TOPlist
Od 18.05.2015

SCANDRIA
(The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth)

Škandinávsko-jadranský koridor pre inovácie a rast

www.scandriaproject.eu

Scandria je projekt spolupráce 19 partnerov z Nemecka a Škandinávie. Jeho zmyslom je vytvoriť zelený a inovatívny dopravný koridor medzi baltickým a jadranským regiónom. Scandria prispieva k stratégii EÚ pre baltický región napomáhajúc koordinácii medzi národnými dopravnými politikami a infraštruktúrnymi investíciami.

Scandria symbolizuje bezpečnú, efektívnu a environmentálne správny dopravný systém. Podporuje inovatívnu logistiku a posilnenie intermodálnych prepráv ako aj základné dopravy. Projekt tiež zamýšľa zlepšiť spoluprácu hospodárskych, administratívnych a politických účastníkov tohto dopravného koridoru. Scandria pripraví akčný program na základe realistického scenára budúceho vývoja zahrňujúceho infraštruktúru, logistiku a dopravnú politiku.

Scandria vytvára jasné riešenia budúcich úloh. Medzi týmito úlohami sú napríklad prepravy ťažkých nákladov s použitím bioplynu ako paliva, príprava liniek ucelených vlakov a intermodálnych uzlov s cieľom presunu prepráv z ciest na železnicu.

Spoločenstvo Scandria predstavuje trojitú špirálu pozostávajúcu z obchodu, organizačných agentúr a výskumných inštitúcií. Projekt je príkladne zasieťovaný s inými projektmi spolupráce, ako SoNorA, Transitects a TransBaltic. Toto široké spoločenstvo spevňuje projekt vzhľadom na jeho geografický dosah a schopnosť uskutočňovať závery projektu.

Národné, regionálne a miestne verejné úrady a organizácie:

Výskumné a vývojové inštitúcie:

Základné údaje:

Spolupráca 19 partnerov z Nórska, Švédska, Fínska a Nemecka
Rozpočet: 3.8 miliónov EUR
Trvanie: Jún 2009 – September 2012

Tri piliere Scandria

 

Zodpovedný

Hlavné východiská

Dopravná infraštruktúra

Švédsky dopravný úrad

Rozvoj intermodálnych uzlov, železničnej dopravy, alternatívnych palív a bezpečnosti v cestnej preprave ťažkých nákladov

Inovatívna logistika

Ministerstvo dopravy Meklenburgska-Pomoranska

Rozvoj vlakovej dopravy, logistiky vnútrozemských prepojení na prístavy, marketing

Strategický rozvoj koridorov

Univerzita v Roskilde

Zelené dopravné koridory, hospodárska spolupráca, dopravný výskum a vzdelávanie, stratégia funkčnosti koridorov

Kontakt na vedúceho projektu Scandria:

Horst Sauer, Dr. Ulrike Assig
Joint Spatial Planning, Department Berlin-Brandenburg
Division GL 2
Lindenstrasse 34 a, 14467 Potsdam , Nemecko
E-mail: scandriaproject@gl.berlin-brandenburg.de
Internet: www.gl.berlin-brandenburg.de

Riadenie projektu:

Dr. Jürgen Neumüller, Sven Friedrich
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Strasse 9, 14469 Potsdam, Nemecko
E-mail: sven.friedrich@iu-info.de

Komunikácie:

Christine Mayer
wbpr Public Relations GmbH
Schumannstrasse 5, 10117 Berlin, Nemecko
E-mail: christine.mayer@wbpr.de