TOPlist
Od 18.05.2015

Originálny text nariadenia č.1 z roku 2016 prezidenta Ruskej federácie

Pracovný preklad nariadenia č.1 z roku 2016 prezidenta Ruskej federácie

NARIADENIE
č. 1

prezidenta Ruskej federácie

O opatreniach na zabezpečenie hospodárskej bezpečnosti národných záujmov Ruskej federácie pri uskutočňovaní medzinárodných tranzitných prepráv nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan cez územie Ruskej federácie

V súvislosti s pozastavením účinnosti Dohovoru o zóne voľného obchodu, podpísaného v Petrohrade 18 októbra 2011, od 1 januára 2016, vo vzťahu k Ukrajine v súlade s federálnym zákonom č. 281-F3 z 30 decembra 2006 „O zvláštnych hospodárskych opatreniach“ nariaďujem:

1. Ustanoviť, že:

a) medzinárodné tranzitné cestné a železničné prepravy nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan cez územie Ruskej federácie (ďalej – cestné a železničné prepravy; cestné prepravy) sa umožňujú iba z územia republiky Bielorusko s podmienkou použitia prepravných trás, umiestnení, prepravných kapacít a iných miest, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať výbava, prostredníctvom ktorej je možná identifikácia monitorovacích a sledovacích jednotiek (ďalej jednotka GNSS - Global Navigation Satelite System – Globálneho Navigačného Satelitného Systému), vrátane ich fungovania na základe technológií globálneho navigačného systému GLONASS (technológia GLONASS), a taktiež disponibilnosti technologických prostriedkov umožňujúcich ich použitie v cestnej doprave – monitorovacích a sledovacích jednotiek GNSS;

b) pripevnenie (odobratie) monitorovacích a sledovacích jednotiek GNSS, fungujúcich na základe technológie GLONASS, pri uskutočňovaní cestných a železničných prepráv sa vykonáva pri vjazde na územie Ruskej federácie (pri výjazde z územia Ruskej federácie) v stacionárnych alebo mobilných kontrolných bodoch a v kontrolných bodoch umiestnených na železničných staniciach;

v) vodiči dopravných prostriedkov uskutočňujúci cestné prepravy sú povinní pri vjazde na územie Ruskej federácie pripevniť jednotku GNNS na mieste stacionárnych alebo mobilných kontrolných bodov a pri výjazde z územia Ruskej federácie sú povinní odovzdať tieto elektronické plomby na mieste stacionárnych alebo mobilných kontrolných bodov;

g) v prípade porušenia predpísaného poriadku na pripevnenie (odovzdanie) jednotiek GNSS, vodičmi dopravných prostriedkov vykonávajúcich cestné prepravy, pri ich neoprávnenom odobratí alebo pozmenení, vrátane ostatných prostriedkov technológie GLONASS, sa považujú monitorovacie a sledovacie jednotky GNSS za neúčinné.

2. Vláde Ruskej federácie:

a) zaviesť použitie prostriedkov na identifikáciu monitorovacích a sledovacích jednotiek GNSS, vrátane ich fungovania na základe technológie GLONASS, pravidlá na ich upevňovanie na náklad (odobratie) a použitie pri uskutočňovaní cestných a železničných prepráv, ako aj pravidlá výdaja a odoberania monitorovacích a sledovacích jednotiek GNSS;

b) určiť stacionárne a mobilné kontrolné body a kontrolné body umiestnené na železničných staniciach používaných pri uskutočňovaní cestných a železničných tranzitných prepráv;

v) prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie kontroly tranzitných cestných a železničných prepráv.

3. Určiť v súlade s bodom 2, časťou 1, článkom 93 federálneho zákona č. 44-F3 z 5 apríla 2013 „O zmluvnom systéme vo sfére nákupov tovarov, prác, služieb na zabezpečenie hospodárskych a obecných potrieb“ akciovej spoločnosti GLONASS výlučným vykonávateľom nákupu prác na vybudovanie systému kontroly tranzitných cestných a železničných prepráv predpokladajúceho použitie monitorovacích a sledovacích jednotiek GNSS, vrátane ich fungovania na základe technológie GLONASS.

