TOPlist
Od 18.05.2015

www.sonoraproject.eu

 

SoNorA - (SOuth-NORth Axis)

Projekt zlepšenia dopravnej infraštruktúry a služieb naprieč Európu. SoNorA je nadnárodný projekt spolupráce financovaný počas trvania programu Central Europe, ktorý je zameraný na pomoc pri zlepšení dopravnej dostupnosti medzi severnou a južnou Európu, medzi Jadranským a Baltickým morom v nasledovnom zmysle:

1. Vytvorenie skutočnej SoNorA siete prostredníctvom podpory na doplnenie dopravnej infraštruktúry

Táto podpora je zameraná na dve hľadiská:

K jemnému doladeniu siete SoNorA je potrebné definovanie zloženie a charakteristika siete, ako aj základnej intermodálnej stratégie za účelom maximalizovania súdržnosti celej siete a zabezpečeniu spojení vnútri a zvonka EÚ sietí (ako liniek západ-východ a prístupu k Čiernemu moru). Zameranie činností oboch nadnárodných analýz celej dopravnej siete a podrobných prípadových štúdií na podporu udržateľných druhov dopráv (aj vrátane vnútrzemskej vodnej).

Cestné koridory projektu SoNorA (vrátane Slovenska)

Železničné koridory projektu SoNorA (vrátane Slovenska)

V zmysle urýchlenia realizácie procesov doplnenia chýbajúcej infraštruktúry vypracuje SoNorA podrobné prípadové štúdie pre dopravnú infraštruktúru, ako aj návody a návrhy ako minimalizovať všeobecné prekážky na realizáciu infraštruktúry vo vzťahu k inštitucionálnym, finančným, environmentálnym a verejným otázkam.

2. Spustenie a zlepšenie služieb multimodálnej nákladnej logistiky

SoNorA okrem toho hľadá optimalizáciu využitia infraštruktúry cez jasnú podporu pre vývoj a rast logistického sektoru v oblasti SoNorA. Táto podpora zahrňuje predbežný rozpis investičných potrieb potrebných pre rozvoj nových služieb (takých ako predbežných investičných štúdií pre logistické terminály v prístavoch a vo vnútrozemí), ako aj analýzy životaschopnosti nových potenciálnych služieb v logistike prístavov a vnútrozemských terminálov.

Rozšírený softvérový nástroj posudzuje potenciálny vplyv nových investícií do logistických liniek a uzlov. Navyše SoNorA uplatňuje budovanie kapacít na mobilizáciu najdôležitejších prevádzkovateľov a rozvíja verejno-súkromnú spoluprácu pre nové služby.

3. Príprava nadnárodného akčného plánu pre budúci stav vecí

Okrem toho vývoj jednotlivých prvkov siete infraštruktúry a služieb projektu SoNorA poskytuje zaujímavú pridanú hodnotu pri pomocnom rozvoji medziregionálneho „spoločného“ akčného plánu pre budúci stav vecí. Akčný plán vytvára prvotnú sieť súčastí (vrátane požiadaviek na medzinárodné zoskupenie súpisov uskutočňovania a technických parametrov), funkciu intermodality v sieti a potenciál služieb. Týmto spôsobom SoNorA poskytuje zaujímavú príležitosť dohodnúť sa na základe spoločných línií, ako aj na spoločnom základe patronátu politickej podpory na celkovej SoNorA sieti.

4. Podpora nových regionálnych rozvojových príležitostí, spôsobený zlepšením siete

Od zlepšenia dopravnej siete SoNorA sa predpokladajú priame kladné vplyvy na regionálny rozvoj, preto aj projekt rozpracováva podrobné prvky určené regiónom. SoNorA analyzuje rastúci potenciál inovatívnych častí, ako aj mobilizuje regionálne hospodárske organizácie (ako sú obchodné a priemyselné komory, mestské združenia) a trhových hráčov.

SoNorA vytvorí pridanú hodnotu do znalostného kapitálu programu Central Europe, ako aj nadnárodnej siete univerzít špecializujúcich sa na dopravu a logistiku. Všetci partneri a pridružené inštitúcie sú zainteresovaní v poskytovaní spätnej väzby a overovaní základných výstupov, zabezpečovaní celkovej reprezentácie a účasti, v posilňovaní dôležitosti tímovej práce a sieťových konceptov a v udávaní nadnárodnej hodnoty výsledkom projektu.

SoNorA – základné údaje
Trvanie projektu: 40 mesiacov (November 2008 - Február 2012)
Rozpočet: 7 098 964,99 € (5 551 180,84 € príspevok ERDF)

SoNorA – účastníci:
Projekt má 25 Partnerov zo 6 EU krajín:

ITALY

AUSTRIA

CZECH REPUBLIC

GERMANY

POLAND

SLOVENIA

Projekt má 34 pridružených inštitúcií z 9 EÚ krajín:

MINISTERSTVÁ:

REGIÓNY:

MESTÁ:

PRÍSTAVY/TERMINÁLY:

DOPRAVNÍ A LOGISTICKÍ PREVÁDZKOVATELIA:

UNIVERZITY:

ZDRUŽENIA:

SONORA – KONTAKT:
Ing. Paolo Menegazzo
Regione Veneto - Unità Complessa Logistica
Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venice Italy
Tel.: +39-041-2792105
Fax: +39-041-2792022
E-mail: logistica@regione.veneto.it

Arch. Araseli Acosta
NET Engineering - Research and Development Unit
Via Parigi, 11, 00185 Roma Italy
Tel.: +39-06-48906379
Fax: +39-06-48916504
E-mail: sonora@netspa.it