TOPlist
Od 18.05.2015

Rozvoj kombinovanej dopravy
v Slovenskej republike

  V 70-tych až 80-tych rokoch minulého storočia bola na území bývalej ČSSR na základe štátneho cieľového programu vybudovaná sieť kontajnerových prekladísk. Na území Slovenskej republiky boli postavené kontajnerové prekladiská v Bratislave - prístave, Bratislave - ÚNS, Žiline, Ružomberku, Košiciach, Čiernej nad Tisou, Banskej Bystrici a Nitre. Kontajnerový prepravný systém bol realizovaný ako spoločný projekt krajín bývalej RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomci) na technickej báze 20´veľkých kontajnerov podľa normy ISO. Tento systém zaznamenal po roku 1990 prudký pád výkonov, ktorý kulminoval v roku 1994. Na základe tohto nepriaznivého vývoja bola vyvolaná potreba analýzy a návrhu riešenia nepriaznivého stavu.

  Prvé práce na analýzach kombinovanej dopravy v Slovenskej republike sa začali v spolupráci s Výskumným ústavom dopravy v Žiline už v roku 1991. Výsledkom bola úplne prvá "Stratégia rozvoja kombinovanej dopravy v SR do roku 2005. Stratégia navrhovala na tú dobu veľkorysý rozvoj infraštruktúry kombinovanej dopravy, zvýšenie počtu vtedajších 6 kontajnerových prekladísk o ďalšie 4 v lokalitách Trenčín, Poprad, Lučenec a Zvolen, ako aj rekonštrukciu jestvujúcich prekladísk s novou technikou a technológiami tak, aby sa zmenila ich jednostranná orientácia na 20´kontajnery a umožňovali jednoduché manipulácie so všetkými známymi druhmi a veľkosťami intermodálnych nákladových jednotiek.

  Stratégia navrhla aj nákup modernej dopravnej techniky pre kombinovanú dopravu, ako vagónov, cestných návesov - šasi, špeciálnych cestných súprav pre výmenné nadstavby na cestné nákladné automobily, ako aj samotných výmenných nadstavieb tak, aby sa na Slovensku vytvoril park týchto moderných intermodálnych nákladových jednotiek. Stratégia navrhla vytvoriť aj systém legislatívnej a finančnej podpory prevádzky kombinovanej dopravy.

   Aj na základe predloženej stratégia prijala vláda SR uznesenie č. 166/1993, ktorým schválila Koncepciu rozvoja dopravy na roky 1993 - 2000, ktorej súčasťou bola aj kombinovaná doprava. Hlavnou úlohou pre kombinovanú dopravu bolo podľa tejto koncepcie pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru AGTC - Európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch prijatú na pôde Organizácie spojených národov v Európskom ekonomickom výbore v Ženeve v roku 1991.

   Podľa tohto uznesenia vlády bola neskoršie započatá výstavba intermodálneho terminálu v Dobrej so špeciálnym určením na prekládku intermodálnych nákladových jednotiek z vagónov trate normálneho rozchodu na vagóny širokorozchodnej trate, pre železnicu bolo zakúpených 60 kusov špeciálnych vagónov a bol vyhlásený "Program podpory kombinovanej dopravy v SR" v rámci schémy podpory malých a stredných podnikateľov.

  "Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010" predložená na rokovanie vlády SR v roku 2001 zhodnotila plnenie predchádzajúcej stratégie, analyzovala vývoj v kombinovanej doprave za ostatných osem rokov a navrhla ďalší postup rozvoja kombinovanej dopravy vrátane jej infraštruktúry - terminálov intermodálnej prepravy. Uznesením vlády č. 37/2001 bol minister dopravy splnomocnený konať vo veci plnenia koncepcie. Tento dokument ešte neriešil návrh ucelenej  siet intermodálnych terminálov aj s ich lokalizáciami, len predpokladal takúto potrebu.

   Na základe záveru z porady vedenia ministerstva č. 64/2003 bola vypracovaná aktualizácia "Koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010", pretože sa medzičasom ukázalo, že sieť terminálov napriek pôvodným predpokladom nebola modernizovaná.