4. Toto nariadenie vstupuje do platnosti dňom oficiálneho zverejnenia a bude účinné do 1 júla 2016.

Prezident Ruskej federácie
V. Putin
podpísaný

Moskva, Kremeľ
1 januára 2016

Pracovný preklad do jazyka slovenského z jazyka ruského vyhotovil 15 januára 2016:
Mgr. Pavol Marušinec – hlavný štátny radca, MDVRR SR


Originálny text nariadenia vlády Ruskej federácie č.276 zo 6. apríla 2016

Pracovný preklad nariadenia vlády Ruskej federácie č.276 zo 6. apríla 2016

VLÁDA RUSKEJ FEDERÁCIE

NARIADENIE
č. 276

zo dňa 6. apríla 2016
MOSKVA

O spôsoboch vykonávania kontroly medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie

   Za účelom naplnenia požiadaviek podbodu „a“ bodu 2 nariadenia prezidenta Ruskej federácie č.1 zo dňa 1.januára 2016 „ O opatreniach na zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti a národných záujmov Ruskej federácie pri vykonávaní medzinárodných tranzitných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie“, vláda Ruskej federácie ukladá:

1. Schváliť nasledovné:

    Pravidlá inštalácie/odinštalácie prostriedkov identifikácie, značiek, plomb a nasadzovania/odnímania monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému a ich používania, vrátane tých, ktoré fungujú na princípe technológií systému GLONASS, pri vykonávaní medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie;
Pravidlá vydávania/odoberania evidenčných značiek pri vykonávaní medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie.

2. Ministerstvu dopravy Ruskej federácie:

   Zabezpečiť vytvorenie kontrolného systému pre automobilovú a železničnú prepravu, podľa bodu 3 nariadenia prezidenta Ruskej federácie č.1 zo dňa 1.januára 20116 „O opatreniach na zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti a národných záujmov RF pri vykonávaní medzinárodných tranzitných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie RF“ .

3. Federálnej colnej službe:

   Zabezpečiť súčinnosť s Federálnou službou dohľadu nad dopravou v otázkach, ktoré sú spojené s inštaláciou/odinštaláciou značiek, plomb a nasadzovania/odnímania monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému, na uzatváracie zariadenia dverí a na systém uzatvárania nákladových priestorov a ich častí, dopravných prostriedkov a železničných súprav, nádrží a iných zariadení, kde sa nachádza, alebo sa môže nachádzať náklad - tovary, v súlade s predpísanými colnými kontrolami, vo vzťahu k medzinárodným tranzitným automobilovým a železničným prepravám tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie.

4. Ustanoviť, že:

   Do 15. apríla 2016 vrátane, je prípustné používanie prostriedkov identifikácie, ktoré fungujú bez používania technológie globálneho navigačného satelitného systému GLONASS. Nasadzovanie/odnímanie prostriedkov identifikácie, ktoré fungujú na princípe používania technológie globálneho navigačného satelitného systému GLONASS je povinné od 16. apríla 2016.


Predseda vlády
Ruskej federácie
D. Medvedev

Moskva, Kremeľ
6. apríla 2016

SCHVÁLENÉ       
rozhodnutím vlády   
Ruskej federácie     
od 6. apríla 2016 č.276

P R A V I D L Á

Inštalácie, či výdaja a odinštalácie, či odoberania prostriedkov identifikácie, značiek, plomb a nasadzovania/ odnímania monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému a ich používania, vrátane tých, ktoré fungujú na princípe technológií systému GLONASS, pri vykonávaní medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie

1. Tieto pravidlá vymedzujú postupy inštalácie, či výdaja a odinštalácie, či odoberania prostriedkov identifikácie, značiek, plomb a nasadzovania/odnímania monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému a ich používania, vrátane tých, ktoré fungujú na princípe technológií systému GLONASS, pri vykonávaní medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie (ďalej len automobilových a železničných prepráv).

