TOPlist
Od 18.05.2015

REZOLÚCIA RADY
z 19. júna 1995
o rozvoji železničnej a kombinovanej dopravy

(95/C 169/01)

 Rezolúcia Rady č. 95/C 169/01 o rozvoji železničnej a kombinovanej dopravy - plný text

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

PREHLASUJE, že pri rešpektovaní princípu slobody výberu pre užívateľov:

- zabezpečí aby bola železničná a kombinovaná doprava výkonnejšia a konkurenčnejšia v porovnaní s inými druhmi dopravy a za tým účelom prijme opatrenia potrebné pre operátorov (prevádzkovateľov) k tomu, aby preukázali sviežu dynamiku,

- vytvorí vhodné podmienky na to aby sa železničná a kombinovaná doprava rozvíjala v dopravnom systéme spoločenstva,

- zabezpečí aby železnice spolu s riečnou dopravou a zasielateľskými službami, hlavne prepravami na krátke vzdialenosti, participovali, čo možno najviac, na rozvoji kombinovanej dopravy v spolupráci s partnermi z cestnej dopravy;

VYZÝVA členské štáty na:

- podporu spolupráce medzi rôznymi operátormi zapojenými do kombinovanej dopravy, vzhľadom k definovaniu etických pravidiel pre všetkých protagonistov, uľahčeniu štúdií, normalizácii a inovácii a umožneniu predbežných diskusií k plánovaniu zodpovedajúcich investícií v členských štátoch,