TOPlist
Od 18.05.2015

 
Všeobecné požiadavky na terminály intermodálnej prepravy
(kombinovanej dopravy)

  Neexistuje ucelená technická norma alebo právny predpis, či už Slovenskej republiky, Euróskej únie alebo madzinárodná dohoda, ktoré by definovali technické a právne požiadavky na terminál intermodálnej prepravy - kombinovanej dopravy. Tieto požiadavky sa dajú zistiť len z jednotlivých čiastkových technických noriem, právnych predpisov alebo medzinárodných dohôd, ktoré riešia jednotlivé časti alebo skupiny, z ktorých sa skladá terminál.

  Pri výstavbe a prevádzkovaní intermodálnych terminálov to funguje potom tak, že pri projektovaní, konštrukcii a výstavbe je ponechaná sloboda voľby autorovi terminálu s výnimkou častí popísaných v technických normách a pri jeho prevádzkovaní je potom operátor viazaný len v tých častiach, kde sa platné predpisy zmieňujú alebo nejakým spôsobom vzťahujú aj na terminály. Čiže všeobecné požiadavky vyplývajú z kontextu platných technických noriem, právnych predpisov alebo medzinárodných dohôd.

  Ostatné požiadavky vyplývajú potom už len z optimalizácie konštrukcie a prevádzky alebo obchodných zvyklostí, z ktorých vyplývajú požiadavky na prevádzku, či konštrukciu.

 
Technické požiadavky na terminál kombinovanej dopravy
(intermodálnej prepravy)

Rámcové podmienky pre ideálny terminál intermodálnej dopravy je možné popísať nasledovne:

 
Nediskriminačný prístup k infraštruktúre kombinovanej dopravy
(intermodálnej prepravy)
 

   Vo všeobecnosti platí, že dopravná infraštruktúra je dostupná a použiteľná za rovnakých podmienok pre všetkých. V príslušnej legislatíve Európskej únie sa však pri intermodálnych termináloch rozlišujú dve kategórie intermodálnych terminálov a to podľa spôsobu použitia. Ak sa jedná o intermodálny terminál, ktorý má vlastník pre vlastnú potrebu, nevzťahuje sa na neho regulácia. Ak však ponúkne svoje služby viacerým záujemcom, musí dodržovať pravidlá. Zjednodušene je možné popísať pravidlá na jej používanie takto:

 
Dominantné postavenie vlastníkov infraštruktúry intermodálnej prepravy
(kombinovanej dopravy) 

   Trochu iný pohľad na využívanie infraštruktúry ako takej, vrátane dopravnej a jej rámci aj infraštruktúry intermodálnej prepravy - kombinovanej dopravy ponúka právo na ochranu hospodárskej súťaže. V tomto práve je definované tzv. unikátne zariadenie a podľa jeho chrakteristiky je možné zaradiť do tejto kategórie aj terminál intermodálnej prepravy - kombinovanej dopravy. Zjednodušene by sa dali charkterizovať povinnosti vlastníka terminálu takto: