TOPlist
Od 18.05.2015

L 368/38

Úradný vestník Európskych spoločenstiev

17.12.1992

SMERNICA RADY 92/106/EHS

zo 7. decembra 1992

o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

 Plné a konsolidované znenie smernice Rady č. 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu EHS a najmä na jej články 75 a 84(2),

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu2,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru3,

keďže Smernica Rady 75/130/EHS zo 17. februára 1975 o stanovení spoločných pravidiel určitej kombinovanej dopravy tovaru cesta/železnica medzi členskými štátmi4 bola niekoľkokrát zmenená; keďže z príležitosti ďalších zmien by mala byť prepracovaná v záujme jej zrozumiteľnosti;

keďže vnútorný trh smeruje k zvýšeniu prepravy; keďže Spoločenstvo musí urobiť všetko čo je nevyhnutné k zabezpečeniu optimálneho riadenia svojich dopravných zdrojov v záujme všetkých ktorí kombinovanú dopravu používajú;

keďže rastúce problémy týkajúce sa kongescie na cestách, životného prostredia a bezpečnosti na cestách si vyžadujú vo verejnom záujme ďalší rozvoj kombinovanej dopravy ako alternatívy k cestnej doprave;

keďže musia byť prijaté opatrenia umožňujúce rozvoj a ďalšie zdokonalenie dopravných metód založených na intermodálnych spôsoboch dopravy a na špecifických prostriedkoch a požiadavkách dopravných operátorov a užívateľov; keďže také opatrenia musia pokrývať kombinované spôsoby dopravy spájajúce cestné dopravy s ostatnými druhmi ako sú železnice, vnútrozemská vodná a námorná doprava;

keďže väčšia podpora kombinovanej doprave bude poskytnutá tým, že sa odstránia všetky kvantitatívne obmedzenia a eliminujú všetky administratívne prekážky, ktoré ešte existujú v oblasti cestnej dopravy;

keďže metódy kombinovanej dopravy by mali vyústiť do skutočného zníženia kongescie na cestách, taká liberalizácia by sa mala vzťahovať na cesty s limitovanou vzdialenosťou;

keďže liberalizácia počiatočnej a konečnej fázy kombinovaných dopravných operácií by sa mala rozšíriť na kombinovanú dopravu používajúcu morské trasy, za predpokladu, že tieto predstavujú významnú časť kombinovaných dopravných operácií;

keďže by Komisia mala predkladať každé dva roky správu o aplikácii tejto smernice, počnúc pred 1. júlom 1995;

keďže rozvoju kombinovanej dopravy by mali tiež napomôcť stimulačné opatrenia a pretože je vhodné znížiť zdanenie používania alebo vlastníctva úžitkových vozidiel, ich vyňatím z povinných daňových predpisov za predpokladu, že sú prepravené železnicou;

keďže by mal byť uľahčený prístup ku kombinovanej doprave pre svoje potreby;

keďže táto smernica nesmie mať vplyv na záväzky členských štátov týkajúce sa časových limitov pre transpozíciu do národného práva a implementáciu smerníc, ktoré boli upravené,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica platí pre kombinovanú dopravu, bez vplyvu na nariadenie (EHS) č. 881/925.

Na účely tejto smernice "kombinovaná doprava" znamená prepravu tovaru medzi členskými štátmi kde nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom lebo bez neho, vymeniteľná nadstavba alebo kontajner 20° alebo väčší, použije cestu v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy a na inom úseku železnicu, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť presahuje 100 km vzdušnou čiarou a vykoná počiatočný alebo konečný úsek cestnej dopravy po ceste;
- medzi bodom, kde bol tovar naložený a najbližšou vhodnou železničnou stanicou nakládky pri
  počiatočnom úseku a medzi najbližšiou vhodnou železničnou stanicou vykládky a bodom, kde
  bol tovar vyložený pri konečnom úseku, alebo;
- vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnej čiary z vnútroštátneho riečneho prístavu
  alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.

Článok 2

Každý z členských štátov oslobodí od 1. júla 1993 kombinovanú dopravu uvedenú v článku 1 od všetkých systémov kvót a povolení.

Článok 3

V prípade kombinovanej dopravy vykonávanej za poplatok alebo odmenu bude prepravný doklad, ktorý spĺňa minimálne požiadavky uložené v článku 6 Nariadenia Rady č. 11 z 27. júna 1960, týkajúceho sa zrušenia diskriminácie v dopravných sadzbách a podmienkach, ktoré je implementáciou článku 79 (3) Zmluvy zakladajúcej EHS6, špecifikovať aj železničné stanice nakládky a vykládky vzťahujúce sa k železničnému úseku alebo vnútrozemské riečne prístavy nakládky a vykládky vzťahujúce sa k úseku vnútrozemskej vodnej cesty alebo námorné prístavy nakládky a vykládky vzťahujúce sa k námornému úseku cesty.