2. V zmysle účelu týchto pravidiel pojem automobilový dopravca znamená definíciu vo vzťahu „ruský dopravca“ a „zahraničný dopravca“ z federálneho zákona „o hospodárskom dozore pri uskutočňovaní medzinárodnej automobilovej prepravy a o zodpovednosti pri porušení tohto zákona“;
pojem „železničný dopravca“ znamená definíciu pojmu „dopravca“ z federálneho zákona „o organizačnom poriadku železničnej dopravy Ruskej federácie“.

3. Výdaj a odoberanie identifikačných prostriedkov pri realizácii prepráv sa robí pri vchode/východe na/z územia Ruskej federácie v stabilných alebo mobilných kontrolných bodoch a kontrolných bodoch umiestnených na železničných staniciach.

4. Výdaj a odoberanie identifikačných prostriedkov sa robí na účet odosielateľa alebo príjemcu prepravy:
    pri realizácii cestných prepráv – so splnomocnenou osobou cestného dopravcu, vrátane vodiča dopravného prostriedku, v prítomnosti služobnej osoby Federálnej služby dozoru nad dopravou, po preverení informácií obsiahnutých v dokladoch, umožňujúcich určiť druh prepravy (medzinárodná tovarovo-nákladná a iné doklady , ktoré sú vyžadované na základe medzinárodných dohovorov Ruskej federácie v oblasti medzinárodnej cestnej prepravy a zákonodarstvom Ruskej federácie potrebným pri realizácii prepráv);
    pri realizácii železničných prepráv – so splnomocnenou osobou železničným dopravcom.

5. povinnému použitiu podliehajú plomby zodpovedajúce požiadavkám identifikácie, vrátane monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému, vrátane tých, ktoré fungujú na princípe technológií systému GLONASS, tak ako to určila vláda Ruskej federácie.

6. Plomby a identifikačné prostriedky sa umiestňujú na uzávery dverí a systémov zakrývania nákladových priestorov dopravného prostriedku alebo uzáveru železničného vagóna, kontajnera alebo iného úložného priestoru, či nákladnej kapacity alebo iných miest, kde sa nachádzajú alebo môžu nachádzať tovary (ďalej objekty plombovania). Pri nemožnosti dostupnosti uzáverových dverí a systémov uzatvárania plombovaných objektov rozmiestnených na železničných vagónoch dverami k dverám, stanovuje umiestnenie plomb splnomocnená osoba železničného dopravcu.

7. Umiestnenie plomby je potrebné vykonať bez poškodenia skôr inštalovaných plomb a pečatí, iných plomb, na záverových zariadeniach a záveroch pre plomby tak, aby bola zabezpečená možnosť prečítania čísla umiestneného na povrchu plomby.

8. Po zaplombovaní služobnou osobou federálnej služby dozoru dopravy (splnomocnená osoba železničného dopravcu) táto osoba okamžite zaznamená do systému kontroly cestných a železničných prepráv informácie vyžadované dekrétom prezidenta Ruskej federácie z 1. januára 2016 č. 1 „O opatreniach na zabezpečenie hospodárskej bezpečnosti národných záujmov Ruskej federácie pri uskutočňovaní medzinárodných tranzitných prepráv nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan alebo Kirgizskej republiky cez územie Ruskej federácie“ nasledovne:

a) štátnu poznávaciu značku dopravného prostriedku (číslo nákladovej jednotky - kontajnera
    alebo nákladného vagóna), ktoré boli zaplombované;
b) trasu sledovania dopravného prostriedku (nákladovej jednotky, železničného vagóna);
v) množstvo a čísla odobratých plomb, vrátane množstva a čísiel poškodených plomb;
g) dátum a čas odobratia plomb;
d) pomenovanie stacionárneho alebo mobilného kontrolného bodu (kontrolného bodu
    umiestneného na železničnej stanici) v ktorom boli plomby odobraté;
e) Meno, priezvisko (pri prítomnosti) služobnej osoby federálnej služby dozoru nad dopravou,
    v prítomnosti ktorej boli plomby odobraté (splnomocnenej osoby železničného dopravcu,
    ktorý odobral plomby).

