TOPlist
Od 18.05.2015

Prieskum trhu k výberu prevádzkovateľa TIP Žilina

 Výzva generálneho riaditeľa ŽSR k účasti v prieskume trhu na prevádzkovanie TIP Žilina 

  Železnice Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „ŽSR“ ) v rámci Operačného programu doprava 2007-2013, Prioritná os číslo 3 – Infraštruktúra intermodálnej dopravy zrealizovali stavbu : „ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. Etapa výstavby.“

  Stavba terminálu lokalizovaná v okrese Žilina, v katastri obce Teplička nad Váhom, neďaleko vodného diela Žilina a v obvode zriaďovacej stanice Žilina – Teplička. Terminál je napojený na železničnú aj cestnú infraštruktúru.

  Terminál intermodálnej prepravy Žilina je postavený tak, aby zabezpečoval čo najefektívnejšie vykládku, nakládku, prekládku a uloženie intermodálnych nákladových jednotiek (ďalej „INJ“).

  Terminál disponuje dvoma manipulačnými koľajami s dĺžkou pod žeriavmi 750 m a dvoma koľajovými mostovými žeriavmi s nosnosťou na závese 46 t. Dĺžka žeriavovej dráhy je 750 m. K dispozícií je aj účelové nákladné auto DAF CF85 DUO, ktoré umožňuje rýchlu zmenu nasadenia medzi cestnou prevádzkou a koľajovou prevádzkou (dvojcestné zariadenie).V zimnom období sa dá použiť na odhŕňanie snehu a v letnom období zametanie a čistenie skladovacích, manipulačných a komunikačných plôch a priestorov.

  Terminál umožňuje uskladnenie INJ na ploche 10 000 m2. Uvedená plocha je celá v dosahu koľajových mostových žeriavov.
Plochy terminálu sú rozdelené tak, aby umožňovali parkovanie 20 cestných nákladných vozidiel na vstupe do terminálu, 21 cestných nákladných vozidiel na výstupe z terminálu, 22 parkovacích miest pre cestné osobné motorové vozidlá pred vstupom do terminálu a plochu pre umiestnenie 32 výmenných nadstavieb. Na pripojenie na termoreguláciu INJ je k dispozícií 35 elektrických zásuviek. Plochy pre uskladnenie INJ sa nachádzajú priamo pod koľajovými mostovými žeriavmi. Stohovanie INJ pod žeriavmi je možné maximálne v troch vrstvách.

  V areáli je k dispozícií administratívna budova, z ktorej je riadená doprava pri vstupe a výstupe z terminálu, ako aj zabezpečené riadenie celého prekladiska. V budove sa nachádzajú aj sociálne priestory pre vodičov nákladných vozidiel. Na efektívne riadenie vykládky, nakládky, uloženia a na sledovanie celkovej ekonomiky prevádzky terminálu dohliada nainštalovaný sofistikovaný informačný systém IS KONTI. Areál je oplotený, osvetlený osvetľovacími vežami a zabezpečený priemyselnými kamerami.

  Vlastníkom terminálu je Slovenská republika, správcom Železnice slovenskej republiky Bratislava so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiely : Po, vo vložke číslo: 312/B.

  Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 17. júla 2013 vydala Rozhodnutie komisie o opatrení/schéme pomoci/ štátnej pomoci SA.34369 (13/C) (ex 12/N) – Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy, ktorú Slovenská republika plánuje realizovať.

  Rozhodnutím EK bolo určené, že :

  Týmto sa ŽSR na Vás obracia vo veci prieskumu trhu služieb intermodálnej prepravy, ktorý realizuje v súvislosti s prípravou projektu. Prevádzkovateľ terminálu Žilina bude vybraný formou verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy SR. Pre bližšie oboznámenie a priblíženie terminálu ako i možností jeho prevádzky bola spracovaná Prezentácia, ktorá je prístupná na webových stránkach: www.zsr.sk (http://www.zsr.sk/slovensky/projekty-eu/tip-zilina.html?page_id=5209), www.intermodal.sk ako aj www.uirr.com (http://www.uirr.com/en/media-centre/press-releases-and-position-papers/2017/mediacentre/830-state-of-the-art-terminal-for-lease-in-slovakia.html).

 Prezentácia terminálu intermodálnej prepravy Žilina - Teplička

  ŽSR pripravujú informačné stretnutie pre záujemcov priamo v areáli Terminálu intermodálnej prepravy Žilina, kde bude zabezpečená obhliadka terminálu. Obhliadka terminálu sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2017. V prípade, ak máte záujem/nezáujem o obhliadku terminálu, prosíme o vyplnenie a spätné zaslanie priloženého formulára návratky ako aj dotazníka. Následne sa s Vami skontaktujeme a dohodneme si presný termín, čas a miesto stretnutia.

 Formulár návratky pre obhliadku terminálu intermodálnej prepravy Žilina - Teplička

  Dotazník prieskumu trhu k záujmu o prevádzkovanie terminálu intermodálnej prepravy Žilina - Teplička

  Formulár a dotazník prosíme zaslať na adresu: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor controllingu, Klemensova 8, 811 61 Bratislava alebo emailom na gro330@zsr.sk, najneskôr do 7.3.2017. Pre dohodnutie termínu nás kontaktujte na telefónnom čísle +4212 2029 7725 alebo emailom gro330@zsr.sk.

  Veríme, že využijete našu ponuku na obhliadku Terminálu intermodálnej prepravy Žilina.

  GR ŽSR