej doprave v Európskej únii z októbra 1999 a oznámenie o pokroku v implementácii Akčného programu z júna 1997, ktoré je v ňom obsiahnuté.

(4) POTVRDZUJE cieľ stanovený komisiou - rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy, t.j. optimálna integrácia rôznych druhov dopravy, ktorá umožní účinné a nákladovo efektívne využitie dopravných systémov prostredníctvom úplných, na zákazníka orientovaných služieb od dverí k dverám, pričom sa bude súčasne podporovať súťaž medzi dopravnými operátormi.

(5) PRIPOMÍNA, že stratégia rady zo 6. októbra 1999 o zahrnutí environmentálneho a udržateľného rozvoja do dopravnej politiky „zdôrazňuje, že je potrebný ďalší pokrok najmä v podpore intermodálnej a kombinovanej dopravy normalizácie a harmonizácie intermodálnych dopravných jednotiek, súťaživosti a kvality služieb prístavov a iných intermodálnych terminálov a železníc, napr. zvýšeným využitím telematiky ako aj overovaním rôznych záručných režimov.“

(11) VYZÝVA komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi pokračovala a zintenzívnila svoju prácu zameranú na podporu intermodálnej dopravy, vrátane kombinovanej dopravy, najmä:

(a) zahrnutím intermodality do svojej revízie TEN-T, prostredníctvom odkazu na konkrétne akcie z hľadiska dosiahnutia udržateľnej mobility, ako sú:

- stanovenie nového nástroja hodnotenia schopnosti plánovanej infraštruktúry a akcií, pomocou ktorých by sa mohli preniesť niektoré prepravy vykonávané cestnou dopravou, na environmentálne priaznivejšie druhy dopravy,

- rozvojom a optimalizáciou terminálov pre intermodálnu dopravu;