TOPlist
Od 18.05.2015

STN EN 13044-2 (26 9349)

Dátum vydania: 01.06.2011

Intermodálne nákladové jednotky. Označovanie.

Časť 2: Označovanie výmenných nadstavieb týkajúce sa prevádzky na železnici

Táto európska norma poskytuje systém na identifikáciu a prezentáciu informácií o INJ.Identifikačný systém je určený na všeobecné používanie, napríklad v dokumentácii, riadení a komunikácii (vrátane systémov na automatické spracovanie údajov), ako aj na zobrazenie na INJ a iných kontajneroch nedefinovaných v norme ISO (t. j. takých, ktorých rozmery a parametre skúšok sa odlišujú od tých, ktoré sú definované v príslušných normách ISO) používaných v európskej doprave.

Obsah normy

         Predhovor 5
         Úvod 6
1       Predmet normy 6
2       Normatívne odkazy 6
3       Termíny a definície 7
4       Prevádzkové označovanie 7
4.1    Účel prevádzkového označovania 7
4.2    Štruktúra prevádzkového označovania 7
5       Umiestnenie označovania 9
6       Určenie kódu profilu 9
7       Orgány na prideľovanie kódov a ich povinnosti 9
8       Iné prevázkové značky 10
8.1    Všeobecne 10
8.2    Maximálna celková hmotnosť a tara 10
8.3    Výstražné značky pre neprípustné konfigurácie stohovania 10
8.4    Výstraha; elektrina 10
9       Vzhľad značiek 10
9.1    Rozmery a farba značiek 10
9.2    Zobrazenie a umiestnenie značiek 10
9.2.1 Všeobecne 10
9.2.2 Umiestnenie 10

Príloha A (normatívna) – Výstraha; elektrina 11

         Literatúra 12