Tieto podrobnosti sa zaznamenajú predtým, než je prepravná operácia vykonaná a budú potvrdené pečiatkou železnice alebo prístavných úradov v železničných staniciach alebo vnútrozemských riečnych alebo námorných prístavoch vtedy, ak časť cesty vykonanej po železnici, vode alebo mori bola ukončená.

Článok 4

Všetci dopravcovia etablovaní v členskom štáte, ktorí spĺňajú podmienky prístupu k profesii a prístupu na trh cestnej nákladnej dopravy medzi členskými štátmi, majú právo vykonávať v súvislosti s kombinovanou dopravou medzi členskými štátmi, počiatočné alebo konečné úseky dopravy po ceste, ktoré tvoria integrálnu časť kombinovanej dopravy a ktoré môžu alebo nemusia zahrňovať prechod hranice.

Článok 5

1. Každé dva roky a prvý raz k 1. júlu 1995 vypracuje Komisia pre Radu správu o:
- ekonomickom vývoji kombinovanej dopravy,
- aplikácii práva Spoločenstva v tejto oblasti,
- keď je to nevyhnutné, stanovení ďalších opatrení k podpore kombinovanej dopravy.

2. Pri vypracovaní správy uvedenej v odseku 1, Komisii majú pomáhať zástupcovia členských štátov pri zbere informácií nevyhnutných pre tento účel.

Správa má analyzovať informácie a štatistiky, týkajúce sa najmä:
- dopravných trás používaných kombinovanou dopravou,
- počtu vozidiel (cestné súpravy sa počítajú ako jedno vozidlo), vymeniteľných nástavieb
  a kontajnerov prepravovaných na rôznych dopravných trasách,
- objemu prepravy,
- prepravného výkonu v tkm.

Správa navrhne, ak je to vhodné, riešenie potrebné pre ďalšie zdokonaľovanie takýchto informácií a situácie v sektore kombinovanej dopravy.

Článok 6

1. Členské štáty príjmu opatrenia nevyhnutné k zabezpečeniu zníženia daní uvedených v odseku 3 a uplatňovaných na cestné vozidlá (nákladné autá, ťahače, prívesy alebo návesy), alebo k ich úhrade buď štandardnou čiastkou alebo proporcionálnou čiastkou v pomere k úseku cesty, v rámci limitov a v súlade s podmienkami a pravidlami, ktoré stanovili po konzultácii s Komisiou, keď také vozidlo prevezme železnica.

Zníženie a úhrady uvedené v prvom odseku budú poskytnuté štátom, v ktorom je vozidlo registrované, na základe ciest vykonaných po železnici v tomto štáte.

Členské štáty môžu však poskytovať tieto zníženia alebo úhrady na základe ciest po železnici, ktoré sa uskutočnia čiastočne, alebo mimo členského štátu, v ktorom je vozidlo registrované.

2. Bez vplyvu na opatrenia vyplávajúce z možnej reorganizácie národných daňových systémov pre úžitkové vozidlá na úrovni Spoločenstva, vozidlá používané výlučne v nákladnej cestnej doprave pre zvoz alebo konečné dodanie tovaru kombinovanou dopravou, môžu byť oslobodené od daní uvedených v odseku 3, ak sú zdaňované oddelene.

3. Dane uvedené v odseku 1 a 2 sú nasledovné:

- Rakúsko: Straßenverkehrsbeitrag;

- Belgicko: taxe de circulation sur les véhicules automobiles/
                verkeersbelasting op de autovoertuigen;

- Bulharsko: данък върху превозните средства;

- Česká Republika: silniční daň;

- Cyprus: τέλη κυκλοφορίας οχημάτων;

- Dánsko: vaegtafgift af motorkãøretãøjer mv.;

- Estónsko: raskeveokimaks;

- Fínsko: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;

- Francúzsko: taxe spéciale sur certains véhicules routiers;

- Nemecko: Kraftfahrzeugsteuer;

- Grécko: τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων;

- Maďarsko: gépjárműadó;

- Írsko: vehicle excise duties;

- Taliansko: (a) tassa automobilistica, 
                 (b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;

- Lotyšsko: transportlīdzekļa ikgadējā nodeva;