SCHVÁLENÉ        
rozhodnutím vlády    
Ruskej federácie     
od 6. apríla 2016 č.276

P R A V I D L Á

výdaja a odoberania kontrolných kupónov pri vykonávaní medzinárodných tranzitných cestných prepráv nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan po území Ruskej federácie

1. Tieto pravidlá stanovujú postupy výdaja a odoberania kontrolných kupónov pri vykonávaní medzinárodnej tranzitnej cestnej prepravy nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan po území Ruskej federácie (ďalej len cestné prepravy).

2. Vodič dopravného prostriedku, vykonávajúci cestnú prepravu, je povinný pri vjazde na územie Ruskej federácie odobrať v stabilnom alebo mobilnom kontrolnom bode (ďalej kontrolný bod) evidenčný kupón.

3. Evidenčné kupóny vydávajú služobné osoby federálnej služby dozoru dopravy po inštalácií identifikačných prostriedkov (plomb), vrátane nasadenia prostriedkov systému globálnej satelitnej navigácie, vrátane tých ktoré fungujú na základe technológií GLONASS, na dvere nákladného priestoru alebo závery systémov zakrývajúcich nákladné priestory dopravného prostriedku, či kapacitných priestorov, kde sa nachádzajú alebo môžu nachádzať prepravované tovary.

4. Služobná osoba federálnej služby dozoru dopravy vyznačí v evidenčnom kupóne poradové číslo kupónu, miesto a dátum vydania, meno a priezvisko vodiča dopravného prostriedku (v jeho prítomnosti) danej prepravy tovaru, trasu sledovania prepravy, množstvo a čísla inštalovaných plomb a taktiež svoje meno a priezvisko (vo svojej prítomnosti). Overený evidenčný kupón služobná osoba federálnej služby dozoru nad dopravou podpíše a opatrí číslovanou pečaťou.

5. Informácie obsiahnuté v evidenčnom kupóne služobná osoba federálnej služby dozoru nad dopravou zanesie okamžite do informačného systému automatizovanej kontroly dopravných prostriedkov vykonávajúcich medzinárodné cestné prepravy na zabezpečenie dopravnej kontroly vo vnútri hraníc Colnej únie (ďalej automatizovaný systém kontroly).

6, Pri výjazde z územia Ruskej federácie podlieha kontrolný kupón po preverení služobnou osobou federálnej služby dozoru na dopravou povinnosti odovzdania vodičom prepravy dopravného prostriedku, vrátane kupónov označených ako neplatné, v kontrolnom bode.

7. Služobná osoba federálnej služby nad dopravou, ktorej bol evidenčný kupón odovzdaný okamžite zaznamená do automatizovaného systému kontroly svoje meno a priezvisko, miesto a dátum odovzdania evidenčného kupónu, a taktiež informáciu o skutočnosti, že plomby boli neporušené.

