TOPlist
Od 18.05.2015Smernica 92/106/EHS by mala byť zákonom,
ktorý reguluje viacej ako jeden druh dopravy

Združenia intermodálnej a kombinovanej dopravy, ako aj vnútrozemskej vodnej plavby a železníc sa stále hlásia k cieľom presunu dopravy z cestnej na iné trvalo udržateľnejšie druhy dopravy definované v bielej knihe dopravy 2011. To znamená vytrvať na smerodajných princípoch pre európsku nákladnú dopravu v politike, v nových zákonodarných návrhoch, ktoré by mali stanovovať ich príspevok k dosiahnutiu týchto cieľov.

Smernica 92/106/EHS, čo sa týka ustanovenia spoločných pravidiel pre určité druhy kombinovanej dopravy medzi členskými štátmi Európskej únie je jeden z najstarších dopravných zákonov s účinkom do súčasnosti. Z toho dôvodu víta sektor intermodálnej a kombinovanej dopravy iniciatívu EK a DG MOVE[1] zameranú na obnovu a zmenu tejto smernice.

Dopravné reťazce optimalizované na podmienky súčasnej hospodárskej a ekologickej trvalej udržateľnosti bývajú zriedkakedy realizované jedným druhom dopravy. Práve v protiklade, sú založené na spolupráci železničnej, vnútrozemskej vodnej a príbrežnej námornej a na poslednom úseku aj cestnej dopravy. Spolupráca rôznych druhov dopravy a niekoľkých rôznych prevádzkovateľov vrátane tých, ktorí sú zodpovedný za prekládku medzi rôznymi druhmi dopravy, robia intermodálnu/kombinovanú dopravu oveľa komplexnejšiu ako je čistá cestná doprava. Napriek výnimočným socioekonomickým prínosom týchto multimodálnych dopravných reťazcov, ako je väčšie zhodnotenie zdrojov, zníženie kongescií a znečistenia, nižších emisií, zníženia nehodovosti, atď., robí tento systém dopravy dobrú voľbu pre odosielateľa aj príjemcu, ako aj všeobecne pre celú spoločnosť, okrem toho stojaci za pozornosť aj pre európskeho zákonodarcu.

Podpora intermodálnej – kombinovanej dopravy je horizontálna výzva, ktorá sa týka množstva európskych politík popri pôsobnosti smernice kombinovanej dopravy 92/106. Podpísané združenia zdôrazňujú potrebu horizontálneho prístupu, hoci zameranie týchto dopravných reťazcov, ktoré používajú niekoľko dopravných druhov a prekladacích uzlov medzitým, sa spoliehajú na:

Súčasné výhody pre kombinovanú dopravu definované v smernici 92/106 sa javia ako veľmi potrebné pre rozvoj intermodálnych/kombinovaných dopravných reťazcov overených v praxi v posledných desaťročiach. To je aj dôvod prečo by mali zákonodarcovia zabrániť ďalšiemu obchádzaniu definovaného názvoslovia a iných pravidiel prislúchajúcich doprave na základe viacej ako jedného dopravného druhu (kombinovaná, intermodálna, multimodálna) v iných priamo nesúvisiacich častiach zákonodarstva. Smernica 92/106 už poskytuje rámec pre intermodálnu/kombinovanú dopravu, ktorý by mal byť vylepšený ak by Európska komisia zvolila jej prepracovanie na novú vyššiu úroveň.

***

Podpísané združenia:

Spoločenstvo európskych železničných dopravcov a manažérov železničnej infraštruktúry (CER) zastupuje spolu viacej ako 70 členov – Európskych železničných podnikov, ich národných združení ako aj spoločností manažujúcich železničnú infraštruktúru. Členstvo tvoria dlhodobo etablované subjekty, novo pristúpení členovia a verejné podniky. Členovia CER zastupujú okolo 61 % s celkovej dĺžky železničných sietí, viacej ako 84% nákladnej dopravy okolo 99% prevádzky v osobnej doprave v štátoch EÚ, EFTA a štátov pristupujúcich do EÚ. Viacej informácií sa dá získať na www.cer.be alebo na Twitteri na @CER_railways

Európska únia riečnych lodiarov (EBU) zastupuje väčšinu vnútrozemskej vodnej dopravy v Európe. Jej členovia sú národné združenia majiteľov vnútrozemských vodných lodiarov a vnútrozemských vodných dopravcov zatiaľ 9 vedúcich európskych krajín vo vnútrozemskej vodnej doprave. Jej hlavným zameraním je zastupovať záujmy vnútrozemskej vodnej dopravy na európskej a medzinárodnej úrovni a prispievať k rozvoju trvalo udržateľnému a hospodárnemu európskemu dopravnému systému.