- Litva: transporto priemoniu˛ savininku˛ ar valdytoju˛ naudotojo mokestis;

- Luxemburgsko: taxe sur les véhicules automoteurs;

- Malta: liċenzja tat-triq/road licence fee;

- Holandsko: motorrijtuigenbelasting;

- Poľsko: podatek od środków transportowych;

- Portugalsko: (a) imposto de camionagem, 
                    (b) imposto de circulação;

- Rumunsko: Taxa asupra mijloacelor de transport;

- Slovensko: cestná daň;

- Slovinsko: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila;

- Španielsko: (a) impuesto sobre actividades económicas, 
                  (b) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;

- Švédsko: fordonsskatt;

- Spojené kráľovstvo: vehicle excise duties.

Článok 7

Keď príves alebo náves patriaci podniku vykonávajúcemu dopravu pre svoje potreby, prepravuje tovar v konečnej fáze ťahačom patriacim podniku vykonávajúcemu prepravu za poplatok alebo odmenu, táto doprava má byť oslobodená od povinnosti predkladať doklady uvedené v článku 3; avšak ostatné doklady by mali dokazovať, že cesta bola uskutočnená alebo bude uskutočnená po železnici, vode alebo mori.

Článok 8

Počiatočný alebo konečný úsek dopravy po ceste, tvoriaci časť kombinovanej dopravy bude oslobodený od povinných daňových predpisov.

Článok 9

Ak časť kombinovanej dopravy odosielateľský podnik vykoná na počiatočnom úseku cesty pre svoju potrebu, podľa Prvej smernice Rady z 23. júla 1962 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy prepravy tovaru po ceste7, podnik, ktorý prijíma tovar, môže neodporujúc definícii v tejto smernici, vykonávať záverečný úsek dopravy pre svoje potreby a k tomuto účelu používať ťahač, ktorý je v jeho vlastníctve, a ktorý je kúpený alebo prenajatý podľa Smernice Rady 84/647/EHS z 19. decembra 1984 o použití vozidiel prenajatých bez vodiča na prepravu tovaru po ceste8 a je riadený vlastným zamestnancom, aj keď je príves alebo náves registrovaný alebo prenajatý podnikom, ktorý tovar odoslal.

Preprava na počiatočnom úseku cesty kombinovanej dopravy, na ktorom odosielateľský podnik použije vlastný ťahač, kúpený za podmienok alebo prenajatý, podľa smernice 86/647/EHS, a ktorý je riadený jeho zamestnancom, zatiaľ čo príves alebo náves je registrovaný alebo prenajatý podnikom, ktorý prepravovaný tovar prijíma bude tiež, neodporujúc smernici z 23. júla 1962, považovaná za prepravu pre svoje potreby, ak je v konečnom úseku cesty vykonaná pre svoje potreby prijímacím podnikom, v súlade s uvedenou smernicou.

Článok 10

1. Členské štáty uvedú do 1. júla 1993 do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty príjmu uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 11

1. Smernica 75/130/EHS9 je týmto zrušená, bez vplyvu na záväzky členských štátov týkajúcich sa časových limitov pre transpozíciu a implementáciu uvedenú v prílohe, časť A.

2. Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe, časť B.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 1992

Za Radu
predseda
J. MacGREGOR


1 Ú. v. č. L 282 30.10.1992 s. 8
2 Stanovisko vyjadrené 20. novembra 1992 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku)
3 Stanovisko vyjadrené 24. novembra 1992 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku)
4 Ú. v. č. L 48 22.2.1975 s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 881/92 (Ú. v. L 95 9.4.1992 s. 1)
5 Nariadenie Rady EHS č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh cestnej nákladnej dopravy vo vnútri Spoločenstva na alebo z teritória členského štátu alebo prechádzajúcej teritóriom jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. č. L 95 9.4.1992 s.1)
6 Ú. v. č. 52 16.8.1960 s. 1121/60
7 Ú. v. č. 70 6.8.1962 s. 2205/62. Naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 881/92 (Ú. v. č. L 95, 9.4.1992 s. 1)
8 Ú. v. č. L 335 22.12.1984 s. 72. Zmenená a doplnená smernicou 90/398/EHS (Ú. v. č. L 202 31.7.1990 s. 46)
9 Vrátane dokumentov, ktoré ju upravujú, t.j. relevantného ustanovenia Aktu pristúpenia z roku 1985 a smerníc 79/5/EHS, 82/3/EHS, 82/603/EHS, 86/544/EHS a 91/224/EHS.