TOPlist
Od 18.05.2015

STN EN 13044-1 (26 9349)

Dátum vydania: 01.06.2011

Intermodálne nákladové jednotky (INJ). Označovanie.

Časť 1: Značky na identifikáciu

Táto európska norma poskytuje systém na identifikáciu a prezentáciu informácií o INJ. Identifikačný systém je určený na všeobecné používanie, napríklad v dokumentácii, riadení a komunikácii (vrátane systémov na automatické spracovanie údajov), ako aj na zobrazenie na INJ a iných kontajneroch nedefinovaných v norme ISO (t. j. takých, ktorých rozmery a parametre skúšok sa odlišujú od tých, ktoré sú defino-vané v príslušných normách ISO) používaných v európskej doprave.

Obsah normy

         Predhovor 5
         Úvod 6
1       Predmet normy 6
2       Normatívne odkazy 6
3       Termíny a definície 7
4       Identifikačný systém a jeho značky 7
4.1    Identifikačný systém 7
4.2    Identifikácia vlastníka 7
4.3    Sériové číslo 7
4.4    Kontrolná číslica 8
5       Fyzické zobrazenie znakov 8
5.1    Veľkosť a farba znakov 8
5.2    Usporiadanie a umiestnenie znakov 8
5.2.1 Všeobecne 8
5.2.2 Usporiadanie znakov 8
5.2.3 Umiestnenie znakov 8

Príloha A (normatívna) – Určenie kontrolnej číslice 10

A.1 Všeobecne 10
A.2 Číselné ekvivalenty identifikačného systému INJ a sériové číslo 10
A.3 Váhový súčiniteľ 10
A.4 Modul 10
A.5 Hodnota kontrolnej číslice 11
A.6 Príklad výpočtu kontrolnej číslice 11
Literatúra 12