 "Aktualizácia koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010" vypracovaná v roku 2003 prvý krát v ucelenej forme analyzovala potrebu moderných intermodálnych terminálov a na základe analýz definovala štyri základné lokality ucelenej siete (Bratislava - Žilina - Košice - Zvolen), ktorá vytvára ucelené plošné pokrytie Slovenskej republiky dopravnou službou kombinovanej dopravy.

   Na základe záveru z porady vedenia ministerstva č. 111/2003 bol vypracovaný koncepčný materiál dobudovania infraštruktúry z prostriedkov štátu.

  "Dobudovanie základnej infraštruktúry intermodálnej dopravy v SR" bolo schválené záverom z porady vedenia ministerstva č. 126/2004. Otvoreným problémom zostalo financovanie, preto ako variantné riešenie vyžiadal minister dopravy vypracovanie štúdie, ktorá by objasnila možnosti použitia modelu PPP (Public Privat Partnership) - Verejno -súkromného partnerstva na financovanie výstavby, ako aj zriadenia správcovsko-prevádzkovej spoločnosti pri použití tohto modelu.

  Štúdia „ Správa a riadenie terminálov intermodálnej dopravy v podmienkach verejno-privátneho partnerstva" bola vypracovaná v roku 2005 a v záveroch odporučila možné právne a finančné postupy pri výstavbe terminálov, možné modely vytvorenia správcovsko - prevádzkovej spoločnosti a potrebnú úpravu právnych predpisov v SR.

  V roku 2005 sa začali práce na príprave operačného programu Doprava financované z prostriedkov kohézneho a štrukturálnych fondov Európskej únie, kde bolo vybudovanie siete intermodálnych terminálov zaradené ako samostatná prioritná os.

  Uznesením vlády SR č. 1007/2006 zo 6. decembra 2006 bol schválený Operačný program Doprava 2007-2013. Materiál predstavuje východiskový dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v plánovacom období 2007-2013 v oblasti dopravy. Definuje sektorové zámery, ciele a priority, ktoré budú spolufinancované z prostriedkov Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program definuje aj Prioritnú os č. 3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy. Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR. Operačný program Doprava 2007-2013 bol schválený Európskou komisiou dňa 13. septembra 2007, Rozhodnutím č. K(2007)4299. V súčasnosti prebieha projektová príprava, čím sa koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy postupne napĺňa.

  Na porade vedenia ministerstva dňa 14. 5. 2007 bola predložená pravidelná Informácia o stave intermodálnej prepravy v SR za rok 2006. Z diskusie k materiálu vyplynula potreba ďalších rámcových opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy, ktoré by úzko nadväzovali na budovanie siete intermodálnych terminálov v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013. Na základe záveru č. 60/2007 bol vypracovaný a predložený návrh rámcových opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy na poradu vedenia ministerstva dňa 25. 6. 2007.

  Na základe záveru č. 79/2007 boli vypracované návrhy legislatívnych zmien do zákona o železničnej doprave. Legislatívne návrhy boli predložené na porade vedenia ministerstva dňa 1. 10. 2007 záverom č. 103/2007 minister uložil zapracovať predložené zmeny do pripravovanej novely zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhnuté zmeny sú zapracované v zákone č. 514/2009 o doprave na dráhach, ktorý je účinný od 1. 1. 2010.

  Na porade vedenia ministra dňa 4. 2. 2008 bol predložený detailne rozpracovaný návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR. Záverom č. 8/2008 uložil minister predložiť konečnú verziu doplnenú o analýzu nosičov intermodálnych nákladových jednotiek. Konečná verzia návrhu opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy bola schválená na porade vedenia ministerstva dňa 3. 3. 2010 a záverom č. 25/2008 uložil minister pripraviť materiál na rokovanie vlády SR. Vláda schválila Opatrenia na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR dňa 14. 5. 2008 uznesením vlády SR č. 304/2008.