8. V prípade, že služobná osoba federálnej služby dozoru nad dopravou objaví počas prepravy porušenie pravidiel inštalácie/odinštalácie plomb, vrátane nasadenia/odňatia monitorovacích prostriedkov systémov globálnej satelitnej navigácie na základe použitia technológií družicového systému GLONASS, vodičom dopravného prostriedku vykonávajúceho medzinárodnú cestnú prepravu nákladov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie, schválených výnosom vlády Ruskej federácie č. 276 zo dňa 6. apríla 2016 o „pravidlách inštalácie, či výdaja a odinštalácie, či odoberania prostriedkov identifikácie, značiek, plomb a nasadzovania/ odnímania monitorovacích a sledovacích jednotiek globálneho navigačného satelitného systému a ich používania, vrátane tých, ktoré fungujú na princípe technológií systému GLONASS, pri vykonávaní medzinárodných tranzitných automobilových a železničných prepráv tovarov z územia Ukrajiny na územie Kazachstanu cez územie Ruskej federácie“, vrátane zistení narušení plomb, označí evidenčný kupón ako neplatný. V tomto prípade služobná osoba vyznačí v evidenčnom kupóne a taktiež v informačnom systéme automatizovanej kontroly záznam o neplatnosti a meno aj priezvisko služobnej osoby (v jej prítomnosti) uvedenej v pravidlách.

Pracovný preklad do jazyka slovenského z jazyka ruského vyhotovil 6 decembra 2016:
Mgr. Pavol Marušinec – hlavný štátny radca, MDVRR SR


Originálny text nariadenia č.319 z roku 2016 prezidenta Ruskej federácie

Pracovný preklad nariadenia č.319 z roku 2016 prezidenta Ruskej federácie

NARIADENIE
č. 319

prezidenta Ruskej federácie

O zaradení zmien do nariadenia prezidenta Ruskej federácie z 1. januára 2016 číslo 1 „O opatreniach na zabezpečenie hospodárskej bezpečnosti národných záujmov Ruskej federácie pri uskutočňovaní medzinárodných tranzitných prepráv nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan cez územie Ruskej federácie“

1. Zaradiť do nariadenia prezidenta Ruskej federácie z 1. januára 2016 číslo 1 „O opatreniach na zabezpečenie hospodárskej bezpečnosti národných záujmov Ruskej federácie pri uskutočňovaní medzinárodných tranzitných prepráv nákladov s územia Ukrajiny na územie republiky Kazachstan cez územie Ruskej federácie“ (Zbierka zákonov Ruskej federácie, 2016, č.1, str.2015) nasledovné zmeny:

a) po texte “na územie republiky Kazachstan“ doplniť slová “alebo Kirgizskej republiky“;

b) v odseku a) bode 1 po texte “na územie republiky Kazachstan“ doplniť slová “alebo Kirgizskej republiky“;

v) doplniť bodom 11 nasledujúci obsah „11 Uviesť do platnosti súčasný zákaz na cestné a železničné nákladné prepravy tovarov, so zreteľom ktorých sa v Ruskej federácii uplatňujú colné sadzby zavedené spoločnou colnou tarifou Euroázijskej hospodárskej únie, odlišnou od nuly, a tovarov zaradených do poľnohospodárskej výroby, suroviny a zásobovanie potravinami, schválené vládou Ruskej federácie v súlade s nariadením prezidenta Ruskej federácie zo 6 augusta 2014, č. 560 „O uplatnení osobitných hospodárskych opatrení v cieľoch zabezpečenia bezpečnosti Ruskej federácie“.“;

g) doplniť bodom 12 nasledujúci obsah: „12. Vláda Ruskej federácie v prípade, ak sa na nich obráti Vláda republiky Kazachstan alebo vláda Kirgizskej republiky vyrieši právom cestné a železničné nákladné prepravy jednotlivých tovarov menovaných v bode 11 platného nariadenia.“;

d) v bode 4 slová „do 1 júla 2016“ zameniť slovami „ do 31. decembra 2017.“.

2. Toto nariadenie vstupuje do platnosti dňom 1 júla 2016.

Prezident Ruskej federácie
V. Putin
podpísaný

Moskva, Kremeľ
1 júla 2016

Pracovný preklad do jazyka slovenského z jazyka ruského vyhotovil 12 júla 2016:
Mgr. Pavol Marušinec – hlavný štátny radca, MDVRR SR