Európska federácia vnútrozemských vodných prístavov (EFIP) zastupuje spolu viacej ako 200 vnútrozemských prístavov a prístavných úradov v 17 krajinách Európskej únie, Švajčiarsku a Ukrajine. Od roku 1994 bola EFIP hovorcom vnútrozemských prístavov v Európe. EFIP zdôrazňuje a podporuje úlohu vnútrozemských prístavov ako multimodálnych hubov – zberných a distribučných terminálov. www.inlandports.eu

Európske intermodálne združenie (EIA) je otvorená pre všetky druhy dopravy (železničná, cestná, vodná a letecká) a zasielateľov ako užívateľov intermodálnej dopravy. Jej cieľom je zlepšovať spoluprácu rôznych druhov dopravy ako logistických zásobovacích reťazcov, ktoré uznávajú stále veľa nedostatkov v infraštrukturálnej, technickej, organizačnej a právnej oblasti. Preto táto neutrálna organizácia z viac ako 50 členmi a okolo 120 vedeckými projektovými spolupracovníkmi je vhodná kompetencie hovoriť o kontroverzných veciach a navrhovať vyvážené a trvalo udržateľné riešenia v súlade so zdokonaľovaním európskej dopravnej politiky v globálnom intermodálnom kontexte. www.eia-ngo.com

ERFA – Európske združenie nákladnej železničnej dopravy zastupuje prevádzkovateľov, ktorí novo vstupujú na trh železničnej dopravy a chcú dosiahnuť otvorený prístup a spravodlivé podmienky trhu a dokazujú svoju úlohu urýchľovania rozvoja železničného dopravného trhu. Združenie vzniklo v súvislosti s prvým železničným balíčkom v roku 2001, kde sa angažovalo so svojou víziou vytvorenia otvoreného a súťaživého európskeho železničného trhu. V roku 2014 zastupovala EFRA 31 členov zo 16 krajín. Členovia EFRA zdieľajú záväzok pracovať pre súťaživý a inovatívny jednotný európsky železničný trh podporou príťažlivých, spravodlivých a prehľadných podmienok pre všetky železničné podniky. Členovia EFRA zastupujú celý rad železničných činností: prevádzkovateľov železničnej nákladnej dopravy, držiteľov vagónov, poskytovateľov železničných služieb, zasielateľov, prevádzkovateľov osobnej prepravy a národné združenia železničnej nákladnej dopravy.

UIP – Medzinárodná únia držiteľov vagónov založená v roku 1950 je strešnou organizáciou národných združení zo 14 európskych krajín zastupujúca viacej ako 250 držiteľov vagónov s približne 200 tisíc vagónmi, ktorých výkony predstavujú asi 50% všetkej železničnej nákladnej dopravy po celej Európe. UIP zastupuje svojich členov na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom výskumu, lobingu a zameranej spolupráce so všetkými účastníkmi dopravy a organizáciami zainteresovanými v železničnej nákladnej doprave chce UIP zabezpečiť dlhodobý rozvoj železničnej nákladnej dopravy. www.uiprail.org

UIRR medzinárodná únia kombinovanej dopravy cesta-železnica založená v roku 1970, zastupuje záujmy prevádzkovateľov kombinovanej dopravy typu cesta-železnica a prevádzkovateľ intermodálnych terminálov. Kombinovaná doprava cesta-železnica je dopravný systém založený na efektívnom a hospodárnom zaradení elektrických železníc do dopravných reťazcov na dlhé vzdialenosti s použitím intermodálnych nákladových jednotiek. www.uirr.com


[1] http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2014-combined-transport_en.htm